10

  1Cov kws rhawv tej kevcai tsw ncaaj
   cov kws sau tej kevcai quab yuam
   yuav raug txom nyem lauj!
  2Puab ua le ntawd sub puab txhad tsw tu plaub ncaaj
   rua cov tuabneeg txom nyem,
  hab tsuj kuv haiv tuabneeg cov kws pluag txujcai,
   hab txeeb tau cov puj ntsuag le feem
   hab txeeb cov mivnyuas ntsuag kws tsw muaj txwv le feem.
  3Mej yuav ua le caag rua nub kws raug txav txem,
   yog nub kws tej vej sub vej sw tuaj deb deb tuaj raug mej?
  Mej yuav tswv moog vaam leejtwg?
   Mej yuav muab mej tej nyaj txag khaws ca rua hovtwg?
  4Tsw tshuav ib yaam daabtsw le lawm tsuas yog mej yuav nyob
   ua nraus qaum khoov nkoog huv plawv cov kws raug nteg,
   lossws qaug rua huv plawv cov tuabneeg kws raug tua lawm.
  Txawm le ntawd los nwg txujkev chim kuj tsw thim,
   hab nwg tseed tsaa nwg txhais teg le qub.

Yawmsaub swv Axilia

  5“Axilia yog kuv txujkev chim raab nplawm,
   hab yog kuv txujkev npau tug qws.
  6Kuv khaiv nwg moog tawm tsaam haiv tuabneeg kws tsw fwm Vaajtswv,
   kuv kuas nwg moog ua rog rua haiv tuabneeg kws kuv chim,
  moog txeeb moog lws tej hov txhua chaw
   hab muab tsuj pis ntag
   yaam le tsuj paag kua aav huv txujkev.
  7Tassws nwg tsw npaaj sab ua npaum le hov
   hab tsw xaav ua le ntawd xwb,
  nwg npaaj sab ua kuas puam tsuaj
   hab rhuav tshem ntau haiv tuabneeg pov tseg.
  8Tsua qhov nwg has tas, ‘Kuv cov thawj rog txhua tug
   kuj yog vaajntxwv huvsw hab.
  9Lub moos Khanau kuj tsuas zoo le lub moos Khakhemi xwb,
   hab lub moos Hama kuj tsuas zoo le lub moos Apa xwb,
   hab lub nroog Xamali kuj tsuas zoo le Ntamaxaka xwb.
  10Kuv txhais teg tub ntaus tau tej tebchaws kws teev daab
   hab muaj txoov daab luj dua Yeluxalee hab Xamali tej.
  11Kuv yuav tsw ua rua Yeluxalee hab nwg tej txoov daab
   ib yaam le kuv tub ua rua Xamali hab nwg tej txoov daab lawm lov?’ ”

12Thaus tug Tswv tub ua nwg tej num rua Xi‑oo hab Yeluxalee tav lawm, nwg yuav txav txem rua qhov kws Axilia tug vaajntxwv khaav theeb heev hab tsaab ua luj. 13Vem nwg has tas,
  “Kuv swv kuv txhais teg tug zug ua tau tej nuav,
   hab swv kuv tug tswvyim ua vem kuv nkaag sab zoo.
  Kuv tau rhuav tshem ntau haiv tuabneeg tej nrwm teb
   hab tau lws puab tej nyaj txag.
  Kuv tub nrau cov kws nyob sau tej zwm txwv poob taag
   ib yaam le tug txwv nyuj nrau.
  14Kuv txhais teg tau muab hlo lwm haiv tuabneeg tej nyaj txag
   ib yaam le muab zeg noog.
  Hab ib yaam le khaws tej qai kws noog tub tso tseg lawm,
   kuv tub sau zog lub nplajteb huvsw ib yaam le hov,
   tsw muaj ib tug ntxuaj tis tsauj lossws rua ncauj quaj nthe.”
  15Raab taus tseed yuav khaav ua luj dua tug kws swv hab lov?
   Raab kaw tseed yuav tsaab ua luj dua tug kws kaw hab lov?
  Raab nplawm yuav ua le caag nqaa tau tug kws tuav nwg
   hab raab qws yuav ua le caag nqaa tau tug kws tsw yog ntoo?
  16Tug Tswv yog Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus
   yuav tso mob ntxaug lug rua huv
   Axilia cov tuabneeg kws rog nphaws,
  hab yuav rauv tawg kub nwg lub koob meej
   ib yaam le suavtawg kub.
  17Cov Yixayee qhov kaaj yuav ua suavtawg
  hab tug Dawb Huv huv cov Yixayee yuav ua nplaim tawg.
  Ib nub xwb yuav hlawv nwg tej
   xuav paug ntsaaj xuav paug ntswm kub taag huvsw.
  18Yawmsaub yuav ua kuas nwg tej haav zoov kws tswm txaj
   hab tej teb kws ntsu qoob puam tsuaj taag
  txhooj hlo lub cev hab ntsuj plig huvsw,
   mas yuav zoo yaam nkaus le tuabneeg mob
   kws ntxaug sem taag.
  19Tej ntoo huv nwg tej haav zoov
   tshuav tsawg kawg,
   ib tug mivnyuas yau los suav tau taag huvsw.

