6

Klei Bhiăn Anak leh anăn Amĭ Ama

1 Ơ phung anak, gưt bĕ kơ amĭ ama hlăm Khua Yang, kyuadah klei anăn jing djŏ. 2 “Mpŭ bĕ kơ amĭ ama ih” (anei klei mtă mrô sa mâo wăt klei ƀuăn mbĭt), 3“čiăng kơ diih dưi mâo klei jăk jĭn leh anăn dưi dôk hdĭp sui ti lăn ala.” 4 Ơ phung ama, đăm mngal anak diih tơl krêñ ôh, ƀiădah čiêm rông digơ̆ hŏng klei mkra mjuăt leh anăn klei bi hriăm tui si klei Khua Yang čiăng.

Klei Bhiăn Hlŭn leh anăn Khua

5 Ơ phung hlŭn, brei diih gưt kơ phung khua diih hlăm kđeh, hŏng klei huĭ leh anăn ktư̆ yơ̆ng, hŏng ai tiê ênuah, msĕ si kơ Krist mơh; 6amâo djŏ ôh knŏng čiăng gưt ti anăp ală diñu, msĕ si čiăng bi mơak kơ mnuih, ƀiădah msĕ si phung hlŭn Krist, ngă tui si klei Aê Diê čiăng hŏng jih ai tiê. 7Mă bruă kơ diñu hŏng klei khăp, msĕ si kơ Khua Yang, amâo djŏ kơ mnuih ôh. 8Kyuadah diih thâo leh grăp čô srăng mă tŭ mơ̆ng Khua Yang tui si klei jăk ñu ngă leh, thâodah jing hlŭn amâodah êngiê. 9 Ơ phung khua, brei diih ngă msĕ mơh kơ diñu, leh anăn đăm arưp aram ôh, kyua diih thâo leh pô jing khua kơ diñu wăt kơ diih dôk hlăm adiê, leh anăn Ñu amâo yap mnuih mdê mdê ôh.

Mnơ̆ng Bi Blah Aê Diê Brei Yua

10Ti knhal tuč hră anei, kâo mtă kơ diih brei diih jing ktang hlăm Khua Yang hŏng klei ktang myang Ñu. 11Brei diih mă hơô jih jang mnơ̆ng bi blah Aê Diê brei, čiăng kơ diih dưi dôk kjăp bi kdơ̆ng hŏng klei mnêč yang jhat. 12Kyuadah drei amâo bi kdơ̆ng hŏng kđeh leh anăn êrah ôh, ƀiădah hŏng phung khua kiă kriê, hŏng phung mâo klei dưi, hŏng phung khua mtao lăn ala ênuk mmăt anei, hŏng phung yang jhat ƀai dôk hlăm jih adiê. 13Kyua anăn mă yua bĕ jih mnơ̆ng bi blah Aê Diê brei, čiăng kơ diih dưi bi kdơ̆ng hlăm ênuk jhat, leh anăn tơdah bi blah leh jih, diih srăng ăt dôk kjăp. 14 Snăn dôk kjăp bĕ, mă klei sĭt nik jing hdrăng kơiêng, hơô klei kpă ênô jing ao msei, 15 čŭt klei hur har hiu hưn klei mrâo mrang jăk êđăp ênang jing hdruôm jơ̆ng. 16Hŏng jih klei anei, mă bĕ khil klei đăo jing khil. Hŏng dŏ anăn diih dưi bi mdjiê jih jang ƀrăm pui pô jhat. 17 Đua bĕ klei bi mtlaih jing đuôn msei, leh anăn djă đao gưm Yang Mngăt Jăk, jing klei blŭ Aê Diê. 18Hŏng Yang Mngăt Jăk wah lač jêñ jêñ leh anăn kwưh. Răng kơ klei anăn nanao hŏng klei gĭr, êjai wah lač brei kơ jih jang phung doh jăk. 19Leh anăn msĕ mơh wah lač kơ kâo đa, čiăng kơ Aê Diê brei kơ kâo dưi blŭ ênưih, mtô hŏng klei jhŏng klei hgăm kơ klei mrâo mrang jăk. 20Kyua bruă anăn kâo jing dĭng ktang arăng kă hŏng klei săng đai. Snăn wah lač kơ kâo čiăng kơ kâo dưi hưn klei anei hŏng klei jhŏng tui si jing djŏ kơ kâo blŭ.

Klei Čhưn

21 Čiăng kơ diih msĕ mơh dưi thâo si kâo jing leh anăn ya kâo ăt dôk ngă, Y-Tisik, ayŏng adei drei khăp, sa čô dĭng buăl sĭt suôr kơ Khua Yang, srăng brei diih thâo jih. 22Kâo tiŏ nao leh ñu kơ diih, čiăng kơ diih thâo klei anăn leh anăn si hmei jing, leh anăn čiăng kơ ñu dưi bi mđĭ ai tiê diih.
23Brei Aê Diê Ama leh anăn Khua Yang Yêsu Krist brei klei êđăp ênang leh anăn klei khăp mbĭt hŏng klei đăo kơ phung ayŏng adei. 24Brei klei pap Aê Diê dôk mbĭt hŏng jih jang phung khăp kơ Khua Yang drei Yêsu Krist hŏng klei khăp hlŏng lar.