20

Axilia yuav kov yeej Iyi hab Khuj tebchaws.

1Xyoo kws tug thawj tswjfwm kws cov Axilia tug vaajntxwv Xakoo khaiv tuaj, tau tuaj txug lub moos Asantau hab ua rog txeeb tau lub moos ntawd, 2lub swjhawm ntawd Yawmsaub tau has rua Amoj tug tub Yaxaya has tas, “Ca le moog es hle tej khaub seev tsaaj ntawm koj lub cev hab hle khau ntawm koj txhais kwtaw tseg.” Mas nwg kuj ua lawv le ntawd lab qaab moog kev tsw rau khau.
3Yawmsaub has tas, “Kuv tug qhev Yaxaya moog lab qaab hab tsw rau khau tau peb xyoos le caag, yog ua txujci pev txug xwm txheej kws yuav lug raug Iyi hab Khuj. 4Mas ib yaam le ntawd cov Axilia tug vaajntxwv yuav nteg cov Iyi coj moog hab muab cov Khuj kuav hlo moog, tsw has cov laug cov tub ntxhais hluas yuav muab coj moog lab qaab tsw rau khau, pobtw lab ploog ua rua cov Iyi txaaj muag kawg. 5Mas cov kws vaam Khuj hab khaav txug Iyi yuav poob sab nthaav hab raug txaaj muag. 6Nub hov cov tuabneeg kws nyob ntawm ntug havtxwv nuav yuav has tas, ‘Saib maj, cov kws peb ca sab hab peb moog nrhav kuas paab peb dim Axilia tug vaajntxwv, tub raug xwm txheej le nuav lawm. Mas peb nev, peb yuav dim tau le caag?’ ”