14

  1Yahweh či pap drap kơ ƀing ta jing ƀing ană tơčô Yakôb
   laih anŭn Ñu či brơi kơ ƀing ta, jing ƀing Israel anŭn, thâo hluh dơ̆ng kơ tơlơi ƀing ta jing ană plei Ñu, jing ƀing Ñu ruah mă laih;
   Ñu či brơi ƀing gơ̆ wơ̆t glaĭ pơ anih lŏn ƀing gơ̆ pô yơh.
  Hơmâo đơđa ƀing mơnuih tuai či pơgop hrŏm hăng ƀing ta laih anŭn abih bang ƀing gơñu či jing hĭ sa hăng ƀing ta, jing ƀing ană tơčô Yakôb yơh.
  2Ƀing lŏn čar či mă hĭ ƀing ta
   laih anŭn djru kơ ƀing ta glaĭ pơ anih lŏn ta pô yơh.
  Giŏng anŭn, ƀing ta jing ƀing ană tơčô Israel či mă mơnă hĭ ƀing lŏn čar anŭn,
   laih anŭn pơjing hĭ ƀing gơñu jing ƀing ding kơna đah rơkơi đah kơmơi amăng anih lŏn Yahweh yơh.
  Sĭt ƀing ta či mă mơnă ƀing hlơi pô pơjing laih ƀing ta jing mơnă hlâo adih,
   laih anŭn git gai wai lăng ƀing hlơi pô kơtư̆ juă laih ƀing ta hlâo adih.
3Ƀơi hrơi mông tơdang Yahweh mă pơđuaĭ hĭ tơlơi gleh tơnap, tơlơi ruă nuă laih anŭn tơlơi jing hlŭn mơnă mơ̆ng ƀing ta, 4ƀing ta či djik djak kơ pơtao prŏng dêh čar Babilon tui anai:
  Rơnŭk pô kơtư̆ juă hơmâo đŭt hĭ laih!
   Tơlơi kheñ đet ñu hơmâo abih hĭ laih!
  5Yahweh yơh hơmâo pơjŏh hĭ laih gai jra pô sat ƀai,
   laih anŭn gai hơnuăt pơtao ƀing khua moa ñu
   kiăng kơ pơđŭt hĭ tơlơi dưi kơtang gơñu.
  6Anŭn jing ƀing ngă sat kơ lu mơnuih hăng tơlơi kheñ đet yơh
   laih anŭn kơtư̆ juă ƀing gơ̆ ƀu pơdơi hĭ ôh.
  Ƀing gơñu taih čŏm hĭ khul lŏn čar ƀing gơñu blah juă hĭ laih hăng tơlơi hil
   laih anŭn hil mưč mač kơ ƀing gơ̆ ƀu pap drap kơ ƀing gơ̆ ôh.
  7Samơ̆ ră anai abih bang lŏn tơnah hơđơ̆ng laih anŭn rơnŭk rơnua,
   sĭt abih bang mơnuih mơnam amăng djŏp anih lŏn dreo mơak yơh.
  8Ơ pơtao ƀing Babilon hơi, wơ̆t tơdah khul kơyâo hơngo̱ laih anŭn kơyâo sar amăng anih lŏn Lebanôn
  abih dua mơta anŭn či hơ̆k kơdơ̆k yơh
   yua mơ̆ng tơlơi sat truh ƀơi ih hăng či laĭ tui anai,
  “Čơdơ̆ng mơ̆ng ih tŭ mă tơlơi mlâo mlañ hăng ƀu git gai dơ̆ng tah,
   ƀu hơmâo hlơi pô rai dro̱m hĭ ƀing gơmơi dơ̆ng tah.”

  9Ƀing djai amăng anih ƀing djai Seôl gah yŭ mơak hăng tơlơi tơtư̆ tơtơ̆ng
   kiăng kơ bưp ih tơdang ih trŭn rai yơh.
  Khua djă̱ akŏ pơ anŭn, jing ƀing hơmâo git gai laih lŏn tơnah hlâo adih, hlak mơdưh kiăng kơ pơhiăp kơkuh hăng ih,
   laih anŭn ƀing jing pơtao kơ lŏn čar hlâo adih,
   hlak tơgŭ dơ̆ng kar hăng tơgŭ mơ̆ng khul grê pơtao gơñu yơh.
  10Abih bang ƀing gơñu či pơhiăp djik ư̆h ăh kơ ih tui anai:
   “Ih ăt hơmâo jing hĭ tơdu laih mơ̆n hrup hăng ƀing gơmơi!
   Ih hơmâo jing hĭ laih kơnơ̆ng hrup hăng ƀing gơmơi đôč yơh!
  11Abih bang tơlơi mơnơ̆ng arăng pioh kiăng kơ pơpŭ pơyom kơ ih kar hăng dơnai ayŭ go̱ng trưng ih
   lê̆ trŭn laih pơ anih ƀing djai Seôl anai hrŏm hăng ih.
  Khul hlăt gren yơh jing kiao kơ ih đih
   laih anŭn hlăt anŭn yơh jing abăn kơ ih sŏm.”
   Anŭn yơh jing tơlơi pơhiăp ƀing dŏ pơ anih Seôl anŭn.

