11

Than Kơyâo Mơ̆ng Yisai Jing Ama Pơtao Dawid

  1Ƀing pơtao jing ƀing ană tơčô Yisai, ama pơtao Dawid
   kar hăng kơyâo arăng dro̱m hĭ,
  samơ̆ sa ƀĕ čơnŭh či bluh đĭ mơ̆ng atŭt phŭn Yisai anŭn.
   Sĭt mơ̆ng akha ñu či hơmâo sa ƀĕ than pơtơbiă rai boh čroh yơh.
  2Bơngăt Yahweh či dŏ nanao ƀơi pô pơtao phrâo anŭn.
  Bơngăt anŭn jing Bơngăt pha brơi tơlơi rơgơi laih anŭn tơlơi thâo hluh,
   jing Bơngăt pha brơi tơlơi djru pơmĭn laih anŭn tơlơi dưi kơtang,
   jing Bơngăt pha brơi tơlơi thâo pơmĭn laih anŭn tơlơi huĭ pơpŭ kơ Yahweh yơh.
  3Pơtao phrâo anŭn či hơ̆k mơak yơh yuakơ ñu huĭ pơpŭ kơ Yahweh.

  Tơdang ñu phat kơđi, ñu ƀu či phat kơđi kơnơ̆ng tui hăng hơget mơta ñu ƀuh đôč ôh,
   laih anŭn kŏn khưp ngă kơnơ̆ng tui hăng hơget tơngia ñu hơmư̆ đôč lơi.
  4Samơ̆ ñu či phat kơđi brơi kơ ƀing kơƀah kơƀap hăng tơlơi phiăn tơpă hơnơ̆ng,
   sĭt ñu či khưp ngă pơdơ̆ pơđơ̱r kơ abih bang mơnuih kiăng kơ djru kơ ƀing ƀun rin amăng anih lŏn ñu yơh.
  Boh hiăp amăng bah ñu či jing kar hăng gai hơnuăt kiăng kơ taih pơkra ƀing mơnuih mơnam anih lŏn anŭn,
   sĭt kơnơ̆ng hăng boh hiăp tơƀông bah ñu đôč yơh, ñu či pơrai hĭ ƀing sat ƀai.
  5Tơlơi git gai hăng tơlơi tơpă hơnơ̆ng yơh či jing kar hăng hơdrăng kơiăng kơ ñu,
   laih anŭn tơlơi dŏ tŏng ten hăng tơlơi juăt Yahweh či jing kar hăng hơdrăng kơiăng hruă kiăng kơ mă bruă ñu yơh.

