28

Ntuag Efa‑i

  1Lub mom kub kws Efa‑i cov tuabneeg
   kws qaug cawv khaav quas ntxhas
   yuav raug txom nyem lauj!
  Puab tej paaj ntoo zoo zoo nkauj kws saamswm zeeg
   kws nyob sau lub roob kws yog lub hauv haav kws aav zoo heev,
  yog cov kws cawv txwv maab kov yeej lawm lub nroog,
   yuav raug txom nyem lauj!
  2Saib maj, Yawmsaub muaj ib tug kws muaj fwjchim hab muaj zug.
   Ib yaam nkaus le cua daaj cua dub nrug lawg,
  yog cua daaj cua dub kws ua kuas puam tsuaj,
   hab yaam le tej naag xub naag cua kws ndwg nyaab hlo,
  mas tug hov yuav ua nruj ua tswv
   muab laim pis ntag rua huv peg teb ib yaam le ntawd.
  3Lub mom kub kws Efa‑i cov tuabneeg kws qaug cawv khaav quas ntxhas
   yuav raug muab tsuj rua huv xwb taw.
  4Lub paaj ntoo zoo zoo nkauj kws saamswm zeeg kws nyob sau lub roob
   kws yog lub hauv haav kws aav zoo heev
  yuav zoo yaam le thawj phaum txwv cua kws sav ua ntej lub caij ntuj kub,
   thaus leejtwg pum kuj noj kag tsuav yog txug nwg txhais teg.

  5Nub ntawd Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus
   yuav ua lub mom kub kws muaj meej kawg
  hab ua lub mom paaj ntoo zoo nkauj kawg
   rua nwg haiv tuabneeg kws tseed tshuav nyob.
  6Nwg yuav ua txujkev ncaaj nceeg
   rua tug kws nyob sau lub rooj txav txem,
  hab nwg yuav ua tug zug rua
   cov kws ua rua yeeb ncuab tig hlo ntawm rooj loog moog.

Ntuag hab cog lug rua Yeluxalee

  7Cov nuav los kuj qaug cawv txwv maab ua yoj quas yeeg,
   hab qaug cawv ntxws ua pig ua poog.
  Txawm yog cov pov thawj hab cov xwbfwb cev Vaajtswv lug
   los kuj qaug cawv ntxws ua yoj quas yeeg,
  puab qaug cawv txwv maab tsw meej pem taag,
   kuj qaug cawv ntxws ua pig ua poog.
  Puab txhad ua yug quas toog pum yuam kev
   hab tsw txawj tu plaub,
  8tsua qhov txhua lub rooj noj tsuas puv nkaus ntuav,
   tsw muaj ib qho kws yuav tsw qas le.

  9“Tug hov yuav qha kev txawj ntse rua leejtwg?
   Nwg yuav qha Yawmsaub tej xuv rua leejtwg?
  Yuav pav rua cov mivnyuas kws nyav tseg mig lov?
   Lossws pav rua cov kws nyav ncaim huv xubndag lov?
  10Tsua qhov nwg qha zuj zug ib txuj ib txuj kevcai,
   nwg qha zuj zug ib kaab ib kaab, ib qho miv miv ib qho mivntswv.”

  11Tsw yog le ntawd, Yawmsaub yuav swv lwm yaam lug
   has rua cov tuabneeg nuav
   hab swv lwm haiv tuabneeg lub qhov ncauj has.
  12Nwg tub has rua puab cov tas, “Nuav yog qhov chaw tau su,
   yog lub chaw kws cov tuabneeg txug sav tau su,
  hab yog lub chaw kws su lug sav.”
   Los puab tsw yeem noog.
  13Vem le ntawd Yawmsaub tej lug txhad zoo le nuav rua puab,
   nwg qha zuj zug ib txuj ib txuj kevcai,
  nwg qha zuj zug ib kaab ib kaab,
   ib qho miv miv ib qho mivntswv,
  sub puab txhad le moog hab thim rov qaab hab tawg taag,
   hab maag hlua hab raug nteg.