  12Ơ pơtao hơi, jing pô bơngač kar hăng pơtŭ sêng guah ăh,
   jing kar hăng ană đah rơkơi mơguah anŭn!
  Ƀing gơmơi dŏ kơtuă yuakơ ih hơmâo lê̆ trŭn laih mơ̆ng adai adih.
   Arăng hơmâo glŏm trŭn hĭ laih ih ƀơi lŏn tơnah,
   Ơ pô pơtao hơmâo pơglưh hĭ laih lu lŏn čar hơi!
  13Hlâo adih ih pơmĭn laih amăng jua pơmĭn ih pô tui anai,
   “Kâo či đĭ nao pơ adai adih.
  Kâo či pơđĭ grê pơtao kâo
   gah ngŏ kơ khul pơtŭ Ơi Adai yơh.
  Kâo či dŏ git gai ƀơi čư̆ pơjơnum glaĭ,
   jing ƀơi kơčŏng čư̆ rơgoh hiam yơh.
  14Kâo či đĭ nao gah ngŏ rơjŭng kơ kơthul hiăng,
   laih anŭn kâo či pơjing kâo pô kar hăng Pô Glông Hloh yơh.”
   Anŭn yơh jing tơlơi ih pơmĭn.
  15Kơđai glaĭ, ih tŭ mă tơlơi plĕ trŭn hĭ pơ anih ƀing djai Seôl,
   jing truh pơ anih dơlăm hloh amăng hlung dơlăm anŭn yơh.

  16Ƀing hlơi pô ƀuh ih pơ anih anŭn, ƀing gơñu či lăng gle̱ng ƀơi ih
   laih anŭn ƀing gơñu či kơsem pơmĭn kơ bưng thut ih hăng tơña kơ tơdruă tui anai yơh,
  “Djơ̆ mơ̆ anai yơh jing pô rơyŭh rơyăh lŏn tơnah,
   laih anŭn jing pô ngă kơ khul lŏn čar rŭng răng?
  17Djơ̆ mơ̆ ñu yơh jing pô ngă brơi kơ khul đang hăng khul glai kơmrơ̆ng jing hĭ tơdron ha̱r,
   jing pô pơrai hĭ lu plei pla
   laih anŭn hơngah ƀu brơi ôh kơ ƀing ñu mă mơnă tơbiă rơngai hĭ kiăng kơ wơ̆t glaĭ?”

  18Atâo abih bang ƀing pơtao lŏn čar pơkŏn dŏ amăng anih pơsat gơñu pô,
   jing rĭm čô dŏ amăng pơsat yom pơphan yơh.
  19Atâo ih arăng ƀu dơ̱r amăng pơsat ih ôh,
   samơ̆ kar hăng than kơyâo gliu arăng glŏm lui hĭ yơh.
  Tui anŭn, atâo ƀing djai go̱m hĭ atâo ih,
   jing ƀing mơnuih hơmâo djai laih amăng tơlơi pơblah,
   jing ƀing trŭn nao pơ anih hlung dơlăm, jing anih bă hăng khul boh pơtâo ƀu hơmâo tơlơi hơdip yơh.
   Ih jing kar hăng atâo djai arăng juă rơbat ƀơi ngŏ yơh.
  20Arăng ƀu či dơ̱r hĭ ih hrŏm hăng khul atâo pơtao anŭn ôh,
   yuakơ ih hơmâo pơrai hĭ laih anih lŏn ih,
   laih anŭn hơmâo pơdjai hĭ laih ană plei dêh čar ih pô.

  Ƀing ană tơčô ƀing sat ƀai jing ƀing kar hăng pơtao Babilon anŭn
   ƀu či hơmâo hlơi pô hơdơr kơ ƀing gơñu dơ̆ng tah!
  21Prap rơmet bĕ kiăng kơ pơdjai hĭ ƀing ană đah rơkơi ñu kar hăng pơdjai hĭ khul hlô mơnơ̆ng
   yua mơ̆ng khul tơlơi soh ƀing ơi adon gơñu.
  Tui anŭn, ƀing gơñu ƀu či jing hĭ kơtang hăng git gai khul anih lŏn dơ̆ng tah
   laih anŭn kŏn dưi pơdơ̆ng glaĭ khul plei pla gơñu amăng djŏp lŏn tơnah lơi.

