29

Tơlơi Răm Ƀăm Kơ Plei Ariêl Jing Plei Phŭn Yerusalaim

  1Răm ƀăm yơh kơ anih Ariêl, jing anih ƀing gih ngă yang ƀơi kơnưl,
   jing plei Dawid dŏ hơdip hlâo adih!
  Tŏ tui pơyơr ngă yang nanao bĕ amăng rĭm thŭn
   laih anŭn brơi hơmâo bĕ tơlơi phet tui hăng blan pơkơčah laih.
  2Samơ̆ wơ̆t tơdah ƀing gih ngă tui anŭn, Kâo ăt či blah hruă hĭ plei Ariêl anŭn mơ̆n.
   Ƀing ană plei či pơkrao hăng čŏk hia,
   laih anŭn plei Ariêl anŭn či jing kar hăng sa boh kơnưl bă hăng drah yơh.
  3Kâo či brơi ƀing rŏh ayăt gih dŏ jưh jum dar kiăng kơ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gih,
   Kâo či brơi kơ ƀing gơñu wang dar ƀing gih hăng khul sang kơtŭm
   laih anŭn brơi kơ ƀing gơñu pơdơ̆ng đĭ khul bruă hruă Kâo kiăng pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gih yơh.
  4Giŏng anŭn, ƀing gih, jing ƀing tŭ tơlơi pơglưh trŭn hĭ yơh, či pơhiăp kar hăng pơhiăp đĭ mơ̆ng lŏn,
   jing kar hăng boh hiăp gih pơhiăp đĭ mơ̆ng ƀruih lŏn yơh.
  Sĭt asăp ih či jing kar hăng hiăp atâo yơh mơ̆ng lŏn tơnah,
   jing kar hăng boh hiăp gih pơhiăp pơhoč mơ̆ng ƀruih lŏn yơh.

  5Samơ̆ tơpul rŏh ayăt gih lu anŭn či jing hĭ kar hăng ƀruih lŏn ƀlĭ,
   jing ƀing pơhuĭ pơbra̱l hĭ ƀing gih či tŭ angĭn puh pơđuaĭ hĭ ƀing gơñu kar hăng hơkam yơh.
   Blĭp blăp ƀơi mông anŭn mơtam,
  6Yahweh Dưi Kơtang či rai
   hăng grŏm đăh, lŏn pơpư̆ čư̆ pơgơi laih anŭn hăng dơnai kơtang,
   hăng angĭn rơbŭ, hơkruăh laih anŭn hăng jơlah apui hlia ƀơ̆ng yơh.
  7Giŏng anŭn, abih bang tơpul ling tơhan lu ƀing lŏn čar pơblah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng plei Ariêl,
   jing ƀing kơsung blah plei anŭn wơ̆t hăng kơđông kơjăp ñu laih anŭn blah hruă hĭ plei anŭn,
  či rơngiă hĭ thĕng kar hăng tơlơi rơpơi,
   jing kar hăng sa tơlơi pơƀuh mlam yơh.
  8Kar hăng tơdang sa čô rơpa ƀơ̆ng huă amăng tơlơi rơpơi ñu,
   samơ̆ tơdang ñu mơdưh laih, tơlơi rơpa ñu ăt dŏ dơnơ̆ng,
  laih anŭn kar hăng tơdang sa čô mơhao ia mơñum amăng tơlơi rơpơi ñu,
   samơ̆ tơdang ñu mơdưh, ñu ăt dŏ tơdu yuakơ tơlơi mơhao ƀu thâo abih hĭ ôh,
  ăt tui anŭn mơ̆n, tơlơi anŭn či truh kơ abih bang ƀing ling tơhan ƀing lŏn čar
   jing ƀing pơblah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Čư̆ Ziôn samơ̆ ƀu dưi hĭ ôh.

