16

1Mơĭt bĕ lu êđai biăp myơr kơ khua kiă kriê čar,
   mơ̆ng ƀuôn Sêla ti êlan găn kdrăn tač,
   kơ čư̆ Anak Mniê Siôn.
  2Phung mniê Môap ti ênhă anôk dưi găn êa krông Arnôn
   jing msĕ si čĭm phiơr đuĕ,
   msĕ si êđai čĭm arăng prŭng đuĕ mơ̆ng hruh.
  3Bi kčĕ brei, ngă klei kpă.
   Ti yang hruê dơ̆ng brei êyui ih jing msĕ si êjai mlam;
  mdăp hĕ phung arăng suôt,
   đăm lhiăr ôh kơ pô đuĕ.
  4Brei phung Môap arăng suôt leh dôk mbĭt hŏng ih;
   brei ih jing anôk đuĕ dăp kơ diñu mơ̆ng pô bi rai.

   Pô ktư̆ juă srăng luč, klei bi rai srăng mdei;
   leh anăn pô ktư̆ juă srăng đuĕ mơ̆ng lăn čar.
  5Arăng srăng mdơ̆ng sa boh jhưng mtao hŏng klei jăk,
   leh anăn sa čô srăng dôk gŭ ti jhưng anăn hŏng klei sĭt suôr,
  sa čô mơ̆ng sang čhiăm Y-Đawit,
   sa čô phat kđi duah klei djŏ,
   leh anăn djăl ngă klei kpă ênô.

  6Hmei hmư̆ leh klei Môap mgao,
   klei ñu mgao snăk, klei ñu krưh, leh anăn klei ñu mưč,
   ƀiădah klei ñu mgao jing hơăi mang.
  7Kyuanăn phung Môap čŏk hia,
   jih jang čŏk hia kơ čar Môap.
  Brei diih kơŭ kyăm knap êdi,
   kyua ƀêñ boh kriăk ƀâo ƀuôn Kir-Harêsat.
  8Lăn hma ƀuôn Hêsbôn
   leh anăn phŭn boh kriăk ƀâo ƀuôn Sipma krô dliu.
  Phung khua phung găp djuê mnuih juă hĕ leh adhan siam hĭn ñu,
   adhan anăn truh leh kơ ƀuôn Jaser, bra truh kơ kdrăn tač.
   Kƀiêng ñu ksuă dlông, hlŏng truh ti hang êa ksĭ.
  9Kyuanăn kâo srăng hia kơ phŭn boh kriăk ƀâo ƀuôn Sipma
   msĕ si ƀuôn Jaser hia.
  Ơ buôn Hêsbôn leh anăn ƀuôn Êlêala,
   kâo srăng bi msah ih hŏng êa ală,
  klei arăng ur hơ̆k kyua boh ksă ih
   leh anăn boh yan wiă ih dôk kriêp.
  10Klei hơ̆k leh anăn klei mơak arăng bi luč hĕ leh mơ̆ng đang ana kyâo boh;
   arăng amâo mmuñ ôh hlăm đang boh kriăk ƀâo, kăn mâo klei ur hơ̆k rei.
  Amâo mâo ôh pô juă boh kriăk ƀâo hlăm thŭng,
   kyuadah kâo bi tuč leh klei arăng ur hơ̆k.
  11Kyuanăn ai tiê kâo krao msĕ si brô̆ kyua čar Môap,
   leh anăn kyua ƀuôn Kir-Hêres.
  12Tơdah phung Môap nao kơ anôk dlông diñu,
   ñu knŏng bi êmăn ñu pô
  tơdah ñu mŭt hlăm anôk doh jăk ñu čiăng wah lač,
   ñu amâo srăng mâo klei tŭ dưn ôh.
13Anei yơh jing klei Yêhôwa blŭ leh djŏ kơ Môap. 14Ƀiădah ară anei Yêhôwa lač, “Hlăm tlâo thŭn msĕ si thŭn mnuih arăng mưn, klei guh kơang Môap leh anăn phung mnuih ñu jing lu srăng bliư̆ jing mnơ̆ng arăng bi êmut, leh anăn phung adôk srăng jing ƀiă snăk leh anăn awăt.”