  22Yahweh Dưi Kơtang pơhiăp pơhaih tui anai,
   “Kâo či tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gơñu yơh.
   Kâo či khăt lui hĭ mơ̆ng Babilon anăn hing ang, ƀing dŏ so̱t
  tơl ƀu hơmâo ană tơčô ôh kiăng kơ đĭ kơyar dơ̆ng.”
   Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp pơhaih laih.
  23“Kơđai glaĭ, Kâo či ngă hĭ anih lŏn anŭn jing anih khul rơsua dŏ
   laih anŭn jing hĭ anih lŏn hơmâo khul trŏp,
   laih anŭn Kâo či pơrai hĭ anih lŏn gơñu anŭn kar hăng kih huet hĭ hăng gai kơnĭh.”
  Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh Dưi Kơtang pơhiăp pơhaih laih.

Tơlơi Pơkơhma̱l Kơ Dêh Čar Assiria

24Yahweh Dưi Kơtang hơmâo ƀuăn rơ̆ng laih tui anai:
  “Sĭt hơdră Kâo hơmâo pơkra laih či truh tui anŭn yơh,
   laih anŭn tơlơi Kâo hơmâo kơñăm ngă laih, či krep truh kar hăng anŭn yơh.
  25Kâo či pơrai hĭ ƀing ling tơhan dêh čar Assiria amăng anih lŏn Kâo brơi laih kơ ƀing ană plei Kâo,
   laih anŭn ƀơi ngŏ khul čư̆ čan amăng anih lŏn Kâo anŭn,
   Kâo či blah dưi hĭ kơ ñu kar hăng juă hĭ ñu gah yŭ tơkai yơh.
  Tui anŭn, oč pơtao dêh čar anŭn pioh ƀơi tơkuai ană plei Kâo, Yahweh, Kâo či mă hĭ,
   laih anŭn gơnam kơtraŏ ñu pioh ƀơi bra ƀing gơ̆, Kâo či mă hĭ yơh
   kiăng kơ ƀing gơ̆ ƀu khŏm mă bruă kơ ñu dơ̆ng tah.”

  26Anŭn yơh jing tơlơi hơdră Yahweh hơmâo kơñăm ngă laih kơ abih lŏn tơnah,
   laih anŭn Ñu yơr tơbiă tơngan Ñu kiăng kơ pơrai hĭ abih lŏn čar.
  27Yuakơ Yahweh Dưi Kơtang hơmâo kơñăm laih, tui anŭn ƀu hlơi pô dưi pơgăn hĭ ôh.
   Laih anŭn yuakơ Ñu hơmâo yơr tơbiă tơngan Ñu laih, tui anŭn ƀu hlơi pô dưi pơkhư̆ hĭ ôh.

Tơlơi Pơkơdơ̆ng Glaĭ Hăng Lŏn Čar Philistia

28Amăng thŭn pơtao Ahaz djai, Khua Yang brơi kơ kâo, Yesayah, tơlơi pơhiăp pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing Philistia tui anai:
  29Ơ abih bang ƀing Philistia ăh, anăm hơ̆k mơak ôh,
   yuakơ pơtao prŏng jing pô kar hăng gai hơnuăt juăt taih ƀing gih hlâo adih hơmâo jŏh hĭ laih.
  Tơdơi kơ anŭn mơ̆ng ñu či tơbiă rai sa čô huĭ hyưt hloh
   kar hăng mơ̆ng ala anŭn či tơbiă rai ala tơpơ̆ng sat hloh yơh,
   sĭt ană ala anŭn či jing kar hăng tơgrai yơh.
  30Ƀing kơƀah kơƀap hloh, jing ƀing mơnuih ƀing gih kơtư̆ juă hlâo adih či ƀơ̆ng hrăp
   kar hăng tơpul triu ƀơ̆ng hrăm amăng đang rơ̆k mơda,
   laih anŭn ƀing ƀun rin anŭn či pơdơi pĭt amăng anih rơnŭk rơnua yơh.
  Samơ̆ Kâo či pơrai hĭ ană plei gih hăng tơlơi ư̆ rơpa,
   laih anŭn tơƀe̱ng dŏ glaĭ gih či djai hĭ mơ̆ng tơlơi ư̆ rơpa anŭn yơh.

  31Pơkrao bĕ, Ơ ƀing khua pơjơnum jĕ ƀơi amăng ja̱ng hơi! Čŏk hia bĕ, Ơ ƀing ană plei plei prŏng ăh!
   Ƀing gih či tah hơtai hlo̱m ƀo̱m yơh, Ơ abih bang ƀing Philistia!
  Ƀing rŏh ayăt gih tơbiă rai mơ̆ng gah dư̱r kar hăng kơthul asăp yơh
   laih anŭn abih bang ƀing tơhan gơñu anŭn pơkra laih kiăng kơ kơsung blah gih.
  32Tơdang ƀing pơala rai mơ̆ng lu lŏn čar kiăng tơña kơ ƀing ta kơ tơlơi lŏn čar Israel,
   ƀing ta či laĭ glaĭ kơ ƀing gơñu tui anai:
  “Yahweh hơmâo pơkơjăp laih plei Ziôn,
   laih anŭn amăng anih anŭn yơh ƀing ană plei Ñu, jing ƀing tŭ mă tơlơi tơnap, či dŏ kơđap rơnŭk rơnua.”