  9Ơ ƀing plei Ariêl hơi, pơtrưĭ hĭ bĕ tơlơi tui gưt boh hiăp Yahweh hăng jing hĭ rŭng răng,
   laih anŭn pơbum hĭ gih pô kiăng kơ ƀu thâo ƀuh ôh.
  Ƀing gih măt, samơ̆ ƀu djơ̆ mơ̆ng tơpai ôh,
   laih anŭn ƀing gih rơbat sêng grêng, samơ̆ ƀu djơ̆ mơ̆ng tơpai lăk ôh.
  10Anŭn jing yuakơ Yahweh hơmâo brơi laih kơ ƀing gih pĭt wơr biă mă kiăng kơ ƀu thâo hơmư̆ rơđah ôh.
  Ƀing pô pơala, jing ƀing kar hăng mơta gih, Ñu klŏp hĭ laih,
   sĭt ƀing pơƀuh, jing ƀing kar hăng akŏ gih, Ñu go̱m hĭ laih,
   kiăng kơ ƀing gih ƀu thâo ôh hơget tơlơi Ñu ngă.
11Kơ ƀing gih yơh, abih bang tơlơi pơƀuh anŭn kơnơ̆ng jing hĭ hơdôm boh hiăp arăng čih hăng kơđŏm hĭ amăng tơkŭl hră đôč. Tơdah ƀing gih brơi tơkŭl hră anŭn kơ hlơi pô dưi đŏk hăng pơtă bĕ kơ ñu kiăng kơ đŏk hră anŭn kơ ƀing gih, ñu anŭn či laĭ glaĭ tui anai, “Kâo ƀu dưi đŏk ôh, yuakơ hră anŭn arăng kơđŏm hĭ laih.” 12Laih anŭn tơdah ƀing gih brơi tơkŭl hră anŭn kơ hlơi pô ƀu dưi đŏk ôh laih anŭn pơtă kơ ñu kiăng kơ đŏk, ñu či laĭ glaĭ tui anai, “Kâo ƀu thâo đŏk hră ôh.” Tui anŭn yơh, ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi thâo boh hiăp Yahweh.
13Khua Yang laĭ hăng kâo, Yesayah, tui anai:
  “Hăng amăng bah gơñu ƀing mơnuih anai pơhiăp kơ tơlơi ƀing gơñu rai jĕ Kâo
   laih anŭn hăng tơƀông bah gơñu, ƀing gơñu pơpŭ pơyom kơ Kâo,
   samơ̆ pran jua gơñu dŏ ataih biă mă mơ̆ng Kâo.
  Tơdang ƀing gơñu kơkuh pơpŭ kơ Kâo,
   ƀing gơñu kơnơ̆ng ngă tui hăng hơdôm tơlơi phiăn mơnuih mơnam pơtô đôč.
  14Hơnŭn yơh, sa wơ̆t dơ̆ng Kâo či blĭp blăp ngă kơ ƀing ană plei anŭn
   hăng lu tơlơi kơtuă.
  Tơlơi rơgơi pô rơgơi či răm hĭ,
   tơlơi kơhơnâo pô kơhơnâo či rơngiă hĭ yơh.”
  15Răm ƀăm yơh kơ ƀing hlơi pô nao pơ anih hơgŏm
   kiăng kơ pơdŏp hĭ khul hơdră jơlan gơñu mơ̆ng Yahweh,
  jing ƀing ngă bruă gơñu amăng kơnăm mơmŏt laih anŭn pơmĭn,
   “Hlơi pô ƀuh ƀing ta lĕ? Hlơi pô či thâo krăn tơlơi bruă ƀing ta ngă lĕ?”
  16Ƀing gih pơplih hĭ hlo̱m ƀo̱m kơ tơlơi Pô hrih pơjing gih,
   jing kar hăng tơdah ƀing gih pơmĭn kơ pô ma̱n lŏn jing hrup hăng lŏn kraĭ yơh!
  Gơnam pô ma̱n lŏn pơkra rai ƀu dưi laĭ ôh kơ pô ma̱n anŭn tui anai,
   “Ñu ