23

Tơlơi Pơkơhma̱l Kơ Ƀing Plei Prŏng Tir

1Tơlơi pơhiăp pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing plei prŏng Tir:
  Ơ ƀing pơgăt sŏng sĭ mơnia pơ anih Tarsis ăh, pơkrao bĕ,
   yuakơ plei Tir gih răm rai
   laih anŭn ƀu hơmâo sang ƀôdah adri̱ng ha̱ng dơ̆ng tah.
  Mơ̆ng anih lŏn Kitim yơh
   ƀing gơñu hơmư̆ boh hiăp hơmâo truh rai laih pơ ƀing gơñu.

  2Ơ ƀing mơnuih dŏ jĕ ƀơi ha̱ng ia rơsĭ hrŏm hăng ƀing mơnuih sĭ mơnia mơ̆ng plei prŏng Sidôn hơi,
   jing ƀing hơmâo dram gơnam yua mơ̆ng ƀing nao rai ƀơi ia rơsĭ,
   dŏ rơiăt bĕ!
  3Ƀơi khul ia rơsĭ
   ƀing gơñu nao hlŏng truh pơ krong Sihôr kiăng kơ ba rai sĭ pơdai
  laih anŭn pơ krong Nil yơh kiăng kơ ba rai gơnam hơpuă
   jing gơnam djru brơi kơ plei gih, Ơ ƀing Tir hơi.
   Sĭt plei gih anŭn jing hĭ anih sĭ mơnia kơ lu ƀing lŏn čar yơh.

  4Ơ ƀing Sidôn, ƀing gih tŭ mă tơlơi mlâo mlañ.
   Sĭt ia rơsĭ, jing yang rơba̱ng ƀing gih kơnang kar hăng amĭ ama gih, pơhiăp laih tui anai:
  “Kâo aka ƀu ruă đih apui ƀôdah tơkeng kơ ană ôh,
   kâo ăt kŏn răk rong ƀing ană đah rơkơi ƀôdah čem ba ƀing ană đah kơmơi lơi.”
  5Tơdang tơlơi pơthâo sat anŭn truh pơ lŏn čar Êjip,
   ƀing gơñu či kơtuă hli̱ng hla̱ng biă mă yơh kơ tơlơi pơthâo sat kơ tơlơi plei Tir anŭn.

  6Ngă mă bĕ kar hăng ƀing gih găn nao pơ plei Tarsis hăng hơmư̆ tơlơi ƀing gơñu laĭ tui anai:
   “Pơkrao bĕ, Ơ ƀing mơnuih dŏ jĕ ƀơi ha̱ng ia anŭn.
  7Djơ̆ mơ̆ anai yơh jing plei juăt bă hăng tơlơi mơak mơai gih,
   jing plei dŏ mơ̆ng đưm đă adih,
  jing plei hơmâo pơkiaŏ nao lu mơnuih laih
   pơ khul anih ataih amăng anih lŏn kiăng kơ dŏ?
   Hiư̆m pă tơlơi sat truh ƀơi plei Tir lĕ?”
  8Hlơi pô pơkra hơdră pơkơdơ̆ng glaĭ hăng plei Tir anŭn,
   jing ƀơi plei pơkơjăp ƀing khua git gai khul anih pơkŏn,
   jing plei hơmâo ƀing sĭ mơnia, jing kar hăng khua moa yom,
   laih anŭn jing plei hơmâo ƀing pơdrô čan jing yom pơphan amăng lŏn tơnah lĕ?
  9Yahweh Dưi Kơtang yơh pơkra hơdră anŭn,
   kiăng kơ pơglưh trŭn hĭ abih bang tơlơi pơgao ang yang gơñu
   laih anŭn kiăng kơ pơluă gŭ abih bang ƀing yom pơphan amăng lŏn tơnah anai.

