17

Tej lug kws has txug Ntamaxaka

1Tej lug kws has txug lub nroog Ntamaxaka.
  “Saib maj, Ntamaxaka yuav tsw tau ua lub nroog lawm
   yuav pob taag ua tej nam pawg ca.
  2Alau‑aw tej moos yuav nyob do cuas ca moog ib txhws,
   yuav ua chaw rua yaaj rua tshws nyob hab pw,
   tsw muaj leejtwg yuav ua rua tej tsaj hov ntshai.
  3Tej chaw ruaj khov huv Efa‑i yuav pluj taag,
   hab tej fwjchim kws kaav tebchaws
   yuav pluj taag huv Ntamaxaka moog.
  Hab cov Alaa kws tseed tshuav nyob
   yuav zoo ib yaam le cov Yixayee kws poob koob meej.”
  Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus
   has le nuav ntaag.

Txav txem rua cov Yixayee

  4“Txug nub hov Yakhauj lub meej mom yuav poob qeg
   hab nwg lub cev kws rog yuav ntxaug.
  5Yuav zoo yaam nkaus le thaus tug hlais qoob
   moog sau tej teg qoob kws muab tsaa ca
   hab nwg txhais teg nruam tej naab mog,
  hab zoo yaam le thaus ib tug xawb tej naab qeb
   huv haav Lefa‑i.
  6Yuav tshuav ib txha nyob huv,
   ib yaam nkaus le thaus ntaus tsob txwv aulib zeeg
   mas tseed tshuav ob peb lub nyob sau ntsws ceg,
  lossws tshuav plaub tswb lub nyob sau tej ceg ntoo.”
   Yawmsaub kws yog Yixayee tug Vaajtswv has le nuav ntaag.

7Nub hov tej tuabneeg yuav muab tsua sau sab rua tug kws tswm puab, hab puab yuav tsaa qhov muag saib ntsoov tug Dawb Huv huv cov Yixayee. 8Puab yuav tsw quav ntsej tej thaaj teev daab kws puab txhais teg ua, hab puab yuav tsw saib ntsoov tej kws puab xuas ntiv teg ua, tsw has tej ncej daab Asela lossws tej thaaj hlawv moov xyaab.
9Nub hov puab tej moos kws muaj ntsaa loog ruaj khov yuav zoo yaam nkaus le cov Hivai hab cov Amaulai tej chaw kws nyob do cuas ca, yog tej chaw kws puab muab tso tseg vem cov tuabneeg Yixayee. Tsuas yog muaj nyob do cuas ca xwb.

  10Mej nov qaab Vaajtswv kws cawm mej dim
   hab tsw ncu ntsoov txhwb zeb kws yog mej lub chaw cawm sav.
  Txawm yog mej cog qoob loos zoo
   hab cog tej ceg ntoo kws teev lwm haiv tuabneeg le daab,
  11txawm yog nub kws mej cog mej ua kuas tuaj hab hlub,
   hab ua kuas tawg paaj rua taagkig kws mej tseb,
  los tej ntawd yuav tswv taag mej tsw tau sau,
   tsuas muaj nub kws lwj sab hab muaj mob khu tsw tau xwb.
  12Muaj suab nrov ntsug qeeg ntawm ntau haiv tuabneeg tuaj,
   puab tej suab nrov vig voog yaam le havtxwv ndaas.
   Muaj suab nyooj luj lawg huv tej tebchaws tuaj,
   puab tej suab nyooj luj lawg nrov yaam le dej ntsawj.
  13Tej tebchaws nyooj luj lawg yaam nkaus le dej ntsawj nrov,
   tassws Yawmsaub yuav txwv mas puab yuav tswv moog deb,
  hab yuav raug muab lawv yaam le tej npluag
   kws cua ntsawj yaa sau tej roob
  hab yaam le tej cua daaj cua dub ntsawj tej quav nyaab.
  14Saib maj, thaus tsaus ntuj kuj muaj kev ntshai kawg le.
   Tsw tau kaaj ntug tub tsw muaj puab taag lawm.
  Cov tuabneeg kws txeeb peb tej hov txhua chaw
   hab cov kws lws peb yuav raug tej xwm txheej nuav.