18

Tơlơi Pơkơhma̱l Kơ Lŏn Čar Ƀing Kus

  1Răm ƀăm yơh kơ anih lŏn hơmâo dơnai pơđu̱ng sŏng yua mơ̆ng angĭn,
   jing amăng khul krong lŏn čar ƀing Kus.
  2Ƀing lŏn čar anŭn pơkiaŏ trŭn ƀing pơala nao ƀơi jơlan ia krong prŏng Nil
   jing amăng sŏng ngă hăng rơ̆k trang bo ƀơi krong anŭn yơh!

  Wơ̆t glaĭ tañ bĕ, Ơ ƀing laĭ pơthâo pơala ăh,
   pơ lŏn čar mơnuih glông laih anŭn hơmâo klĭ hơtăm ƀlĭk,
   pơ lŏn čar hơmâo lu ƀing lŏn čar ataih laih anŭn jĕ le̱ng kơ huĭ kơ ƀing gơñu.
  Ƀing gơñu jing kơtang laih anŭn thâo blah juă khul lŏn čar pơkŏn,
   laih anŭn anih lŏn gơñu hơmâo krong rô pơkăh pơpha hĭ lŏn čar anŭn jing hĭ lu črăn.

  3Ơ abih bang mơnuih mơnam amăng lŏn tơnah,
   jing abih bang ƀing dŏ hơdip ƀơi rŏng lŏn anai,
  lăng bĕ adih tơdang arăng yơr đĭ khul hla gru ƀơi čư̆ čan,
   laih anŭn hơmư̆ bĕ tơdang arăng ayŭp đĭ tơki
   kiăng kơ iâu ƀing gih prap pre kơ tơlơi pơblah.
  4Anai yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp hăng kâo:
   “Tơdang Kâo lăng trŭn mơ̆ng anih Kâo dŏ,
   Kâo ƀu bơngơ̆t ôh samơ̆ jua pơmĭn Kâo dŏ rơiăt hĭ lơlĕh
  kar hăng tơlơi pơiă tơdang yang hrơi pơčrang,
   kar hăng ia ngo̱m lê̆ ƀơi lŏn tơdang amăng mlam pơđao ƀơi bơyan hơpuă yơh.”
  5Yahweh pơhiăp tui anŭn yuakơ hlâo kơ bơyan hơpuă,
   tơdang bơyan bluh bơnga rơgao hĭ
  laih anŭn bơnga anŭn jing hĭ khul boh kơƀâo jĕ či tơsă,
   Ñu či pơrai hĭ ƀing Kus kar hăng arăng khăt hĭ khul čơnŭh be̱r anŭn hăng thŏng,
   laih anŭn ăt khăt mă pơđuaĭ hĭ khul than glông anŭn mơ̆n.
  6Abih bang atâo gơñu dŏ čơlah čơlap ƀơi lŏn kơ khul čim grư̆ čư̆ čan,
  laih anŭn kơ khul hlô mơnơ̆ng glai yơh.
   Khul čim anŭn či ƀơ̆ng hĭ atâo gơñu anŭn amăng abih bơyan phang,
   khul hlô glai či ƀơ̆ng hĭ atâo anŭn amăng abih bơyan puih yơh.

  7Ƀơi hrơi mông tơdơi kơ anŭn, ƀing ană plei Kus či ba rai gơnam brơi pơyơr kơ Yahweh Dưi Kơtang yơh,
   mơ̆ng lŏn čar mơnuih glông laih anŭn hơmâo klĭ hơtăm ƀlĭk,
   mơ̆ng lŏn čar hơmâo lu ƀing lŏn čar ataih hăng jĕ huĭ kơ ƀing gơñu.
  Ƀing gơñu jing kơtang laih anŭn thâo blah juă
   laih anŭn anih lŏn gơñu hơmâo ia krong rô pơkăh pơpha anih lŏn anŭn jing hĭ lu črăn yơh.
Ƀing gơñu či ba nao khul gơnam brơi pơyơr gơñu pơ Čư̆ Ziôn, jing anih pơpŭ pơyom kơ Anăn Yahweh Dưi Kơtang yơh.