  14Vem le nuav mej cov kws pheej nyam thuaj luag,
   kws yog cov thawj kws kaav cov tuabneeg nuav huv Yeluxalee,
   ca le noog Yawmsaub tej lug.
  15Mej tau has tas, “Peb tub nrug kev pluj kev tuag cog lug ca lawm
   hab nrug tub tuag teb has hum.
  Thaus tej vej sub vej sw kws luj kawg hlaa lug moog yuav tsw raug peb,
   tsua qhov peb ua tej lug daag ntxag lug tsom kwm peb
   hab peb tau chaw nraim rua huv txujkev daag.”
  16Vem le nuav Vaajtswv Yawmsaub txhad le has tas,
   “Saib maj, kuv teeb ib lub pob zeb
   rua huv Xi‑oo ua lub chaw tag taw,
  yog ib lub pob zeb kws muab swm lawm zoo heev
   yog ua lub thawj pob zeb ntawm kaum tsev
  ua lub chaw tag taw kws ruaj khov.
   Tug kws tso sab rua yuav tsw raug kev ntxhuv sab.
  17Kuv yuav muab txujkev ua ncaaj ua hlua ntsuag
   hab muab txujkev ncaaj nceeg
   ua lub qai hlau kws ntsuag qhov ntseg.
  Hab lawg yuav kuav hlo txujkev daag ntxag kws tsom kwm puab moog,
   hab dej yuav nyaab hlo lub chaw kws puab nraim cev.
  18Mas tej lug kws mej nrug kev pluj kev tuag cog tseg
   yuav raug muab rhuav taag,
  hab tej kws mej nrug tub tuag teb has hum yuav tsw muaj lawm.
   Thaus tej vej sub vej sw kws luj kawg hlaa lug moog,
   mej yuav raug muab tsuj pis ntag.
  19Vej sub vej sw hlaa lug pes tsawg zag yuav lug sau mej moog,
   nwg yuav naj taagkig hlaa lug hab naj nub naj mo lug.”
  Thaus nkaag sab tej xuv nuav
   yuav muaj kev txhawj kev ntshai heev kawg le.
  20Tsua qhov lub txaaj pw tuab lu tsw txaus xyaab cev rua sau,
   daim choj kuj nqaim tsw txaus vuv.
  21Yawmsaub yuav sawv tseeg
   yaam le thau kws nwg sawv sau lub roob Pelaxi,
  hab nwg yuav npau tawg
   ib yaam le thaus npau huv lub haav Kinpe‑oo,
  sub nwg txhad ua tau nwg tej num kws phemfwj kawg,
   hab ua nwg tej num kws txawv txawv.
  22Vem le nuav tsw xob thuaj luag,
   tsaam txuj saw hlau yimfuab khi mej ruaj, tsua qhov kuv tau nov
  Vaajtswv Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus tej lug txav txem
   kws yuav ua kuas lub tebchaws puam tsuaj huvsw.

  23Ca le tig qhov ntsej noog kuv lub suab,
   ca le ua tuab zoo noog tej lug kws kuv has.
  24Tug kws laij teb cog qoob nwg pheej laij moog le xwb lov?
   Nwg pheej tsoo tej cos aav hab muab sua ib txhws le xwb lov?
  25Thaus nwg muab cov aav pheej taj lawm
   nwg tseb zaub txhwb qab zaub txhwb nyug,
  hab cog mog ua tej kwb kaab hab cog qeb rua tej thaaj kws ntxwm
   hab tseb txhuv lawv tej ntug teb.
  26Vaajtswv tub qha nwg paub raug kev raug cai lawm,
   yog nwg tug Vaajtswv qha rua nwg.

  27Nwg tsw swv thob log ntaus zaub txhwb qab,
   hab tsw muab lug tsheb dov luam noob zaub txhwb nyug.
  Tassws nwg muab raab paas miv miv nplawm noob zaub txhwb qab,
   hab muab paas nplawm noob zaub txhwb nyug.
  28Leejtwg yuav muab tej mog ua ncuav ntaus ua ntsab tawg taag?
   Yeej tsw muaj le, nwg yuav tsw muab ntaus tsw tseg moog le.
  Thaus nwg muab lug tsheb neeg luam qoob
   nwg tsw muab luam kuas ntsoog.
  29Tej nuav yog lug ntawm Yawmsaub
   kws muaj fwjchim luj kawg nkaus.
  Tej kws nwg taw qha tseem ceeb kawg
   hab nwg muaj tswvyim zoo kawg nkaus.