14

Klei Mưč kơ Mtao Ƀaƀilôn

  1Yêhôwa srăng pap kơ phung Yakôp,
   leh anăn lŏ sa bliư̆ srăng ruah phung Israel,
  leh anăn srăng dưm diñu hlăm čar diñu pô.
   Phung tue srăng bi mguôp hŏng diñu,
   leh anăn srăng dôk mbĭt hŏng sang Yakôp.
  2Phung găp djuê mnuih srăng mă phung Israel
   leh anăn atăt diñu kơ anôk diñu pô.
  Leh anăn sang Israel srăng yua digơ̆
   hlăm čar Yêhôwa jing dĭng buăl êkei leh anăn mniê.
  Phung Israel srăng mă mjing mnă phung mjing diñu mnă leh,
   leh anăn diñu srăng kiă kriê phung ktư̆ juă diñu leh.
3Tơdah leh Yêhôwa brei kơ diih klei mdei mơ̆ng klei diih knap mñai leh anăn rŭng răng mơ̆ng bruă suăi arăng brei leh diih mă, 4diih srăng lač klei mưč anei kơ mtao Ƀaƀilôn:
  “Bi kngăr ƀuh pô ktư̆ juă mdei hĕ leh!
   Klei ñu bi huĭ mdei leh!
  5Yêhôwa bi joh leh giê knuăk phung ƀai,
   giê mtao phung kiă kriê,
  6phung čăm leh phung ƀuôn sang hŏng klei ngêñ amâo mdei ôh,
   phung kiă kriê phung găp djuê mnuih hŏng klei ngêñ,
   hŏng klei ngă jhat nanao.
  7Jih lăn ala dôk mdei leh anăn êđăp ênang;
   diñu mmuñ hŏng klei hơ̆k mơak.
  8Ana kyâo hngô hơ̆k mơak kyua ih,
   ana kyâo sêdar hlăm čar Liƀan lač,
  ‘Mơ̆ng hruê arăng bi lĕ ih,
   amâo mâo sa čô hriê druôm hmei ôh.’

  9Ƀuôn Phung Djiê čiăng snăk bi tuôm hŏng ih tơdah ih truh.
   Ñu bi êrâo phung djiê leh čiăng drông ih,
  jih jang phung anăn jing leh khua ti lăn ala.
   Ñu rŭ jih jang mtao phung găp djuê mnuih mơ̆ng jhưng mtao digơ̆.
  10Jih jang digơ̆ srăng lač kơ ih,
   ‘Wăt ih msĕ mơh jing hĕ awăt msĕ si hmei;
   ih jing leh msĕ si hmei.
  11Arăng bi mtrŭn leh klei kdrăm ih truh kơ Ƀuôn Phung Djiê,
   mbĭt hŏng ênai asăp brô̆ ih.
  Kthĭt jing jhưng pĭt ih,
   leh anăn hluăt jing abăn ih.
  12 Bi kngăr ƀuh ih lĕ hĕ leh mơ̆ng adiê,
   Ơ Mtŭ tŭr, anak êkei Aguah Ang dar!
   Arăng dlăm hĕ ih leh kơ lăn,’ ”

  13 Ih lač leh hlăm ai tiê ih,
   “Kâo srăng đĭ kơ adiê,
  kâo srăng bi mđĭ jhưng mtao kâo
   ti dlông hĭn kơ phung mtŭ Aê Diê,
  kâo srăng dôk gŭ ti jhưng mtao ti dlông čư̆ klei bi kƀĭn
   hlăm kdriêk knhal tuč ti dưr.
  14Kâo srăng đĭ dlông hĭn kơ knam,
   kâo srăng mjing kâo pô msĕ si Pô Ti Dlông Hĭn.”
  15Ƀiădah arăng bi mtrŭn ih leh kơ Ƀuôn Phung Djiê,
   kơ kdriêk knhal tuč Ƀăng Êlam.

  16Phung ƀuh ih srăng dôk dlăng kơ ih amâo kƀreh ală ôh,
   leh anăn ksiêm klei truh kơ ih,
  “Djŏ mơ̆ mnuih anei jing pô brei lăn ala ktư̆ yơ̆ng,
   pô êyuh leh lu ƀuôn ala mtao,
  17pô brei lăn ala jing msĕ si kdrăn tač,
   bi rai leh lu ƀuôn prŏng gơ̆,
   amâo phưi ôh phung mnă ñu wĭt sang digơ̆ pô?”

