16

  1Ơ ƀing Môab hơi! Ƀing gih khŏm mơit nao ană triu anŭn kơ ƀing git gai anŭn.
   Mơit bĕ mơ̆ng plei Sela amăng tơdron ha̱r yơh
   truh pơ bŏl čư̆ Ziôn kiăng kơ rơkâo kơ pơtao Yudah pơgang brơi kơ ƀing gih.
  2Ƀing ană plei Môab đuaĭ laih pơ anih ia đêl kiăng kơ găn nao krong Arnôn
   laih anŭn kar hăng khul ană čim aka thâo pŏr yơh
   tơdang amĭ ama gơñu tơlư̆ hĭ ƀing gơñu mơ̆ng hruh kiăng kơ pơhrăm thâo pŏr.

  3Anai yơh jing tơlơi rơkâo ƀing Môab mơit, “Ơ pơtao ăh, djru pơmĭn brơi kơ ƀing gơmơi đa,
   laih anŭn ƀing gơmơi či ngă tui tơlơi khưp ngă ih pha brơi yơh.
  Pơgang brơi kơ ƀing gơmơi bĕ kar hăng tơu mlam tơdang ƀơi mông yang hrơi dơ̆ng,
   laih anŭn pơdŏp brơi kơ ƀing gơmơi đa, jing ƀing arăng puh pơđuaĭ hĭ laih.
   Sĭt anăm brơi ƀing kiaŏ mă ƀing gơmơi hơduah ƀuh ƀing gơmơi ôh.
  4Brơi bĕ ƀing arăng puh pơđuaĭ mơ̆ng lŏn čar Môab dŏ hơdip amăng anih lŏn gih,
   kiăng kơ pơgang hĭ ƀing gơñu mơ̆ng pô pơrăm pơrai.”

  Hrơi mông či truh tơdang pô kơtư̆ juă či đŭt hĭ
   laih anŭn tơlơi răm rai ñu ngă či abih hĭ,
   laih anŭn pô juă jơlit hĭ ƀing gơñu anŭn či răm rơngiă hĭ mơ̆ng anih lŏn yơh.
  5Giŏng anŭn sa čô pơtao či pơdơ̆ng đĭ kơnŭk kơna ñu git gai hăng tơlơi khăp hiam klă kơ ƀing ană plei ñu yơh.
   Ñu či jing sa čô pơtao tŏng ten, mơ̆ng kơnung djuai Dawid yơh,
  jing pô gir phat kơđi ƀing ană plei ñu hăng tơlơi djơ̆ tơpă
   laih anŭn ñu či tañ mơtam yơh ngă tơlơi tơpă hơnơ̆ng.

  6Anai yơh jing tơlơi pơtao Yudah pơhiăp hăng ƀing Môab, “Abih bang ƀing ta thâo krăn kơ tơlơi ƀing Môab pơgao pơang.
   Ƀing gơñu jing ƀing pơgao đơi hăng ƀing pơblư̆ pơƀlŏr biă mă,
   sĭt ƀing gơñu pơgao ang biă mă tơl ƀing gơñu hil ngă sat kơ ƀing arăng,
   samơ̆ boh hiăp ngă ang gơñu jing hĭ đôč đač yơh.”

  7Yuakơ anŭn yơh, ƀing Môab či pơkrao hia,
   brơi bĕ rĭm čô amăng lŏn čar gơñu anŭn čŏk hia kơ Môab.
  Tơdang ƀing gih hơdơr kơ ƀañ boh kơƀâo krô jơma̱n mơ̆ng plei prŏng Khirhareset gih juăt ƀơ̆ng laih,
   ƀing gih či pơkrao rơngot hơning yơh.
  8Ƀing gih či rơngot hơning yuakơ gơnam tăm amăng đang hơma plei Hesbôn gliu djai hĭ,
   laih anŭn phŭn hrĕ boh kơƀâo plei Sibmah gliu djot hĭ.
  Anŭn yơh jing anih arăng pơtơbiă rai tơpai ngă kơ ƀing khua djă̱ akŏ lu lŏn čar măt rơbuh.
   Hlâo adih khul phŭn hrĕ kơƀâo anŭn čă truh pơ plei Yazer gah dư̱r hlŏng truh pơ tơdron ha̱r gah ngŏ̱.
  Laih anŭn čơnŭh tơƀe̱ng ñu pơlar tơbiă truh pơ ia rơsĭ Djai gah yŭ̱
   samơ̆ abih bang phŭn hrĕ anŭn le̱ng kơ gliu djai hĭ soh sel.
  9Tui anŭn kâo hia kơ phŭn hrĕ kơƀâo plei Sibmah
   kar hăng ƀing plei Yazer hia yơh.
  Ơ ƀing Hesbôn laih anŭn ƀing Elealeh hơi,
   kâo hia kơ ƀing gih tơl jing kar hăng kâo añrŭ ƀing gih hăng ia mơta kâo yơh.
  Kâo hia yuakơ ƀu hơmư̆ dơ̆ng tah tơlơi ur dreo hơ̆k mơak amăng bơyan pĕ hơpuă ih yuakơ ƀu hơmâo boh čroh kiăng kơ pĕ hơpuă ôh.
  10Sĭt tơlơi hơ̆k kơdơ̆k mơak mơai hơmâo rơngiă hĭ laih mơ̆ng đang hơma tơdang bơyan hơpuă
   laih anŭn ƀu hơmâo hlơi pô adoh ôh kŏn hơmâo hlơi dreo lơi amăng đang boh kơƀâo.
  Ăt ƀu hơmâo hlơi pô ôh nao juă dje̱t boh kơƀâo ƀơi anih djet,
   yuakơ Yahweh hơmâo pơđŭt hĭ laih tơlơi ur dreo gơñu anŭn.
  11Hơnŭn yơh, pran jua kâo rơngot kơ plei prŏng Khirhareset,
   laih anŭn pran jua kâo ăt rơngot kơ Môab kar hăng tơlơi adoh rơngot arăng pĕ go̱ng trap mơ̆n.
  12Tơdang ƀing Môab đĭ nao pơ khul anih glông yang rơba̱ng gơñu
   kiăng kwưh tơlơi djru, ƀing gơñu jing hĭ tơdu rơmơ̆n,
  yuakơ wơ̆t tơdah ƀing gơñu nao pơ sang ngă yang gơñu kiăng iâu laĭ nanao,
   samơ̆ tơlơi iâu laĭ gơñu jing hĭ đôč đač yơh.
13Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp laih kơ tơlơi Môab hlâo adih. 14Samơ̆ ră anai Yahweh laĭ dơ̆ng tui anai, “Amăng klâo thŭn, kar hăng sa čô ding kơna tŭ ư mă bruă hăng pô khua blơi apăh ñu kiăng kơ mă bruă klâo thŭn yơh, ăt tui anŭn mơ̆n, tơlơi ư ang lŏn čar Môab či jing hĭ đôč đač yơh. Wơ̆t tơdah ƀing gơñu jing mơnuih lu biă mă ră anai, samơ̆ ƀing gơñu či kơnơ̆ng dŏ so̱t glaĭ ƀiă đôč laih anŭn ăt jing hĭ tơdu mơ̆n.”