17

Tuyên ngôn của Thượng Đế
nghịch cùng A-ram

1Sau đây là sứ điệp về Đa-mách:
  “Thành Đa-mách sẽ bị tiêu hủy;
   chỉ còn lại đống hoang tàn.
  2Dân chúng sẽ bỏ các thành ở A-rô-e.
   Các đàn súc vật sẽ đi thong dong
   trong các thị trấn bỏ hoang đó,
   không ai ngăn cản.
  3Các thành có vách kiên cố trong Ép-ra-im sẽ bị tiêu hủy.
   Chính phủ Đa-mách sẽ không còn.
  Những kẻ còn sót lại trong A-ram
   sẽ giống như vinh hiển Ít-ra-en,”
   Chúa Toàn Năng phán vậy.
  4“Lúc đó của cải Ít-ra-en sẽ tiêu tan.
   Ít-ra-en sẽ giống như những kẻ ốm yếu vì bệnh hoạn.
5Lúc đó sẽ như mùa gặt lúa trong thung lũng Rê-pha-im. Các nhân công gặt lúa mì. Cắt các bông lúa và gom về.
6Lúc đó cũng sẽ giống như mùa gặt ô liu, chỉ còn sót lại một vài trái. Chỉ có hai ba trái ô liu còn lại nơi các nhánh trên cùng. Chỉ còn bốn hoặc năm trái còn sót trên các nhánh,” CHÚA, là Thượng Đế của Ít-ra-en phán vậy.
7Lúc đó người ta sẽ hướng về Thượng Đế, Đấng Tạo Hóa mình; mắt của họ sẽ nhìn Đấng Thánh của Ít-ra-en. 8Họ sẽ không còn tin tưởng nơi những bàn thờ mình đã xây, cũng sẽ không tin điều tay mình làm ra, không tin cả đến tượng A-sê-ra và bàn thờ của họ. 9Trong ngày đó các thành kiên cố sẽ bỏ hoang. Chúng sẽ giống như các thành của dân Hê-vít và A-mô-rít để lại khi dân Ít-ra-en đến chiếm xứ. Mọi vật đều sẽ bị tiêu hủy. 10Các ngươi đã quên Thượng Đế là Đấng cứu các ngươi; không nhớ Thượng Đế là nơi trú ẩn an toàn của mình.
 Các ngươi trồng dây nho tốt nhất và các cây nho lấy từ xứ xa.
11Ngươi trồng dây nho hôm nay và mong nó mọc lên, hôm sau ngươi ao ước nó trổ bông. Nhưng đến mùa gặt mọi thứ đều chết; các cây sẽ bị bệnh mà chết.
  12Hãy nghe tiếng vô số người!
   Nghe như tiếng ồn ào của biển cả.
  Hãy lắng nghe tiếng của các dân!
   Nghe như tiếng của sóng vỗ ào ào.
  13Chúng gầm thét như sóng cồn,
   nhưng khi Thượng Đế quở trách,
   chúng sẽ bỏ chạy.
  Như trấu trên đồi bị gió thổi bay,
   hay những bụi cỏ dại bị giông bão thổi đi.
  14Ban đêm chúng sẽ hoảng sợ,
   Trước rạng đông, sẽ không còn ai sót lại.
  Kẻ thù sẽ đến trong xứ chúng ta
   nhưng chẳng làm được gì.