11

Adhan Y-Yêsê Kiă Kriê hŏng Klei Kpă Ênô

  1 Sa ƀĕ kƀiêng srăng čăt mơ̆ng phŭn Y-Yêsê,
   leh anăn sa ƀĕ Adhan srăng čăt mơ̆ng agha ñu leh anăn mboh.
  2Mngăt Myang Yêhôwa srăng dôk ti dlông ñu,
   Mngăt Myang klei thâo mĭn leh anăn klei thâo săng,
  Mngăt Myang klei kčĕ leh anăn klei myang,
   Mngăt Myang klei thâo kral leh anăn klei huĭ mpŭ kơ Yêhôwa.
  3Ñu srăng hơ̆k mơak hlăm klei huĭ mpŭ kơ Yêhôwa.

   Ñu amâo srăng phat kđi tui si ală ñu ƀuh ôh,
   kăn ñu srăng čuăn čiăng ngă rei tui si knga ñu hmư̆.
  4 Ƀiădah ñu srăng phat kđi phung kƀah mnơ̆ng hŏng klei kpă ênô,
   ñu srăng čuăn čiăng ngă klei djŏ kơ phung ƀun ƀin ti lăn ala.
  Ñu srăng čăm lăn ala hŏng giê hnuăt kbiă mơ̆ng ƀăng êgei ñu,
   leh anăn hŏng êwa mơ̆ng ƀăng kƀông ñu, ñu srăng bi mdjiê phung ƀai.
  5 Klei kpă ênô leh anăn klei sĭt suôr srăng jing hdrăng kơiêng ñu.

  6 Hlăk anăn, asâo tan srăng dôk mbĭt hŏng êđai biăp,
   leh anăn êmông brêč srăng dôk mdei mbĭt hŏng êđai bê,
  wăt êđai êmô, êđai êmông gu, leh anăn hlô mnơ̆ng rông êmŏng srăng dôk mbĭt,
   leh anăn sa čô hđeh điêt srăng kiă diñu.
  7Êmô ana leh anăn kgâo srăng ƀơ̆ng rơ̆k mbĭt,
   êđai diñu srăng dôk mdei mbĭt
   leh anăn êmông gu srăng ƀơ̆ng adrăng msĕ si êmô.
  8Hđeh dôk mam srăng hlăp ti ƀăng ala kpơ̆ng,
   leh anăn hđeh lui leh mam srăng dưm kngan ñu hlăm ƀăng ala pui.
  9 Diñu amâo srăng ngă jhat ôh, kăn bi rai rei
   hlăm jih čư̆ doh jăk kâo,
  kyuadah lăn ala srăng bŏ hŏng klei thâo kral Yêhôwa
   msĕ si êa guôm êa ksĭ.
10 Hlăm hruê anăn agha Y-Yêsê srăng dôk tinăn msĕ si čhiăm gru kơ jih jang phung ƀuôn sang; phung găp djuê mnuih srăng duah ñu, leh anăn anôk ñu dôk mdei srăng mâo klei guh kơang.

Sa Kdrêč Phung Israel Lŏ Wĭt hŏng Klei Guh Kơang

11Hlăm hruê anăn, Khua Yang srăng yơr tal dua kngan ñu čiăng bi wĭt kdrêč phung ƀuôn sang ñu adôk mơ̆ng čar Asiri, čar Êjip, čar Patrôs, čar Êthiôpi, čar Êlam, čar Sinar, čar Hamat, leh anăn mơ̆ng jih jang plao êa ksĭ.
  12Ñu srăng mđĭ čhiăm gru kơ phung găp djuê mnuih,
   leh anăn lŏ hrui phung Israel arăng suôt leh;
  leh anăn ñu srăng bi kƀĭn phung Yuđa bra đuĕ
   mơ̆ng pă bĭt kiêng lăn ala.
  13Phung Êphraim srăng luč klei nač,
   leh anăn arăng srăng bi rai hĕ phung ngă jhat kơ phung Yuđa.
  Phung Êphraim amâo srăng nač kơ phung Yuđa ôh,
   leh anăn phung Yuđa amâo srăng bi roh hŏng phung Êphraim ôh.
  14Ƀiădah diñu srăng trŭn nao ngă kơ phung Philistin ti yŭ;
   mđrăm mbĭt diñu srăng plah mă phung ƀuôn sang čar Ngŏ.
  Diñu srăng yơr kngan ngă kơ phung Êđôm leh anăn phung Môap,
   leh anăn phung Amôn srăng gưt kơ diñu.
  15 Yêhôwa srăng bi rai jih êa ksĭ čar Êjip;
   ñu srăng yơr kngan ñu ti dlông Êa Krông Prŏng hŏng angĭn hlơr.
  Ñu srăng čăm bi mbha êa krông anăn jing kjuh bĭt êa hnoh,
   tơl mnuih dưi êbat găn hŏng jơ̆ng amâo msah ôh.
  16Leh anăn srăng mâo sa êlan prŏng mơ̆ng čar Asiri pioh kơ kdrêč phung ƀuôn sang Yêhôwa adôk,
   msĕ si tuôm mâo leh kơ phung Israel hruê diñu kbiă mơ̆ng čar Êjip.