15

Klei Aê Diê Blŭ Djŏ kơ Phung Môap

1 Klei blŭ djŏ kơ phung Môap:
  Ƀuôn Ar hlăm čar Môap rai leh hlăm sa mlam!
   Ƀuôn Kir hlăm čar Môap rai leh hlăm sa mlam! Snăn čar Môap jing luč leh.
  2Phung ƀuôn Dibôn đĭ leh kơ sang yang diñu,
   diñu đĭ nao kơ lu anôk dlông čiăng čŏk hia;
  phung Môap dôk čŏk hia kyua čư̆ Nêbô leh anăn ƀuôn Mêdêba.
   Grăp boh kŏ kla leh, jih jang mlâo kang kuêh leh.
  3Hlăm êlan dơ̆ng diñu hơô klŭng;
   ti dlông čuôr găp leh anăn hlăm anôk sang mnia,
   grăp čô čŏk hia leh anăn ƀlĕ êa ală.
  4Ƀuôn Hêsbôn leh anăn ƀuôn Êlêala ur krao,
   arăng hmư̆ asăp diñu truh ti ƀuôn Jahas.
  Kyuanăn phung kahan mâo mnơ̆ng bi blah čar Môap dôk ur kraih,
   mngăt diñu ktư̆ yơ̆ng.
  5Ai tiê kâo ur krao kyua čar Môap,
   phung mnuih diñu êran đuĕ ti ƀuôn Sôar,
  truh ti ƀuôn Êglat-Sêlisija.
   Diñu đĭ nao ti ƀuôn Luhit hia êjai,
   leh anăn ktuê êlan ƀuôn Hôrônaim diñu ur kyua klei bi rai.
  6Êa Nimrim khuôt leh,
   rơ̆k krô leh, rơ̆k mda ram leh,
   amâo lŏ mâo mnơ̆ng mtah ôh.
  7Kyuanăn mnơ̆ng diñu mâo leh, leh anăn mnơ̆ng diñu mkăm leh,
   diñu mdiăng ba găn hnoh Êa Kyâo Sôl.
  8Kyuadah arăng hmư̆ asăp ur jŭm dar čar Môap,
   arăng hmư̆ klei diñu čŏk hia truh ti ƀuôn Êglaim,
   leh anăn klei kơŭ kyăm truh ti ƀuôn Bêr-Êlim.
  9Kyuadah êa ƀuôn Dibôn bŏ hŏng êrah,
   ƀiădah kâo srăng lŏ thiăm klei knap mñai kơ ƀuôn Dibôn,
  sa drei êmông gu ngă kơ đơ phung tlaih hlăm phung Môap,
   kơ phung adôk hlăm čar.