23

Klei Hưn Êlâo Bi Kdơ̆ng kơ Ƀuôn Tir leh anăn Ƀuôn Sidôn

1 Klei blŭ djŏ kơ ƀuôn Tir:
  Čŏk hia bĕ, Ơ kŭmpăn Tarsis,
   kyuadah arăng bi rai ƀuôn Tir leh,
  amâo lŏ mâo sang ôh, amâo lŏ mâo anôk dôk jưh ti hang êa ksĭ ôh.
   Mơ̆ng čar Kitim arăng bi êdah klei anăn kơ diñu.

  2Dôk ñăt bĕ, Ơ phung dôk ti hang êa ksĭ,
   Ơ phung čhĭ mnia ƀuôn Sidôn.
  Phung diih tiŏ nao găn leh êa ksĭ,
   leh anăn jing mdrŏng leh,
  3Ngăn ƀơ̆ng đĭ ñu jing mdiê mơ̆ng êa krông Sihôr,
   mnơ̆ng puôt wiă mơ̆ng êa krông Nil.
   Ñu jing anôk čhĭ mnia kơ phung găp djuê mnuih.

  4Brei ih hêñ, Ơ ƀuôn Sidôn,
   kyuadah êa ksĭ blŭ leh, kđông êa ksĭ lač leh,
  “Kâo amâo tuôm đih pui ôh, kăn tuôm kkiêng rei,
   kăn tuôm čiêm rông phung êkei hlăk ai amâodah phung mniê êra rei.”
  5Tơdah klei mrâo mrang anăn truh kơ čar Êjip,
   diñu srăng ênguôt snăk kyua klei mrâo mrang djŏ kơ ƀuôn Tir.

  6Găn nao kơ ƀuôn Tarsis,
   čŏk hia bĕ, ơ phung dôk ti hang êa ksĭ.
  7Anei hĕ ƀuôn hơ̆k mơak diih,
   ƀuôn phŭn mâo mơ̆ng ênuk đưm đă,
   jơ̆ng ñu atăt ñu nao dôk anôk kbưi?
  8Hlei pô čuăn čiăng ngă klei anei kơ ƀuôn Tir,
   ƀuôn brei đuôn mtao,
  phung čhĭ mnia hlăm ñu jing phung anak mtao,
   phung ghan hlăm ñu jing phung arăng mpŭ hlăm lăn ala?
  9Yêhôwa kơ phung kahan yơh čuăn leh čiăng ngă klei anăn,
   čiăng bi čhŏ klei mgao jih klei guh kơang,
   čiăng bi hêñ jih jang phung arăng mpŭ ti lăn ala.

  10Găn jih čar ih msĕ si êa krông Nil,
   Ơ anak mniê ƀuôn Tarsis,
   amâo lŏ mâo klei kơ̆ng ôh.
  11Yêhôwa yơr leh kngan ñu ti dlông êa ksĭ,
   ñu êyuh leh lu ƀuôn ala mtao.
  Yêhôwa brei leh klei mtă djŏ kơ čar Kanaan
   čiăng bi rai jih kđông gơ̆.
  12Ñu lač, “Ih amâo srăng lŏ hơ̆k mơak ôh,
   Ơ anak mniê êra hrông ƀuôn Sidôn pô arăng bi mčhŏ leh.

   Kgŭ bĕ ih, brei ih găn nao kơ čar Kitim.
   Wăt tinăn kăn ih srăng mâo klei mdei rei.”
  13Nĕ anei lăn čar phung Kaldê,
   amâo lŏ mâo phung ƀuôn sang anăn ôh.
  Mnuih Asiri mjing anôk anăn anôk pioh kơ hlô dliê,
   diñu mdơ̆ng sang tum, diñu ruh hĕ sang mtao gơ̆,
   diñu bi rai hĕ gơ̆.

  14Čŏk hia bĕ, Ơ jih jang kŭmpăn Tarsis,
   kyuadah kđông diih rai leh.
15Hlăm hruê anăn, arăng srăng wơr bĭt ƀuôn Tir êjai kjuh pluh thŭn, mdŭm hŏng thŭn sa čô mtao dôk hdĭp. Tloh kjuh pluh thŭn srăng truh kơ ƀuôn Tir tui si klei sa čô mniê knhông mmuñ:

  16“Mă brô̆, hiu bĕ hlăm ƀuôn,
   Ơ mniê knhông pô arăng wơr bĭt leh!
  Pĕ bĕ bi jăk, mmuñ bĕ bi lu,
   čiăng kơ arăng hdơr kơ ih.”
17Tloh kjuh pluh thŭn Yêhôwa srăng čhưn hŏng ƀuôn Tir, leh anăn ƀuôn Tir srăng lŏ wĭt kơ klei mưn ñu, leh anăn srăng ngă klei knhông hŏng jih jang ƀuôn ala mtao ti dlông rŏng lăn ala. 18Ƀiădah dŏ ñu mnia leh anăn ênoh mưn ñu srăng pioh mdê kơ Yêhôwa. Arăng amâo srăng mkăm pioh ôh, ƀiădah dŏ ñu mnia srăng pioh dưi jing mnơ̆ng ƀơ̆ng huă êbeh dlai leh anăn čhiăm ao siam kơ phung dôk ti anăp Yêhôwa.