Cov Yixayee kws tshuav nyob

20Nub ntawd cov Yixayee kws tseed tshuav nyob hab Yakhauj caaj ceg kws dim txujsa nyob yuav tsw vaam khom tug kws ntaus puab, tassws puab yuav vaam khom Yawmsaub tag tag le kws yog Yixayee tug Vaajtswv kws dawb huv. 21Cov kws tseed tshuav nyob hov yuav lug cuag Vaajtswv kws muaj fwjchim luj kawg, yog Yakhauj caaj ceg kws tshuav nyob. 22Yixayee 'e, txawm yog koj haiv tuabneeg coob npaum le tej xuab zeb ntawm ntug havtxwv, los cov kws yuav rov lugr muaj tsawg heev. Qhov kws yuav ua kuas puam tsuaj tub teem ca lawm, yeej yuav ua ncaaj ua nceeg rua txhua yaam, 23vem tug Tswv kws yog Yawmsaub tug muaj fwjchim luj kawg nkaus, yuav ua kuas puam tsuaj taag thoob plawg nplajteb lawv le kws tub teem ca lawm.
24Vem le nuav tug tswv kws yog Yawmsaub tug muaj fwjchim luj kawg nkaus has tas, “Kuv haiv tuabneeg kws nyob huv Xi‑oo 'e, mej tsw xob ntshai cov Axilia rua thaus puab xuas raab nplawm ntaus mej hab tsaa raab qws tawm tsaam mej ib yaam le cov Iyi txeev ua rua mej. 25Tshuav tsw ntev kuv yuav tsw chim rua mej lawm, tassws kuv txujkev chim yuav ua kuas puab puam tsuaj.” 26Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus yuav tsaa nplawm lug tawm tsaam puab ib yaam le thaus nwg ntaus cov Mintee ntawm lub pob zeb Aulej, hab nwg yuav tsaa nwg tug paas nyob sau dej havtxwv ib yaam le tsaa huv Iyi tebchaws lawm. 27Nub hov puab tej nraa nyaav yuav nplaam ntawm mej tej xub pwg hab puab tug quab ntawm mej caaj qwb yuav raug muab ua puam tsuaj.

  Puab tub tshais ntawm lub moos Limoo.
  28Puab tub lug txug Aiyaj lawm, puab tub hlaa Miloo lawm,
   puab khaws puab tej cuab yeej toom txeem rua ntawm Mimaj.
  29Puab tub hlaa huv kem roob tuaj lawm,
   puab su mo ntuj ntawm Kenpa.
  Lub moos Lama raag zum quas zawg,
   Xa‑u lub moos Kinpe‑a tub tswv lawm.
  30Kaali tug ntxhais 'e, ca le tsaa suab quaj.
   La‑isa 'e, ca le noog.
   Anathau 'e, ntxwm hlub kawg le.
  31Mamena saamswm tswv,
   cov tuabneeg Kenpi tswv kuas dim plawg.
  32Nub nua ntaag puab yuav su huv lub moos Nau,
   puab yuav nqug nrwg quas zoo rua Xi‑oo tug ntxhais lub roob,
   yog lub hauv roob Yeluxalee.

  33Saib maj, tug Tswv kws yog Yawmsaub
   tug muaj fwjchim luj kawg nkaus
   yuav swv nwg tug zug kws ntshai kawg txav tej ceg ntoo.
  Tej ntoo kws sab kawg yuav raug muab ntuv qaug
   hab tej kws sab yuav raug muab qhau qaug.
  34Yawmsaub yuav xuas taus ntuv lub haav zoov tsaus nti,
   hab tej ntoo sab zoo nkauj huv Lenpanoo yuav qaug.