20

Ách-đốt bị chiếm đóng

1Năm ấy, Sạt-gôn, vua A-sy-ri, sai tổng tư lệnh quân đội tiến công Ách-đốt và chiếm đóng thành phố. 2Chính lúc ấy, Chúa Hằng hữu dùng Ê-sa, con trai A-mốt, để phán dạy. Ngài bảo: "Con hãy cởi bao gai và bỏ dép đi!" Ê-sa vâng lời, ở trần và đi chân không.
3Chúa Hằng Hữu bảo: "Ê-sa, tôi tớ Ta, đã ở trần và đi chân không suốt ba năm để báo hiệu về biến cố xảy ra cho Ai-cập và Ê-ti-ô-pi. 4Vua A-sy-ri cũng sẽ lưu đày các tù binh Ai-cập và Ê-thi-ô-pi; già trẻ đều phải trần truồng và đi chân không để hạ nhục Ai-cập. 5Dân Ách-đốt sẽ khiếp sợ và hổ thẹn vì đã dựa vào 'cường quốc Ê-thi-ô-pi' và 'Ai-cập vinh quang". 6Họ sẽ bảo nhau: "Mạnh như Ai-cập và Ê-thi-ô-pi còn thua trận, thì chúng ta làm sao thoát tay quân đội A-sy-ri?"