  10Ơ ƀing ană plei Tarsis ăh, kar hăng krong Nil juăt rô blai rơngai amăng lŏn čar Êjip,
   ƀing gih jing rơngai yơh kiăng kơ ngă tui hăng tơlơi pơmĭn gih pô,
   yuakơ ƀing Tir ƀu git gai ƀing gih dơ̆ng tah.
  11Yahweh hơmâo yơr tơbiă laih tơngan Ñu ƀơi ia rơsĭ kiăng kơ pơrơđah tơlơi dưi Ñu gah ngŏ ia anŭn,
   laih anŭn ngă kơ khul dêh čar rŭng răng.
  Ñu hơmâo pơđar laih kơ ƀing jum dar plei prŏng Tir
   khul kơđông kơjăp gơñu anŭn răm rai hĭ.
  12Ñu laĭ tui anai, “Ơ ƀing ană plei plei prŏng Sidôn hơi, jing ƀing mơnuih arăng kơtư̆ juă,
   tơlơi hơ̆k mơak ih abih hĭ laih!
  Tơgŭ bĕ, găn nao pơ plao ia Kitim bĕ,
   samơ̆ wơ̆t tơdah ƀing gih nao pơ anŭn, ƀing gih kŏn dŏ rơnŭk rơno̱m lơi.”
  13Lăng bĕ pơ lŏn čar ƀing Babilon,
   ƀing ană plei anŭn ră anai ƀu dŏ dơ̆ng tah!
  Hlâo anŭn, ƀing Assiria yơh hơmâo ngă laih
   kơ anih lŏn gơñu anŭn kơnơ̆ng jing hĭ anih kơ ƀing djuai mơnơ̆ng tơdron ha̱r đôč.
  Ƀing Assiria anŭn hơmâo pơdơ̆ng đĭ laih khul sang kơtŭm gơñu,
   laih anŭn tơluăh hĭ abih kơđông kơjăp jing hĭ hông hang
   laih anŭn ngă brơi kơ anih anŭn răm rai hĭ yơh.

  14Ơ ƀing sŏng lŏn čar Tarsis ăh, pơkrao bĕ,
   yuakơ plei Tir jing kơđông gih răm rai hĭ laih!
15Amăng rơnŭk anŭn, plei Tir mơnuih mơnam či wơr bĭt hĭ amăng tơjuhpluh thŭn, anŭn jing sui đơi kơ tơlơi hơdip sa čô pơtao yơh. Samơ̆ ƀơi hơnăl tuč kơ tơjuhpluh thŭn anŭn, či hơmâo tơlơi truh kơ plei Tir tui hăng tơlơi adoh kơ tơlơi pô rĭh răm tui anai:
  16“Ơ pô rĭh răm arăng wơr bĭt hĭ laih ăh,
   mă đĭ go̱ng trưng bĕ, rơbat hyu amăng plei prŏng anŭn bĕ,
  laih anŭn pĕ dơnai ayŭ hiam mơak bĕ hăng go̱ng trưng anŭn hăng adoh nanao bĕ kơ lu tơlơi adoh,
   kiăng kơ arăng či hơdơr kơ ih dơ̆ng.”
17Ƀơi hơnăl tuč kơ tơjuhpluh thŭn, Yahweh či rŭ̱ pơdơ̆ng đĭ plei Tir dơ̆ng yơh. Plei anŭn či wơ̆t glaĭ pơ bruă arăng apăh gơñu jing kar hăng arăng apăh pô rĭh răm laih anŭn ƀing gơñu či ngă bruă hăng abih bang dêh čar ƀơi lŏn tơnah anai kiăng kơ tŭ mă lu prăk pơala kơ đuaĭ tui Yahweh yơh. 18Wơ̆t tơdah tui anŭn, tơlơi kơmlai gơñu laih anŭn prăk apăh gơñu arăng či mă pioh kơ Yahweh yơh. Arăng ƀu či pơkom pioh ƀôdah răk pioh hĭ ôh hơdôm gơnam anŭn, samơ̆ tơlơi kơmlai gơñu arăng či yua kiăng kơ hơmâo gơnam ƀơ̆ng bă blai laih anŭn khul sum ao hiam kơ ƀing hlơi pô mă bruă kơ Yahweh yơh.