23

Tej lug kws has txug Thailab hab Xaintoo

1Tej lug kws has txug lub nroog Thailab.
  Tej nkoj txwg ntawm lub moos Thasi 'e,
   ca le quaj nyav,
  tsua qhov lub nroog Thailab
   raug muab tso tseg pam taag,
  tsw muaj vaaj tse tsw muaj chaw nreg nkoj.
   Thaus puab tawm huv Xaipla tebchaws lug
   puab nov tej xuv hov.
  2Cov kws nyob lawv ntug havtxwv 'e,
   mej cov tub laag tub luam huv Xaintoo 'e,
   ca le nyob tuabywv.
  Mej hlaa dej havtxwv moog lug
   ua rua mej vaam meej.
  3Mej hlaa dej ntau heev,
   mas tej kws mej tau yog tej qoob huv lub moos Sihau,
  yog tej qoob kws sau ntawm tug dej Nai.
   Mej ua laag ua luam rua ib tsoom tebchaws.
  4Xaintoo 'e, koj yog lub chaw ruaj khov huv havtxwv,
   ca le txaaj muag los maj, tsua qhov havtxwv tub has lawm tas,
  “Kuv tsw tau ua mob teb hab tsw tau yug mivnyuas,
   kuv tsw tau tu tej tub hluas ntxhais hluas.”
  5Thaus tej xuv nuav tuaj txug Iyi tebchaws,
   puab yuav quaj lwj sab txug tej xwm txheej huv Thailab.
  6Ca le hlaa moog rua lub moos Thasi.
   Cov tuabneeg ntawm ntug havtxwv 'e, ca le quaj nyav.
  7Lub nroog nuav sub tsw yog lub kws mej lomzem heev lov?
   Yog lub nroog kws yaav thau u tswm lug lawd,
  hab yog lub kws txhais kwtaw coj nwg haiv tuabneeg
   moog nyob lwm lub tebchaws deb.
  8Leejtwg npaaj ua le nuav rua lub nroog Thailab?
   Yog lub nroog kws muab mom kub rua luas,
  hab nwg cov tub laag tub luam yog cov kws ua hlub,
   hab cov kws txais nwg le kev laag kev luam
   yog cov kws muaj koob meej huv lub nplajteb.
  9Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus
   yog tug kws npaaj tej nuav ca,
  sub txhad le rhuav tshem puab tej meej mom huvsw kws puab khaav theeb,
   hab txu tau txhua tug kws muaj koob meej huv nplajteb.
  10Thasi tug ntxhais 'e, ca le laij mej daim teb
   ib yaam le laij ntawm tug dej Nai,
   tsw muaj ib lub chaw nreg nkoj le lawm.
  11Yawmsaub tsaa hlo nwg txhais teg rua sau havtxwv,
   nwg cu ib tsoom tebchaws ua zug,
  nwg nkaw lug txug Khana‑aa tebchaws
   kuas muab tej chaw ruaj khov ua puam tsuaj taag.
  12Nwg has tas, “Xaintoo tug ntxhais dawb huv kws raug quab yuam 'e,
   koj yuav tsw lomzem dua le lawm.
  Ca le sawv tseeg hlaa moog rua Xaipla tebchaws,
   txawm yog nyob hov ntawd los koj yuav tsw muaj sab tug le.”
  13Ca le saib cov Kheentia lub tebchaws nawj.
   Yog haiv tuabneeg nuav, tsw yog cov Axilia,
  puab hom lub nroog Thailab rua tsaj qus nyob,
   puab tib tej chaw sab vej ntaus lub nroog,
  puab rhuav vaajntxwv tej vaaj tse pob taag huvsw,
   hab muab lub nroog rhuav pob ua tej nam pawg.

  14Thasi tej nkoj txwg 'e, ca le quaj nyav lauj,
   tsua qhov koj lub chaw ruaj khov raug muab tso tseg pam taag lawm.
15Lub swjhawm hov puab yuav nov qaab Thailab xyaa caum xyoo, yaam le ib tug vaajntxwv noob nyoog. Thaus dhau xyaa caum xyoo yuav muaj tshwm rua Thailab lawv le cov puj muag cev hu nkauj has tas,
  16“Tug puj muag cev kws puab nov qaab lawd 'e,
   ca le coj nkauj nog ncaas moog thoob plawg lub nroog,
  ca le hu nkauj suab zoo zoo, ca le hu ntau zaaj nkauj,
   sub luas txhad ncu txug koj.”
17Thaus dhau xyaa caum xyoo lawm Yawmsaub yuav lug saib lub nroog Thailab, mas Thailab yuav rov qaab muag cev hab deev ib tsoom tebchaws huvsw huv lub qaab ntuj. 18Nwg tej laag luam hab nwg tej nqe ndav yuav muab pub hlo rua Yawmsaub, yuav tsw muab khaws ca lossws muab ceev ca. Nwg tej laag luam yuav swv ua zaub mov nplua quas mag hab tej tsoog tsho zoo nkauj rua cov kws nyob ntawm Yawmsaub lub xubndag.