  6Amăng rơnŭk ñu, asâo glai či dŏ hrŏm hơbĭt hăng ană triu,
   rơmung djrang či pun hrŏm hơbĭt hăng ană bơbe,
  ană rơmô anet hăng ană rơmô rơmŏng hadơi wơ̆t hăng rơmung dŭl ăt či pun hrŏm hơbĭt mơ̆n,
   laih anŭn sa čô čơđai či dui ba abih bang hlô mơnơ̆ng anŭn yơh.
  7Rơmô laih anŭn tơgâo či ƀơ̆ng hrŏm,
   ană gơñu či pun hrŏm hơbĭt,
   laih anŭn rơmung dŭl či ƀơ̆ng rơ̆k kar hăng rơmô ƀơ̆ng mơ̆n.
  8Ană nge či ngă ngui jĕ ƀơi khul amăng ala prao,
   laih anŭn čơđai anet či huăk tơngan ñu amăng hruh ala tơpơ̆ng, samơ̆ abih dua djuai ala anŭn ƀu čŏh hĭ ñu ôh.
  9Ƀơi abih bang čư̆ Ziôn jing čư̆ rơgoh hiam Kâo,
   ƀu či hơmâo hlơi pô ngă sat ƀôdah pơrai hĭ tơdruă ôh,
  yuakơ abih bang mơnuih mơnam ƀơi lŏn tơnah či bă blai hăng tơlơi thâo pơmĭn kơ Yahweh
   jing kar hăng ia rơsĭ bă blai hĭ hăng ia yơh.
10Amăng rơnŭk anŭn, pơtao phrâo jing pô tơbiă rai mơ̆ng akha Yisai či dŏ kơjăp kar hăng sa ƀĕ hla gru kơ abih bang mơnuih mơnam pơƀut glaĭ jum dar. Sĭt abih bang lŏn čar či rai hơduah lăng tơlơi ñu git gai laih anŭn anih lŏn ñu dŏ či jing anih ang yang yơh. 11Hlâo adih Khua Yang yơr tơbiă tơngan Ñu kiăng kơ puh pơđuaĭ hĭ ƀing ană plei Ñu pơ lu lŏn čar, samơ̆ amăng rơnŭk anŭn, Ñu či yơr tơbiă tơngan Ñu tal dua dơ̆ng kiăng kơ ba glaĭ tơƀe̱ng dŏ glaĭ ană plei Ñu anŭn mơ̆ng khul lŏn čar Assiria, Êjip, Phathros, Kus, Êlam, Sinar, Hamat laih anŭn mơ̆ng khul lŏn čar kơtuai ha̱ng ia rơsĭ.
  12Yahweh či pơtơgŭ đĭ hla gru kơ ƀing lŏn čar kiăng kơ ƀuh,
   laih anŭn či pơƀut glaĭ ƀing Israel jing ƀing rŏh ayăt gơñu ba đuaĭ ataih laih mơ̆ng lŏn čar gơñu pô.
  Ñu ăt či pơƀut glaĭ ƀing Yudah jing ƀing đuaĭ čơlah čơlap laih
   mơ̆ng abih bang ƀing lŏn čar amăng lŏn tơnah yơh.
  13Tơlơi ga̱r ƀing Israel či abih hĭ,
   tui anŭn rŏh ayăt ƀing Yudah anŭn ƀu či jing ayăt gơñu dơ̆ng tah.
  Ƀing Israel ƀu či ga̱r hăng Yudah ôh,
   laih anŭn Yudah kŏn pơrŭng hĭ ƀing Israel lơi.
  14Kơđai glaĭ, ƀing gơñu či trŭn nao hrŏm hơbĭt kơsung blah ƀing Philistia pơ gah yŭ̱
   kar hăng čim pŏr hŭp trŭn kơsung mă hlô yơh,
   laih anŭn ƀing gơñu či hrŏm hơbĭt sua mă mŭk dram ƀing lŏn čar gah ngŏ̱.
  Ƀing gơñu či hrŏm hơbĭt blah juă pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing Edôm, ƀing Môab
   laih anŭn ƀing Ammôn ăt či dŏ gah yŭ tơlơi dưi gơñu yơh.
  15Yahweh či pơthu hĭ
   aku ia rơsĭ mriah lŏn čar Êjip,
   laih anŭn Ñu ăt či ba rai angĭn pơiă ƀơi Krong Huphrat mơ̆n jing kar hăng Ñu wơ̆t tơngan Ñu gah ngŏ krong anŭn.
  Giŏng anŭn, Ñu či taih pơpha hĭ Krong anŭn jing tơjuh hơnŏh ia anet,
   kiăng kơ ƀing ană plei dưi rơbat găn nao yơh.
  16Tui anŭn, či hơmâo sa jơlan prŏng mơ̆ng dêh čar Assiria pioh kơ ƀing tơƀe̱ng dŏ glaĭ
   jing kơ ƀing ană plei Yahweh dŏ so̱t,
  kar hăng jơlan Ñu pơkra brơi kơ ƀing Israel đuaĭ tui
   tơdang ƀing gơñu tơbiă nao mơ̆ng anih lŏn Êjip hlâo adih yơh.