15

Tơlơi Pơkơhma̱l Kơ Lŏn Čar Môab

1Tơlơi pơhiăp pơkơdơ̆ng glaĭ hăng lŏn čar Môab tui anai:
  Răm rai hĭ kơnơ̆ng amăng sa mlam đôč yơh!
   Tui anŭn plei Ar amăng lŏn čar Môab yơh jing hĭ rơiăt!
  Răm rai hĭ kơnơ̆ng amăng sa mlam đôč yơh!
   Tui anŭn, plei prŏng Khir amăng anih lŏn Môab yơh jing hĭ rơriăt!
  2Ƀing ană plei hơmâo đĭ nao pơ sang yang rơba̱ng gơñu ƀơi plei prŏng Dibôn laih anŭn pơ khul anih glông kiăng kơ čŏk hia.
   Anŭn jing pơ khul anih čư̆ glông Nebô hăng plei Mêdeba amăng lŏn čar Môab yơh kiăng kơ pơkrao.
   Akŏ rĭm mơnuih yuă kuăh hĭ jing klo,
   laih anŭn blâo ka̱ng rĭm đah rơkơi khăt hĭ be̱r yơh yuakơ rơngot hơning.
  3Ƀing ană plei buh ao tâo tơdang rơbat nao ƀơi jơlan,
   laih anŭn abih bang ƀing gơñu pơkrao
  bon kơkuh čŏk hia yơh
   ƀơi gah ngŏ bơbŭng sang mơlă̱ hăng amăng anih akiăng asuĕk plei.
  4Ƀing mơnuih plei Hesbôn hăng ƀing mơnuih plei Elealeh ur kwưh,
   laih anŭn dơnai gơñu anŭn arăng hơmư̆ truh pơ plei Yahaz.
  Hơnŭn yơh, ƀing ling tơhan Môab ur kraih,
   laih anŭn wơ̆t bơngăt jua gơñu ăt tơdu rơmơ̆n mơ̆n.

  5Pran jua kâo rơngot hơning yuakơ Môab;
   ƀing mơnuih đuaĭ kơdŏp mơ̆ng tơlơi răm rai anŭn đuaĭ nao pơ plei Zôar,
   laih anŭn truh pơ anih Eglat-Selisiyah yơh.
  Ƀing gơñu čŏk hia tơdang ƀing gơñu rơbat đĭ nao pơ anih glông Luhit,
   laih anŭn ƀơi jơlan nao pơ anih Hôrônayim yơh
   ƀing gơñu ur kraih yuakơ tơlơi răm rai truh pơ anih lŏn gơñu.
  6Hơnŏh ia Nimrim kho̱t hĭ laih,
   tui anŭn rơ̆k gliu hĭ,
  laih anŭn rơ̆k mơda ƀu čă đĭ ôh,
   tơl ƀu hơmâo kơyâo pơtâo mơtah dŏ dơ̆ng tah.
  7Yuakơ anŭn yơh, ƀing gơñu mă mŭk dram ƀing gơñu hơmâo răk pioh laih,
   laih anŭn đuaĭ ba nao pơ Čroh Ia Kơyâo Sôl.
  8Yuakơ tơlơi ruă tơnap gơñu yơh, dơnai čŏk hia gơñu hơmâo truh laih pơ guai amăng djŏp lŏn čar Môab.
   Sĭt dơnai hia kraih anŭn arăng hơmư̆ truh pơ jơlan nao pơ anih Eglaim,
   laih anŭn dơnai pơkrao anŭn ăt truh pơ jơlan nao pơ plei pơnăng Beêrêlim mơ̆n.
  9Hơnŏh ia ƀơi plei Dibôn hơmâo le̱ng kơ ia drah soh sel,
   samơ̆ Kâo či ba rai tơlơi truh sat ƀơi plei prŏng Dibôn lu hloh dơ̆ng,
  jing rơmung dŭl kiăng kơ pơrai hĭ ƀing Môab pă đuaĭ tơklaih,
   jing ƀing dŏ glaĭ amăng anih lŏn anŭn yơh.