29

Yeeb ncuab ntaus Yeluxalee

  1Au Ali‑ee, Ali‑ee 'e, lub nroog kws Tavi tsaa tsev ntaub nyob,
   ca le tsaav lub xyoo ntxwv rua lub xyoo,
   ca le ua kevcai lawv swjhawm kws teem ca.
  2Txawm le caag los kuv yuav ua kuas Ali‑ee raug kev txom nyem nyuaj sab,
   hab yuav muaj kev ntsaaj quas lawg hab quaj ntsuag,
   hab lub nroog yuav ua rua kuv zoo le lub thaaj kws hlawv xyeem.
  3Kuv yuav ua yeej vej puag ncig koj,
   hab kuv yuav ua tej chaw tsom faaj vej ntaus koj,
   hab tsub aav nce moog tawm tsaam koj.
  4Koj yuav has huv qhov chaw kws tub kawg huv nplajteb tuaj,
   koj tej lug yuav tawm huv tej moov aav huv qhov chaw qeg tuaj,
  koj lub suab yuav tawm huv aav tuaj yaam le daab lub suab,
   koj tej lug yuav has lug ntxhw huv tej moov aav tuaj.
  5Koj cov tshawj chim coob coob
   yuav zoo le tej moov aav mog,
  hab cov kws ua nruj ua tswv yuav zoo le
   tej npluag qoob kws yaa pluj taag.
   Ib plag ntshws, tuab ntsais muag xwb,
  6Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus yuav lug saib koj,
   ua xub nthe hab ntuj qeg hab muaj suab nrov heev,
  muaj khaub zeeg cua hab cua daaj cua dub ntsawj,
   hab muaj nplaim tawg hlawv du lug.
  7Mas ib tsoom tebchaws coob coob kws tawm tsaam Ali‑ee,
   yog txhua tug kws ntaus nwg hab nwg tej chaw ruaj khov,
  hab ua rua nwg raug kev txom nyem nyuaj sab,
   puab yuav zoo yaam nkaus le zaaj npau suav
   kws ua yug quas toog mo ntuj.
  8Ib yaam le tug kws tshaib plaab ua npau suav
   tas nwg saamswm noj los tswm lug tseed tshaib,
  hab ib yaam le tug kws nqhes dej ua npau suav
   tas nwg saamswm haus
   los tswm lug kuj qaug zug hab tseed nqhes,
  mas ib tsoom tebchaws coob coob kws tuaj ntaus lub roob Xi‑oo
   yuav zoo ib yaam le ntawd.

Tej lug ntuag

  9Ca le ua tuabneeg feeb tsw meej hab ua tuabneeg ruag,
   ca le rov ua rua mej dig muag tsw pum kev,
  ca le qaug tassws tsw yog qaug cawv txwv maab,
   ca le qaug paaj qaug poog tassws tsw yog qaug cawv ntxws.
  10Vem Yawmsaub ua rua mej tsaug zug heev,
   hab kaw mej lub qhov muag
   kws yog cov xwbfwb cev nwg lug,
  hab kauv mej lub taubhau
   kws yog cov xwbfwb has pum tom hauv ntej.
11Tej yug quas toog nuav huvsw zoo yaam le tej lug kws nyob huv thooj ntawv kws ntaus hom thawj kaw ca lawd rua mej. Thaus luas muab rua ib tug kws txawj nyeem hab has tas, “Nyeem nuav saib,” los tug hov yuav has tas, “Kuv nyeem tsw tau, vem yog ntaus hom thawj kaw lawm.” 12Thaus luas muab rua ib tug kws tsw txawj nyeem hab has tas, “Nyeem nuav saib,” nwg kuj has tas, “Kuv tsw txawj nyeem ntawv.”

  13Tug Tswv has tas,
  “Cov tuabneeg nuav laam tuaj ze kuv ntawm lub ncauj,
   hab fwm kuv ntawm daim tawv ncauj
   tassws puab lub sab nyob deb kuv,
  hab puab tsuas yog fwm kuv
   lawv le tuabneeg tej kevcai kws cim tau.
  14Vem le nuav kuv yuav ua txujci phemfwj
   rua haiv tuabneeg nuav dua,
   yog yaam kws phemfwj kawg hab xaav tsw thoob.
  Tej tuabneeg kws muaj tswvyim tug tswvyim yuav puam tsuaj moog,
   hab tej tuabneeg txawj ntse txujkev txawj ntse yuav pluj taag.”
  15Cov kws muab tej num kws nwg npaaj tseg zais tsw qha Yawmsaub,
   yuav raug txom nyem lauj!
  Puab ua num huv qhov tsaus ntuj hab puab has tas,
   “Leejtwg yuav pum peb? Leejtwg yuav paub?”
  16Mej ntxeev ib puas tsaav yaam.
   Yuav suav tas tug Kws puab laujkaub aav
   tsuas zoo le aav nplaum xwb lov?
  Hab yaam kws tswm tau lug yuav has rua tug kws tswm tas,
   “Nwg tsw tau tswm kuv,” nua lov?
  Hab yaam kws muab puab tau lug yuav has rua tug kws puab tas,
   “Nwg tsw txawj daabtsw le,” nua lov?

Muaj vaam rua yaav tom hauv ntej

  17Tsw yog tshuav tsw ntev lov
   kws Lenpanoo yuav caj ua teb ntsu qoob,
   hab tej teb ntsu qoob yuav caj ua haav zoov?
  18Nub ntawd cov tuabneeg laag ntseg
   yuav nov tej lug huv thooj ntawv,
  hab cov tuabneeg dig muag
   yuav pum kev huv qhov tsaus ntuj
   hab qhov tsaus dub quas ncab.
  19Cov kws tsw muab hlub
   yuav rov zoo sab xyiv faab rua huv Yawmsaub,
  cov tuabneeg kws pluag yuav zoo sab
   rua huv tug Dawb Huv huv cov Yixayee.
  20Cov kws ua nruj ua tswv yuav pluj moog,
   cov tuabneeg thuaj luag yuav tsw muaj lawm,
  hab txhua tug kws nrhav quas ntshws ua phem
   yuav raug muab txav pov tseg,
  21yog cov kws has lug qhau luas cai,
   hab ua maab ua hlua cuab tug kws tu plaub ntawm rooj loog,
   hab has tsw tseeb qhau tug kws tsw txhum cai.

22Vem le nuav, Yawmsaub kws txhwv Aplahaa has le nuav txug Yakhauj caaj ceg tas,
  “Yakhauj yuav tsw poob ntsej muag dua le lawm,
   hab puab lub plhu yuav tsw ntshaus dua le lawm.
  23Thaus puab pum puab tej tub ki
   kws kuv txhais teg ua huv plawv puab,
   puab yuav xaam pum tas kuv lub npe dawb huv.
  Puab yuav fwm Yakhauj tug Tswv kws Dawb Huv,
   hab paub ntshai Yixayee tug Vaajtswv.
  24Cov kws lub sab yuam kev yuav txawj nkaag sab,
   hab cov kws ywg tuj tawg yuav yeem txais kev qhuab qha.”