4

Tơlơi Pơgop Sa Amăng Drơi Jan Krist

1Tui anŭn, kâo jing sa čô mơnă yuakơ bruă Khua Yang, kâo pơđu̱r ƀing gih kiăng kơ hơdip sa tơlơi hơdip năng lăp hăng tơlơi Ñu iâu ƀing ta jing ƀing lŏm kơ Ñu, jing tơlơi ƀing ta hơmâo tŭ mă laih. 2Luă gŭ laih anŭn tơdu rơun hlo̱m ƀo̱m bĕ. Gir run bĕ laih anŭn gring ba bĕ tơdruă amăng tơlơi khăp. 3Ngă bĕ rĭm tơlơi tŭ yua kiăng kơ djă̱ pioh tơlơi pơgop sa jing tơlơi Yang Bơngăt pơjing rai mơ̆ng hrĕ pơgop rơnŭk rơno̱m, jing tơlơi pơgop glaĭ ƀing gih hrŏm hơbĭt. 4Ƀing ta jing ƀing lŏm kơ Ơi Adai jing kar hăng sa drơi jan laih anŭn hơmâo sa Yang Bơngăt, kar hăng Ơi Adai ba laih ƀing ta nao pơ tơlơi čang rơmang tơdang Ñu iâu ƀing ta kiăng kơ jing ƀing lŏm kơ Ñu. 5Ƀing ta ăt hơmâo sa Khua Yang, sa tơlơi đaŏ laih anŭn sa tơlơi baptem mơ̆n; 6sa Ơi Adai laih anŭn Yang Ama kơ abih bang, jing Pô dŏ gah ngŏ kơ abih bang, găn nao abih bang ƀing ta laih anŭn dŏ amăng abih bang ƀing đaŏ kơ Ñu yơh.
7Samơ̆ Krist hơmâo brơi laih kơ rĭm čô ƀing ta tơlơi brơi pơyơr jing tơlơi Krist čuăn brơi laih. 8Tơlơi anai arăng čih laih amăng Hơdrôm Hră Rơgoh Hiam tui anai:
  “Tơdang Ñu đĭ nao laih pơ anih glông adih,
   Ñu djă̱ ba ƀing mơnă tui Ñu
   laih anŭn pha brơi laih khul gơnam brơi pơyơr kơ mơnuih mơnam.”
9Tui anŭn, hơget tơlơi “Ñu đĭ nao laih” kiăng laĭ rơngiao kơ tơlơi Ñu ăt trŭn laih mơ̆n pơ anih gah yŭ, jing khul anih dơlăm lŏn tơnah hă? 10Ñu yơh jing Pô trŭn laih, ăt jing Pô đĭ nao laih mơ̆n pơ anih glông hloh kơ abih bang tal adai kiăng kơ pơbă hĭ djŏp djang kơyâo pơtâo mơnơ̆ng mơnuă. 11Ñu yơh jing Pô jao brơi kơ đơđa mơnuih jing ƀing ding kơna pơjao, đơđa jing ƀing pô pơala, đơđa jing ƀing hyu pơlar tơlơi pơthâo hiam laih anŭn đơđa jing ƀing pô pơtô pơjao laih anŭn ƀing nai pơtô, 12kiăng kơ prap pre brơi ƀing ană plei Ơi Adai mă bruă kơ Ơi Adai, tui anŭn kiăng kơ drơi jan Krist, jing ƀing sang Ơi Adai, dưi tŭ rŭ̱ pơdơ̆ng kơjăp yơh, 13tơl abih bang ƀing ta truh pơ tơlơi pơgop sa amăng tơlơi đaŏ kơnang laih anŭn amăng tơlơi thâo hluh Ană Đah Rơkơi Ơi Adai, laih anŭn jing hĭ kơjăp rơjăng, tơlơi kiăng kơ laĭ, ƀing ta či jing hlo̱m ƀo̱m hrup hăng Krist jing Pô hlo̱m ƀo̱m yơh.
14Giŏng anŭn, ƀing ta ƀu djơ̆ ôh jing ƀing ană nge, păh pung nao rai yua mơ̆ng jơlah ia, thut pơ anai pơ adih yua mơ̆ng rĭm angĭn tơlơi pơtô laih anŭn ăt yua mơ̆ng tơlơi thâo mơneč laih anŭn tơlơi thâo pơhrôp mơnuih mơnam jing ƀing pơkra hơdră kiăng plŏm ƀlŏr kơ arăng mơ̆n. 15Kơđai glaĭ kơ tơlơi anŭn, pơhiăp bĕ tơlơi sĭt amăng tơlơi khăp, amăng abih bang tơlơi ƀing ta či prŏng tui amăng tơlơi pơgop sa ta hăng Ñu, yuakơ Ñu jing Akŏ, anŭn jing Krist yơh. 16Mơ̆ng Ñu yơh abih bang drơi jan pơgop hăng djă̱ grơ̆ng tơdruă yua mơ̆ng rĭm čơđeh asar amăng drơi jan djru pơkơjăp brơi; rĭm črăn amăng drơi jan anai ngă bruă phara kiăng kơ pơjing brơi kơ drơi jan prŏng tui hăng pơdơ̆ng đĭ ñu pô amăng tơlơi khăp, jing rĭm črăn ngă bruă ñu pô yơh.

