15

Tej lug kws has txug Mau‑a

(Ylm. 48:29-36)

1Tej lug kws has txug Mau‑a.

  Vem yog tuab mos xwb lub moos A raug puam tsuaj,
   Mau‑a txhad lamswm taag.
  Vem yog tuab mos xwb lub moos Khi raug puam tsuaj,
   Mau‑a txhad lamswm taag.
  2Cov tuabneeg huv lub moos Ntinpoo tau nce moog quaj qw
   sau lub chaw sab kws teev daab.
  Mau‑a quaj nyav txug lub moos Nenpau
   hab lub moos Mentenpa.
  Puab txhua lub taubhau do cuas
   hab muab fwj txwv chais du lug huvsw.
  3Puab naav khaub seev tsaaj nyob huv tej kev,
   txhua tug quaj nyav kua muag ndwg lawg sau tej tsev
   hab tom tej tshaav puam.
  4Lub moos Hesanpoo hab lub moos Ele‑ale quaj qw,
   puab lub suab quaj nrov moog txug lub moos Yahaj.
  Vem le hov Mau‑a cov tub rog kws tuav cuab yeej
   txhad le quaj nrov ua sab tshee quas nyo.
  5Kuv quaj mob sab cov Mau‑a.
   Mau‑a cov tuabneeg tswv moog cawm sav
   rua lub moos Xau‑a hab lub moos Elaselisiya.
  Puab quaj taug kev nce moog txug lub moos Luhij,
   puab tsaa suab quaj tej kev puam tsuaj
   taug kev moog txug lub moos Haulauna‑i.
  6Tug dej ntawm Nili kuj qhuav taag,
   tej nyom kuj qhuav qhawv, tsw hlaav tej zaub mog,
   tsw tshuav tej zaub kws ntsuab le lawm.
  7Tej kws puab khwv tau ntau nplua mag hab tej kws puab sau khaws ca,
   puab kuj thauj moog hlaa tug dej Ntoo Lwg Zaaj.
  8Lub suab quaj nrov thoob plawg Mau‑a tebchaws,
   lub suab nyav nrov moog txug lub moos Ela‑i,
   hab nrov moog txug lub moos Npe‑aweli,
  9tsua qhov muaj ntshaav puv nkaus tug dej huv lub moos Ntimoo,
   txawm yog le hov los kuv tseed yuav tsaav
   vej sub vej sw rua Ntimoo dua hab.
  Kuv yuav tso tsuv ntxhuav tum cov Mau‑a kws tswv dim
   hab tum cov kws tseed tshuav nyob huv lub tebchaws.