Klei Hưn Mdah

Hdruôm hră čih djŏ hŏng anăn khua pô hưn êlâo phung Israel dôk hdĭp ti ƀuôn Yêrusalem krah ênuk tal sa păn Êlâo kơ Krist. Hdruôm hră anei bi mbha mâo tlâo kdrêč prŏng:
 Kdrêč 1–39 blŭ kơ knhuang ƀuôn ala mtao Yuđa tĭng Dhŭng tŭ klei arưp aram mơ̆ng čar riêng gah phung Asiri jhŏng ktang. Y-Êsai ƀuh klei arưp aram anăn djŏ sĭt kơ klei phung Yuđa dôk kjăp amâo djŏ jing klei hơăi mang ôh kyua klei dưi prŏng phung Asiri, ƀiădah klei soh leh anăn klei phung Israel amâo gưt asăp, leh anăn phung ƀuôn sang kƀah klei knang kơ Khua Yang. Hŏng bi êdah sĭt leh anăn klei blŭ ktang, khua pô hưn êlâo iêu mthưr phung ƀuôn sang leh anăn phung khua kiă kriê brei digơ̆ dôk hdĭp kpă ênô leh anăn doh jăk, leh anăn brei răng kơ klei bi kmhal leh anăn klei bi rai srăng truh tơdah digơ̆ amâo gưt asăp kơ Khua Yang ôh. Y-Êsai hưn êlâo msĕ mơh kơ ênuk klei êđăp ênang srăng truh kơ tar ƀar anôk leh anăn klei kbiă hriê kơ sa čô mtao klă ênŭm mơ̆ng găp djuê Y-Đawit.
 Kdrêč 40–55 blŭ kơ ênuk phung ƀuôn sang ƀuôn ala mtao Yuđa jing hlŭn hlăm čar Ƀaƀilôn dôk hlăm klei ênguôt hnĭng, kơŭ kơyăm, amâo mâo klei čang hmăng ôh. Khua pô hưn êlâo brei thâo Aê Diê srăng bi mtlaih phung ƀuôn sang Ñu leh anăn lŏ atăt wĭt digơ̆ kơ ƀuôn Yêrusalem, čiăng digơ̆ lŏ dơ̆ng kčưm klei hdĭp mrâo. Akŏ klă hĭn hlăm kdrêč anei, bi êdah Aê Diê pô kiă kriê atăt gai hlăm klei yăl dliê kơ phung mnuih, leh anăn hdră êlan Khua Yang hŏng phung ƀuôn sang Ñu, hlăm anăn wăt klei digơ̆ srăng mtô mblang hlăm tar ƀar anôk, phung srăng mă tŭ klei jăk jĭn kyua mơ̆ng phung găp djuê Israel. Dŭm kdrêč blŭ djŏ kơ “Dĭng buăl Aê Diê” hlăm kdrêč anei ƀuh lu hĭn hlăm Klei bi mguôp Hđăp.
 Kdrêč 56–66 blŭ klei Khua Yang srăng lŏ hriê, klei Aê Diê rơ̆ng kjăp srăng bi sĭt klei Ñu ƀuăn hŏng phung găp djuê Israel; klei uêñ mĭn klei kpă ênô leh anăn doh jăk, êgao hĭn klei anăn brei gưt klei bhiăn hruê sabat, mnơ̆ng myơr ngă yang, leh anăn klei wah lač. Kdrêč êlan Klei Aê Diê Blŭ bi êdah klă hĭn hlăm 61:1-2, jing klei Khua Yang Yêsu mă yua tơdah kčưm thŭn Ñu dơ̆ng mă bruă čiăng bi êdah klei Ñu iêu ruah.

Jar

Dŭm klei brei răng leh anăn klei ƀuăn (1:1–12:6)
Klei bi kmhal grăp boh čar (13:1–23:18)
Klei Khua Yang phat kđi jih jang găp djuê mnuih (24:1–27:13)
Dŭm klei brei răng leh anăn klei ƀuăn mkăn (28:1–35:10)
Mtao Yuđa, Y-Hêsêkia leh anăn čar Asiri (36:1–35:10)
Klei mtô klei ƀuăn leh anăn klei čang hmăng (40:1–55:13)
Klei răng leh anăn klei ƀuăn (56:1–66:24)