  18Jih jang mtao phung găp djuê mnuih dôk đih hlăm klei arăng mpŭ,
   grăp čô hlăm msat ñu pô.
  19Ƀiădah arăng hwiê ih ti tač leh mơ̆ng msat ih,
   msĕ si adhan arăng bi êmut hĕ leh,
  brei ih dôk mbĭt hŏng phung arăng bi mdjiê leh,
   phung arăng tlŏ leh hŏng đao gưm,
  phung trŭn nao leh kơ boh tâo Ƀăng Êlam.
   Msĕ si sa asei mlei djiê arăng juă lin ti gŭ jơ̆ng,
  20ih amâo srăng bi mguôp hlăm msat mbĭt hŏng diñu ôh,
   kyuadah ih bi rai leh čar ih,
   ih bi mdjiê leh phung ƀuôn sang ih.

   Đăm brei arăng hdơr blŭ ôh kơ phung anak čô phung ngă ƀai.
  21Mkra bĕ anôk bi mdjiê kơ phung anak êkei ñu,
   kyua klei wê phung aê diñu;
  đăm brei diñu lŏ kgŭ leh anăn mă bha lăn ala ôh,
   leh anăn bi bŏ rŏng lăn ala hŏng ƀuôn prŏng diñu.

  22“Kâo srăng kgŭ ngă kơ diñu,”
   Yêhôwa kơ phung kahan lač.
  “Kâo srăng lăm hĕ anăn leh anăn phung adôk mơ̆ng ƀuôn Ƀaƀilôn,
   wăt phung anak leh anăn phung čô čĕ,” Yêhôwa lač.
  23“Kâo srăng brei ñu jing anôk ksua dôk
   leh anăn anôk ênao êa.
  Kâo srăng kih hĕ ñu hŏng hla knih klei bi rai,”
   Yêhôwa kơ phung kahan lač.

Arăng Srăng Bi Rai Čar Asiri

  24 Yêhôwa kơ phung kahan kat asei leh,
   “Tui si kâo mkra hdră leh, snăn yơh srăng truh,
   leh anăn tui si klei kâo čuăn leh, snăn yơh srăng jing.
  25Kâo srăng bi rai pô Asiri hlăm čar kâo,
   kâo srăng juă ñu hŏng jơ̆ng ti dlông čư̆ kâo,
  leh anăn bi joh knông ñu mơ̆ng phung ƀuôn sang kâo,
   leh anăn mă mđuĕ mnơ̆ng ktrŏ ñu mơ̆ng mra digơ̆.”

  26Snăn yơh hdră kâo čuăn ngă kơ jih lăn ala;
   leh anăn anei yơh kngan yơr ngă kơ jih jang phung găp djuê mnuih.
  27Kyua Yêhôwa kơ phung kahan čuăn leh, hlei pô srăng bi luč hĕ klei anăn?
   Kngan ñu yơr leh čiăng ngă, hlei pô srăng kơ̆ng hĕ?

Klei Aê Diê Blŭ Djŏ kơ Phung Philistin

28 Thŭn mtao Ahas djiê mâo klei blŭ snei:
  29 Đăm diih hơ̆k ôh, Ơ jih čar Philistin,
   kyuadah giê čăm ih joh leh;
  kyuadah mơ̆ng agha ala anăn srăng kbiă sa drei ala pui,
   leh anăn êđai ñu srăng jing sa drei ala pui phiơr.
  30Phung ƀun ƀin hĭn srăng huă ƀơ̆ng,
   leh anăn phung kƀah mnơ̆ng srăng đih mdei hŏng klei hơĭt.
  Ƀiădah kâo srăng bi mdjiê agha ih hŏng klei ư̆ êpa;
   đơ phung ih adôk kâo srăng bi mdjiê.
  31Čŏk hia bĕ, Ơ ƀăng jang! Ur bĕ, Ơ ƀuôn prŏng!
   Rai tuč bĕ, Ơ jih phung Philistin!
  Kyuadah săp pui kbiă hriê mơ̆ng dưr,
   leh anăn amâo mâo ôh pô dôk êdei hlăm phung kahan ñu.
  32Ya arăng srăng lŏ wĭt lač kơ phung hưn phung găp djuê anăn tiŏ hriê?
   “Yêhôwa mdơ̆ng leh ƀuôn Siôn,
   leh anăn phung arăng ktư̆ juă hlăm phung ƀuôn sang ñu srăng kđap hlăm ƀuôn anăn.”