13

Tej lug kws has txug Npanpiloo

1Tej lug kws Vaajtswv qha rua Yaxaya kws yog Amoj tug tub pum txug Npanpiloo.
  2Ca le tsaa tug chij ntaus rog rua sau lub roob do hau,
   ca le hu puab, ca le cu teg
   kuas puab nkaag cov thawj lub rooj loog moog rua huv.
  3Kuv tub has rua cov kws kuv xaiv ca lawm
   hab tub hu kuv cov tub rog kws sab luj sab tuab
  yog kuv cov kws khaav theeb hab khaav quas ntxhas,
   kuas puab moog ua lawv le kuv chim.

  4Noog saib, lub suab nrov ntshu nrooj sau tej roob
   yaam le ib paab tuabneeg coob coob.
  Noog saib, lub suab hov yog
   tej tebchaws hab tej haiv tuabneeg tuaj txoos ua ke.
  Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus
   saamswm txhwj tub rog coob coob moog ntaus rog.
  5Puab tuaj tej tebchaws kws deb tuaj
   hab tuaj qaab ntuj kawg tuaj,
  tub yog Yawmsaub hab nwg kev chim tej cuab yeej,
   txhad ua rua lub nplajteb puam tsuaj huvsw.

  6Ca le quaj nyav tsua qhov nub kws Yawmsaub teem ca lug ze lawm,
   nub ntawd yuav lug yog nub kws
   Vaajtswv tug muaj fwjchim luj kawg nkaus yuav coj kev puam tsuaj lug.
  7Vem le ntawd txhua txhais teg yuav tsaug leeg
   hab txhua tug lub sab yuav yaaj taag.
  8Puab yuav poob sab taag, puab yuav raug kev mob kev ntsaaj.
   Puab yuav nti yaam nkaus le quaspuj ua mob teb yug mivnyuas.
  Puab ib leeg yuav saib ib leeg hle muag hlo ceeb kawg nkaus
   ua ntsej muag thum xem taag.
  9Saib maj, Yawmsaub nub saamswm lug,
   ua nyaum npau tawg vog
  chim heev ua rua lub nplajteb nyob do cuas ca
   hab muab tej tuabneeg txhum rhuav tshem pluj taag.
  10Tej nub qub sau ntuj hab tej ntsauv nub qub yuav tsw ci lawm.
   Txawm yog lub nub tawm tuaj los yuav tsaus ntuj nti
   hab lub hli yuav tsw muaj duab ci lawm.
  11Kuv yuav rau txem rua lub nplajteb vem yog tej kev phem,
   hab tej tuabneeg limham vem puab tej kev txhum.
  Kuv yuav ua rua cov tuabneeg muab hlub tej kev khaav theeb pluj taag
   hab yuav txu cov tuabneeg ua limham ndais ntuj kws tsaab ua luj poob taag.
  12Kuv yuav ua kuas ceblaaj nrhav tau tej txwvneej
   heev dua le nrhav tau tej tseem kub,
  hab ceblaaj nrhav tau tuabneeg
   heev dua le nrhav tau tej kub ntawm Aufi.

  13Kuv yuav ua kuas lub ntuj tseeg quas nkawg,
   hab lub nplajteb ua zug quas kais txaav dua ib qho,
  vem yog Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus
   npau tawg rua nub kws nwg chim heev.
  14Txhua tug nyag yuav tig rov moog rua nyag haiv tuabneeg
   hab txhua tug nyag yuav tswv moog rua nyag lub tebchaws,
  ib yaam nkaus le tug kauv seb kws raug luas lawv
   hab yaam le tej yaaj kws tsw muaj tug kws sau lug ua ib paab.
  15Yog luas ntswb tug twg
   mas tug ntawd yuav raug muab nkaug,
   hab nteg tau tug twg mas yuav raug ntaaj tua.
  16Puab tej mivnyuas mog yuav raug muab ntsawm
   rua huv aav tuag taag taab meeg ntawm puab xubndag,
  puab tej tsev yuav raug lws
   hab puab tej quaspuj yuav raug yuam.
  17Kuv saamswm tshaum cov Mintia lub sab kuas tawm tsaam puab,
   cov Mintia yog cov kws tsw ntshaw tej nyaj hab tsw nyam tej kub.
  18Puab tej neev yuav tua tej tub hluas tuag taag.
   Puab yuav tsw khuvleej tej mivnyuas mog,
  hab puab lub qhov muag
   yuav tsw taab ncuab tej mivnyuas yau.
  19Mas lub nroog Npanpiloo kws
   yog lub nroog ci quas nplaag zoo dua lwm lub tebchaws,
  hab yog cov Kheentia lub koob meej
   hab yog lub chaw kws puab khaav ntxhas,
  mas yuav zoo ib yaam le lub moos Xauntoo hab Kaumaula
   rua thaus Vaajtswv muab rhuav tshem taag.
  20Yuav tsw muaj leejtwg moog nyob huv Npanpiloo
   lossws nyob txhua tam tuabneeg.
  Yuav tsw muaj ib tug Alam moog tsaa tsev ntaub rua huv,
   hab tsw muaj ib tug yug yaaj yuav coj nwg paab yaaj moog pw rua hov ntawd.
  21Tej tsaj qus yuav pw rua huv,
   hab puab tej tsev yuav muaj loov nyuas nyob puv nkaus,
  tej noog ntxhuav yuav nyob hov ntawd,
   hab tej daab tshws yuav seev cev quas yeeg rua huv.
  22Tej maa lab yuav quaj nqov huv tej chaw tsom faaj,
   hab tej maa ntsuab yuav quaj nqov huv vaajntxwv tej vaaj tse zoo nkauj.
  Lub nroog hov le swjhawm tub lug ze lawm,
   hab nwg tej noob nyoog yuav nqug tsw tau ntev lawm.