Hơdip Bĕ Tui Hăng Ană Bă Tơlơi Bơngač

17Tui anŭn, kâo pơtă kơ ƀing gih tơlơi anai laih anŭn pơkơđiăng ƀing gih amăng anăn Khua Yang, anăm hơdip hrup hăng ƀing Tuai pơmĭn amăng hơdră jơlan mlŭk mơgu đôč đač gơñu yơh. 18Ƀing gơñu ƀu dưi thâo krăn tơlơi sĭt ôh laih anŭn ƀu hơmâo tơlơi hơdip phrâo jing tơlơi hơdip Ơi Adai brơi ôh, yuakơ tơlơi ƀu thâo hluh dŏ amăng ƀing gơñu yơh tơl pơkhăng hĭ khul pran jua gơñu. 19Tơdang ƀing gơñu ngă khul tơlơi sat, ƀing gơñu ƀu thâo mlâo dơ̆ng tah; ƀing gơñu hơmâo brơi laih kơ gơñu pô kiăng kơ ngă hơget tơlơi drơi jan kiăng. Ƀing gơñu ngă djŏp mơta kơnuih ƀu djơ̆ hơnơ̆ng laih anŭn ƀing gơñu ƀu či pơdơi hĭ ôh mơ̆ng khul tơlơi anŭn.
20Samơ̆ ƀing gih ƀu hrăm kiăng kơ hơdip kơ Krist mơ̆ng hơdră jơlan anŭn ôh. 21Sĭt yơh, ƀing gih hơmư̆ laih kơ tơlơi Ñu, laih anŭn arăng pơtô ƀing gih kơ tơlơi Ñu tui hăng tơlơi sĭt amăng Yang Yêsu. 22Arăng pơtô laih ƀing gih kiăng kơ lui hĭ kơnuih so jing kơnuih ƀing gih juăt ngă hlâo adih, jing tơlơi brŭ răm yua mơ̆ng khul tơlơi amoaih kluh pleč ƀlŏr kơnuih so anŭn, 23kiăng kơ tŭ pơphrâo amăng kơnuih laih anŭn amăng pran jua gih. 24Tui anŭn, čut hơô bĕ kơnuih phrâo Ơi Adai pơjing kiăng kơ tŭ hrup hăng Ñu amăng tơlơi tơpă hơnơ̆ng sĭt laih anŭn amăng tơlơi rơgoh hiam hlo̱m sĭt.
25Hơnŭn yơh, rĭm čô amăng ƀing gih khŏm tŏh lui hĭ tơlơi ƀlŏr laih anŭn pơhiăp bĕ tơlơi sĭt hăng pô re̱ng gah ñu, yuakơ abih bang ƀing ta jing khul črăn amăng sa drơi jan. 26“Amăng tơlơi ƀing gih hil anăm ngă soh ôh” tui anai: Anăm hil truh kơ yang hrơi lê̆ ôh, 27laih anŭn anăm brơi kơ yang sat hơmâo mông mơyŭn kiăng kơ pơƀlŏr hĭ ƀing gih ôh. 28Hlơi pô jing mơnuih klĕ, ñu anŭn khŏm anăm klĕ dơ̆ng tah, samơ̆ khŏm mă bruă bĕ, ngă bĕ tơlơi tŭ yua hăng khul tơngan ñu pô, tui anŭn kiăng kơ hơmâo ƀiă črăn pơpha hăng ƀing dŏ amăng tơlơi kơƀah kiăng.
29Anăm brơi khul boh hiăp sat tơbiă rai mơ̆ng amăng bah gih ôh, samơ̆ kơnơ̆ng hơdôm boh hiăp tŭ yua kiăng kơ rŭ̱ pơdơ̆ng đĭ tơdruă tui hăng khul tơlơi kơƀah kiăng gơñu, jing kiăng kơ djru kơ hlơi pô hơmư̆ tui ƀing gih yơh. 30Anăm pơrơngot hĭ Yang Bơngăt Hiam Ơi Adai ôh, yuakơ Ñu yơh jing Pô kơđŏm gru amăng ƀing gih kơ hrơi tơdang Ơi Adai či song mă ƀing ană plei Ñu tơdơi. 31Mă pơđuaĭ hĭ bĕ abih bang tơlơi phĭ̱, tơlơi ƀrŭk hil laih anŭn tơlơi hil nač, tơlơi ur pơglŏh laih anŭn tơlơi pơƀrưh, hrŏm hăng rĭm tơlơi pơhiăp sat ƀai. 32Ngă hiam klă laih anŭn pap mơñai kơ tơdruă bĕ, pap brơi bĕ kơ tơdruă kar hăng amăng Krist yơh, Ơi Adai pap brơi laih kơ ƀing gih.