4

Singx Lingh Bun Mienh Horpc Fim Dongh Eix

1Yie, Baulo, weic Ziouv Yesu zuqc wuonx jienv loh. Yie kuinx meih mbuo, yiem seix zaangc oix zuqc yiem puix Tin-Hungh heuc meih mbuo daaih wuov zanc, oix meih mbuo hnangv haaix nor yiem. 2Oix zuqc yiem maanc sic nyiemc ganh zoux faix, longc suonc hnyouv, longc noic, zoux hnyouv ndaauv laanh hnamv laanh. 3Oix zuqc longc hnyouv laanh caux laanh baengh orn nyei yiem weic beu jienv Singx Lingh ceix bun horpc fim dongh eix nyei hnyouv.
4Maaih nduqc norm sin yaac maaih nduqc dauh Singx Lingh, hnangv Tin-Hungh heuc meih mbuo daaih maaih nduqc nyungc maaih lamh hnamv. 5Maaih nduqc dauh Ziouv, nduqc nyungc doz sienx, maaih nduqc nyungc wuom nyei leiz jiex. 6Yaac maaih nduqc dauh Tin-Hungh, dongh maanc mienh nyei Zaangc Diex. Ninh zoux maanc mienh nyei Ziouv, longc maanc mienh zoux ei ninh nyei za'eix, yaac yiem maanc mienh gu'nyuoz.
7Mbuo gorqv-mienh duqv nyei en se ziux Giduc ganh bun nqoi zingh nyeic gorqv-mienh. 8Hnangv Ging-Sou fiev jienv gorngv,
  “Ninh faaux hlang jiex nyei dorngx wuov zanc,
   ninh dorh zuqc caangv nyei mienh camv gan jienv mingh,
    yaac fungx zingh nyeic bun baamh mienh.”
9“Ninh faaux hlang” wuov joux waac nyei eix leiz hnangv haaix nor? Eix leiz se ninh njiec taux baamh gen gauh aiv nyei dorngx ndaangc. 10Njiec daaih wuov dauh se dongh faaux gu'nguaaic zungv gauh hlang jiex zuangx lungh weic yiem buangv maanc muotc wuov dauh. 11Dongh naaiv dauh fungx zingh nyeic bun maanc mienh. Maaih deix duqv zingh nyeic zoux ⟨gong-zoh.⟩ Maaih deix duqv zoux douc waac mienh, maaih deix duqv zoux zunh kuv fienx nyei mienh, maaih deix duqv zoux goux jiu-baang nyei mienh, maaih deix duqv zoux fin-saeng. 12Ninh hnangv naaiv nor zoux weic liuc leiz ziangx Tin-Hungh nyei mienh zoux Giduc nyei gong weic ceix jiez Giduc nyei sin. 13Zuov taux mbuo yietc zungv dongh diuc hnyouv sienx longx, hiuv Tin-Hungh nyei Dorn, mbuo ziouc ei lingh wuonh nyei jauv benx domh mienh, yaac dunh yunh hnangv nzengc Giduc.
14Taux wuov zanc mbuo ziouc maiv zeiz fu'jueiv aqv. Maiv zuqc guv guaix nyei mienh njaaux naaiv njaaux wuov nduov mbuo hnangv zuqc nziaaux buonc mingh buonc daaih, mietv mingh mietv daaih nor. Ninh mbuo longc mbienv-mbeux fai longc guv guaix nyei sic nduov mienh gan jaav doz-leiz. 15Daaux nzuonx, mbuo oix zuqc longc hnamv mienh nyei hnyouv gorngv zien hnangv. Mbuo ziouc ei diuc-diuc jauv hlo daaih benx domh mienh hnangv Giduc, dongh zoux m'nqorngv wuov dauh. 16Giduc gunv jienv sin zaangc nyei nyungc-nyungc, bun sin daaux duqv horpc, yietc hlamx yietc hlamx bangc nyatv daaux jienv ziouc gapv jienv benx yietc norm sin. Sin zaangc nyei nyungc-nyungc zoux horpc ninh ganh nyei gong wuov zanc, laanh ziouc hnamv laanh, sin yaac manc-manc hlo, ceix ganh jiez daaih.

