27

Lời tiên tri về việc phục hồi dân Đức Chúa Trời

1Trong ngày đó,
  Đức Giê-hô-va sẽ dùng gươm cứng, lớn và mạnh
   Để trừng phạt lê-vi-a-than là con rắn luồn lách,
   Trừng phạt lê-vi-a-than là con rắn uốn lượn;
  Và Ngài sẽ giết con quái vật dưới biển.

  2Trong ngày đó,
   Các ngươi hãy hát cho vườn nho sai trái!
  3“Chính Ta, Đức Giê-hô-va là Đấng canh giữ nó,
   Vẫn thường xuyên tưới nước cho nó.
  Ta canh giữ nó ngày đêm,
   Kẻo người ta phá hại nó chăng.
  4Ta không còn giận nữa.
  Nếu nó chỉ sinh gai góc và bụi rậm,
   Ta sẽ đi đánh chúng nó,
   Ta sẽ đốt nó chung với nhau.
  5Không gì bằng nhờ sức Ta
   Hãy làm hòa với Ta,
   Phải, hãy làm hòa với Ta!”

  6Sẽ đến lúc Gia-cốp đâm rễ,
   Y-sơ-ra-ên kết nụ và nở hoa,
   Và sẽ ra trái đầy trên mặt đất.

  7Có phải Ngài đánh nó như đánh kẻ đã đánh nó không?
   Hay nó có bị giết như những kẻ giết nó đã bị giết không?
  8Ngài đã trừng phạt nó cách chừng mực
   Bằng cách đuổi nó đi;
  Ngài dùng cơn lốc mãnh liệt đùa nó đi
   Trong một ngày có gió đông.
  9Vậy, nhờ điều sau đây mà tội của Gia-cốp sẽ được tha,
   Và đây là tất cả những gì nó cần làm để tội nó được xóa bỏ:
  Nó phải làm cho tất cả đá của bàn thờ
   Trở nên như đá vôi tán vụn,
  Các tượng A-sê-ra và các bàn thờ dâng hương
   Sẽ không bao giờ dựng lại nữa.
  10Vì thành kiên cố đã trở nên hoang vắng,
   Nơi cư trú đã bị bỏ hoang và lãng quên như hoang mạc.
  Bò tơ sẽ đến ăn cỏ tại đó,
   Nằm và nhơi những cành cây.
  11Khi cành khô và bị bẻ gãy,
   Các phụ nữ đến lấy mà nhen lửa.
  Vì dân nầy không chịu hiểu,
   Nên Đấng đã làm nên nó không thương xót,
   Đấng tạo nên nó chẳng ban ơn.

12Rồi sẽ đến ngày Đức Giê-hô-va sẽ đập lúa từ dòng Sông Cái cho đến suối Ai Cập; hỡi con dân Y-sơ-ra-ên, các ngươi sẽ được thu nhặt từng người một! 13Trong ngày đó, kèn lớn sẽ thổi lên. Bấy giờ, những kẻ bị thất lạc trong đất A-si-ri và những kẻ bị đày sang đất Ai Cập sẽ đến thờ phượng Đức Giê-hô-va trên núi thánh tại Giê-ru-sa-lem.