25

Tơlơi Bơni Hơơč Kơ Yahweh Kơ Tơlơi Ñu Pơkơhma̱l Hăng Pơklaih

  1Ơ Yahweh ăh, Ih yơh jing Ơi Adai kâo.
   Kâo či pơdun đĭ Ih, sĭt kâo či bơni hơơč kơ anăn Ih,
   yuakơ hăng tơlơi tŏng ten hlo̱m ƀo̱m Ih yơh
  Ih hơmâo ngă laih khul tơlơi hli̱ng hla̱ng,
   tui hăng hơdră kơñăm Ih pơkra laih hlâo đưm adih.
  2Ih hơmâo ngă laih kơ khul plei prŏng ƀing tuai jing hĭ ƀu̱r glưh pơčah.
   Sĭt Ih pơrăm hĭ laih khul pơnăng plei anŭn,
  hrŏm hăng khul sang pơtao ƀing tuai anŭn tơl plei phŭn gơñu ƀu dŏ dơ̆ng tah.
   Laih anŭn kŏn hơmâo hlơi pô lơi či dưi pơdơ̆ng đĭ glaĭ dơ̆ng.
  3Hơnŭn yơh ƀing lŏn čar kơtang anŭn či pơpŭ kơ Ih.
   Ƀing plei phŭn lŏn čar kơtư̆ juă či pơyom kơ Ih yơh.

  4Kơđai glaĭ, Ih hơmâo jing laih sa anih đuaĭ kơdŏp kơ ƀing ƀun rin,
   sa anih đuaĭ kơdŏp kơ ƀing kơƀah kiăng amăng hrơi ƀing gơ̆ rŭng răng,
  sa anih kơđap mơ̆ng angĭn rơbŭ
   laih anŭn sa anih tơui mơ̆ng tơlơi pơđiă.
  Anŭn jing yuakơ tơlơi bruă pô kơtư̆ juă pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gơ̆
   jing kar hăng angĭn rơbŭ thut klă̱ nao pơ sa boh pơnăng
  5laih anŭn kar hăng tơlơi pơiă yang hrơi amăng tơdron ha̱r yơh.
   Ih pơrơiăt hĭ dơnai tơlơi tơgŭ pơkơdơ̆ng ƀing mơnuih tuai.
  Kar hăng kơthul pơtơdu hĭ tơlơi pơiă,
   ăt kar kaĭ mơ̆n tơlơi adoh pô sat ƀai Ih či pơrơiăt pơhơđơ̆ng hĭ yơh.

  6Ƀơi čư̆ Ziôn anai Yahweh Dưi Kơtang či prap pre
   sa tơlơi phet gơnam ƀơ̆ng jơma̱n kơ abih bang mơnuih,
   sa tơlơi ƀơ̆ng huă hăng tơpai tha.
   Anŭn jing añăm rơmuă hloh laih anŭn tơpai hiam hloh yơh.
  7Ƀơi čư̆ anai yơh Yahweh či mă lui hĭ gơnam pơgăn hĭ abih bang ƀing lŏn čar tŭ mă tơlơi mơyŭn hiam Ñu,
   jing kar hăng khăn la̱ng go̱m hĭ abih bang kơnung djuai,
   ƀôdah bơnăl go̱m hĭ ƀing gơñu yơh.
  8Kar kaĭ mơ̆n, Ñu či mă lui hĭ tơlơi djai hlŏng lar kar hăng lun ƀơ̆ng hĭ tơlơi djai yơh,
   kiăng kơ ƀing mơnuih mơnam ƀu či djai dơ̆ng tah.
  Khua Yang Yahweh či sut hĭ ia mơta
   mơ̆ng ƀô̆ mơta abih bang mơnuih mơnam yơh.
  Tơlơi arăng pơmlâo hĭ ƀing ană plei Ñu,
   Ñu či mă pơđuaĭ hĭ mơ̆ng abih bang lŏn tơnah yơh.

  Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh hơmâo pơhiăp pơhaih laih.
9Amăng rơnŭk khul tơlơi anŭn krep truh, ƀing mơnuih mơnam či laĭ tui anai:
  “Sĭt Pô anŭn jing Ơi Adai ta yơh!
   Ƀing ta đaŏ kơnang kơ Ñu laih anŭn Ñu pơklaih hĭ laih ƀing ta.
  Pô anŭn jing Yahweh yơh! Ƀing ta đaŏ kơnang kơ Ñu.
   Tui anŭn, brơi kơ ƀing ta hơ̆k kơdơ̆k hăng mơak mơai yuakơ Ñu pơklaih laih ƀing ta.”

  10Tơngan Yahweh či dŏ ƀơi čư̆ Ziôn anai,
   samơ̆ ƀing lŏn čar Môab či tŭ mă tơlơi blah juă hĭ amăng anih lŏn gơñu
   kar hăng adrăng arăng juă hĭ amăng amăng luh kơmơ̆k yơh.
  11Ƀing gơñu či yơr tơbiă tơngan gơñu pơ amăng luh anŭn,
   kar hăng sa čô luai yơr tơbiă tơngan ñu kiăng kơ tơklaih hĭ yơh.
  Ơi Adai či pơglưh trŭn hĭ tơlơi pơgao gơñu
   wơ̆t tơdah tơngan gơñu thâo bruă biă mă.
  12Ñu či pơglưh trŭn hĭ khul pơnăng kơđông kơjăp glông gơñu
   jing pơtrŭn hĭ ƀing gơñu pơ lŏn.
  Ñu či pơglưh hĭ khul pơnăng anŭn pơ lŏn,
   tơl jing hĭ kar hăng ƀruih lŏn yơh.