Tơlơi Pơhiăp Hlâo

Lăng Tañ

Pô čih: Pô pơala Yesayah
Ƀing mă tŭ: Ƀing ană plei Yudah hăng plei Yerusalaim
Hrơi čih: Kơplăh wăh thŭn 740 hăng thŭn 680 Hlâo Kơ Krist
Atŭt akŏ: Yesayah laĭ lui hlâo kơ tơlơi phat kơđi jĕ či truh, samơ̆ ăt hơmâo tơlơi rŭ̱ pơdơ̆ng mơ̆n, kơ ƀing ană plei Yudah hăng plei Yerusalaim.

Sŏp hră Yesayah anai arăng pơanăn tui hăng pô pơala prŏng, jing pô hơdip laih amăng plei Yerusalaim amăng rơnŭk tal sapăn H.K. Sŏp hră anai dưi pơkăh pơpha amăng klâo črăn phŭn tui anai:
 1) Črăn 1-39 tơbiă rai mơ̆ng sa rơnŭk tơdang ƀing Yudah, jing lŏn čar gah thu̱ng, tŭ tơlơi pơhuĭ pơbra̱l mơ̆ng lŏn čar prŏng kơtang re̱ng gah, jing lŏn čar Assiria. Yesayah ƀuh tơlơi pơhuĭ pơbra̱l sĭt nik kơ tơlơi hơdip lŏn čar Yudah ƀu djơ̆ mơ̆ng tơlơi prŏng kơtang ƀing Assiria ôh, samơ̆ mơ̆ng tơlơi soh ană plei pô laih anŭn tơlơi ƀu tui gưt kơ Ơi Adai yơh, wơ̆t hăng tơlơi ƀing gơñu kơƀah tơlơi đaŏ kơnang kơ Ơi Adai mơ̆n. Hăng hơdôm boh hiăp laih anŭn hăng bruă mơnuă yom pơphan, pô pơala iâu mơthưr ƀing ană plei wơ̆t hăng ƀing khua moa gơñu kiăng kơ hơdip tơpă hơnơ̆ng laih anŭn djơ̆ găl. Giŏng anŭn, pô pơala ăt pơkơđiăng kơ tơlơi tơdah ƀu hơmư̆ tui ôh Ơi Adai, sĭt či ba rai kơ tơlơi tơnap tap răm rai yơh. Yesayah ăt laĭ lui hlâo kơ hrơi mông rơnŭk rơno̱m ƀơi lŏn tơnah laih anŭn kơ tơlơi sa čô mơ̆ng kơnung djuai Dawid či trŭn rai jing pơtao.
 2) Črăn 40-55 ră ruai kơ rơnŭk tơdang hơmâo lu ƀing Yudah dŏ ataih mơ̆ng lŏn čar pô laih anŭn dŏ amăng lŏn čar Babilon bă hăng tơlơi gleh tơnap ƀu hơmâo tơlơi čang rơmang ôh. Pô pơala Yesayah pơhiăp pơhaih kơ tơlơi Ơi Adai či pơrơngai hĭ ƀing ană plei Ñu laih anŭn ba glaĭ ƀing gơñu pơ plei Yerusalaim kiăng kơ čơdơ̆ng tơlơi hơdip phrâo yơh. Sa akŏ hrăm phŭn amăng hơdôm črăn anai jing kơ tơlơi Ơi Adai jing Khua Yang kơ hră ruai, hơdră jơlan Ñu kơ ƀing ană plei Ñu wơ̆t hăng bruă jao gơñu kơ abih bang ƀing lŏn čar mơ̆n, jing ƀing či tŭ tơlơi bơni hiam yua mơ̆ng ƀing Israel yơh. Tơlơi hrăm kơ “Ding Kơna Khua Yang” jing akŏ hrăm yom phŭn amăng Tơlơi Pơgop Hơđăp yơh.
 3) Črăn 56-66 amăng khul črăn anai pơhiăp kơ sa rơnŭk tơdang ƀing ană plei wơ̆t glaĭ pơ plei Yerusalaim laih anŭn kiăng kơ hơmâo tơlơi pơkơjăp kơ tơlơi Ơi Adai či ngă pơgiŏng hĭ hơdôm tơlơi Ñu ƀuăn laih kơ ană plei Israel. Pô pơala ăt pơrơđah kơ tơlơi tơpă hơnơ̆ng tơlơi djơ̆ găl, kơ tơlơi djă̱ pioh hrơi Saƀat, tơlơi pơyơr ngă yang laih anŭn tơlơi iâu laĭ mơ̆n. Črê̆k yom pơphan jing amăng črăn 61:1, 2, Yang Yêsu yua hơdôm boh hiăp anŭn ƀơi mông Ñu čơdơ̆ng mă bruă Ñu kiăng kơ pơrơđah kơ tơlơi Ñu iâu mơthưr.

Jar Atŭt Kơsem

Hơdôm tơlơi pơkơđiăng laih anŭn tơlơi ƀuăn (1:1–12:6)
Tơlơi pơkơhma̱l ƀing lŏn čar (13:1–23:18)
Tơlơi Ơi Adai phat kơđi kơ lŏn tơnah (24:1–27:13)
Hơdôm tơlơi pơkơđiăng laih anŭn tơlơi ƀuăn pơkŏn dơ̆ng (28:1–35:10)
Hizkiyah, pơtao ƀing Yudah laih anŭn ƀing Assiria (36:1–39:8)
Hơdôm boh hiăp tơlơi ƀuăn laih anŭn tơlơi čang rơmang (40:1–55:13)
Hơdôm tơlơi pơkơđiăng laih anŭn tơlơi ƀuăn (56:1–66:24)