Sienx Giduc Duqv Daaih Nyei Siang-Maengc

17Weic naaiv yie dengv Ziouv Yesu nyei mbuox kuinx meih mbuo, yangh naaiv jiex maiv dungx yiem hnangv maiv sienx nyei mienh yiem wuov nor. Ninh mbuo hnamv nyei sic maiv lamh longc. 18Ninh mbuo nyei hnyouv hmuangx, maiv mengh baeqc Tin-Hungh ceix bun nyei maengc yaac maiv maaih ninh mbuo nyei buonc weic zuqc ninh mbuo nyei hnyouv ngaengc haic ziouc hngongx mi'aqv. 19Ninh mbuo hmien-beih hoz, maiv hiuv duqv nyaiv, sueih binc ei ganh nyei hnyouv hanc zoux nyungc-nyungc maiv cing-nzengc nyei sic.
20Mv baac meih mbuo zuotc Giduc nyei nyungc se maiv zeiz hnangv naaic. 21Meih mbuo ndongc haaix zungv haiz gorngv jiex ninh nyei jauv-louc yaac gan ninh ziouc hoqc jiex ninh njaaux nyei zien leiz. 22Oix zuqc guangc nqoi ganh nyei loz-maengc, dongh bun meih mbuo yiem hnangv zinh ndaangc meih mbuo yiem wuov nyungc loz-maengc. Meih mbuo nyei loz-maengc zuqc nduov ei ganh nyei hnyouv hanc zoux, manc-manc ziouc waaic nzengc mi'aqv. 23Oix zuqc bun Tin-Hungh goiv meih mbuo nyei hnyouv, yienc meih mbuo nyei eix, benx siang nyei daaih. 24Yaac oix zuqc duqv siang-maengc. Naaiv nyungc maengc Tin-Hungh zeix daaih zuangv ninh ganh, meih mbuo ziouc zien-zien nyei zoux duqv horpc yaac cing-nzengc nyei.
25Hnangv naaic, meih mbuo oix zuqc guangc, maiv dungx gorngv-baeqc nduov mienh. Laanh caux laanh kungx oix zuqc gorngv zien waac hnangv, weic zuqc mbuo dauh dauh benx Giduc nyei sin nyei yietc nyungc. 26Se gorngv “Meih mbuo qiex jiez, maiv dungx qiex jiez daaih baamz zuiz.” Yaac maiv dungx ziangh hnoi qiex jiez taux mba'hnoi ndortv. 27Yaac maiv dungx bun mienv nyei hungh maaih qangx bieqc. 28Zinh ndaangc zoux zaqc nimc ga'naaiv wuov deix oix zuqc guangc, maiv dungx aengx nimc. Daaux nzuonx oix zuqc longc ganh nyei buoz zoux maaih lamh longc nyei gong yungz ganh nyei maengc yaac nzie mienh jomc mienh. 29Maiv dungx bun meih nyei nzuih gorngv cuotv maiv benx nyei waac. Oix zuqc gorngv haih tengx mienh nyei waac hnangv, dongh haih ceix mienh puix ninh mbuo qiemx zuqc weic bun muangx nyei mienh duqv longx. 30Yaac maiv dungx bun Tin-Hungh nyei Singx Lingh nzauh. Tin-Hungh bun Singx Lingh meih mbuo, hnangv nqaapv jienv yienx nor, zuov Tin-Hungh oix zuoqc meih mbuo nzuonx nyei hnoi-nyieqc taux. 31Oix zuqc guangc im nyei hnyouv, maiv dungx nouz mienh, maiv dungx qiex jiez, maiv dungx nauc-nauc nyei nzaeng jaax, maiv dungx gorngv doqc mienh. Yaac oix zuqc guangc nzengc nyungc-nyungc nzorng mienh nyei sic. 32Daaux nzuonx, laanh oix zuqc zoux longx bun laanh, laanh korv-lienh laanh, yaac oix zuqc guangc laanh zoux dorngc laanh nyei sic hnangv Tin-Hungh longc Giduc guangc meih mbuo nyei zuiz wuov nor.