26

Klei Mmuñ Mơ̆ng Phung Bi Tui Leh

1Hlăm hruê anăn arăng srăng mmuñ klei mmuñ anei hlăm čar Yuđa:
  Drei mâo sa boh ƀuôn prŏng kjăp.
   Yêhôwa brei klei bi mtlaih jing mnư̆ kpal leh anăn anôk mgang.
  2Pŏk bĕ ƀăng jang
   čiăng kơ phung găp djuê kpă ênô, djă pioh klei đăo dưi mŭt.
  3Ih srăng brei klei êđăp ênang kơ hlei pô bi kjăp klei mĭn ñu,
   kyuadah ñu knang kơ ih.
  4Knang bĕ kơ Yêhôwa nanao hlŏng lar,
   kyuadah Yêhôwa Aê Diê, Yêhôwa pô yơh jing Boh Tâo dôk hlŏng lar.
  5Ñu mdlưh leh phung dôk ti anôk dlông hlăm ƀuôn prŏng.
   Ñu mdlưh ƀuôn anăn truh ti lăn,
   dlăm gơ̆ kơ bruih lăn.
  6Jơ̆ng phung ƀun ƀin leh anăn jơ̆ng phung arăng ktư̆ juă juă lin gơ̆.

  7Êlan phung kpă ênô jing dap,
   Ơ Pô Kpă, ih ngă bi dap êlan phung kpă ênô.
  8Ơ Yêhôwa, hmei dôk guôn ih ti êlan klei ih phat kđi bi êdah.
   Mngăt hmei khăp snăk kơ anăn ih leh anăn klei hing ang ih.
  9Mngăt kâo hnĭng kơ ih êjai mlam,
   sĭt nik hlăm lam kâo ai mĭn kâo hur har duah ih.
  Kyuadah tơdah klei ih phat kđi dôk ti lăn ala,
   phung dôk hlăm lăn ala srăng hriăm klei kpă ênô.
  10Wăt tơdah arăng pap kơ pô ƀai,
   ñu amâo hriăm klei kpă ênô ôh.
  Wăt hlăm čar pô kpă, Ñu ăt ngă klei jhat
   leh anăn amâo ƀuh ôh klei kdrăm Yêhôwa.
  11 Ơ Yêhôwa, kngan ih yơr leh ti dlông,
   ƀiădah diñu amâo ƀuh ôh.
  Brei diñu ƀuh klei ih hur har kơ phung ƀuôn sang ih,
   leh anăn brei diñu hêñ.
   Brei pui pioh leh kơ phung roh ih ƀơ̆ng hĕ diñu.

  12Ơ Yêhôwa, ih srăng čuăn klei êđăp ênang kơ hmei,
   jih bruă hmei ngă leh, ih ngă brei leh kơ hmei.
  13Ơ Yêhôwa Aê Diê hmei, phung khua mkăn êngao kơ ih tuôm kiă kriê leh phung hmei,
   ƀiădah hmei srăng knang leh anăn iêu kwưh knŏng kơ anăn ih.
  14Diñu djiê leh, diñu amâo lŏ dôk hdĭp ôh.
   Diñu jing atâo leh, diñu amâo lŏ kgŭ ôh.
  Ih bi kmhal bi rai diñu leh,
   leh anăn lăm hĕ jih klei arăng hdơr kơ diñu.
  15Ƀiădah ih bi lar êngŭm leh găp djuê hmei, Ơ Yêhôwa,
   ih bi lar êngŭm leh găp djuê hmei;
  ih mâo leh klei guh kơang.
   Ih bi prŏng leh jih jang knông lăn čar hmei.

  16Ơ Yêhôwa, êjai mâo klei knap mñai diñu duah ih;
   tơdah ih mkra diñu, diñu iêu wah lač kơ ih hŏng jih ai tiê.
  17Msĕ si sa čô mniê ba tian dơ̆ng kkiêng dôk ruă
   leh anăn ur êjai mmông dleh dlan truh kơ ñu,
   msĕ snăn mơh hmei jing ti anăp ih, Ơ Yêhôwa.
  18Hmei ba tian leh, hmei dôk leh hlăm klei ruă,
   ƀiădah hmei kkiêng angĭn.
  Hmei amâo ngă klei bi mtlaih kơ lăn ala ôh,
   kăn hmei kkiêng phung mnuih lăn ala rei.

  19 Phung djiê Ih srăng lŏ hdĭp,
   asei mlei diñu srăng lŏ kgŭ.
  Ơ phung dôk hlăm ƀruih lăn,
   mdih pĭt ur hơ̆k bĕ.
  Kyuadah êa nguôm Ih jing êa nguôm ang dar,
   leh anăn lăn ala srăng lŏ kkiêng phung ƀuôn sang ñu djiê leh.
  20Hriê bĕ, Ơ phung ƀuôn sang kâo, mŭt bĕ hlăm adŭ diih,
   leh anăn kđăl ƀăng bhă ti tluôn diih.
   Đuĕ dăp bĕ diih bhiâo tơl klei ngêñ êgao leh.
  21Kyuadah nĕ anei, Yêhôwa srăng kbiă mơ̆ng anôk ñu
   čiăng bi kmhal phung dôk hlăm lăn ala kyua klei soh digơ̆,
  lăn ala srăng bi êdah êrah tuh leh hlăm ñu,
   leh anăn amâo srăng lŏ guôm ôh phung arăng bi mdjiê leh.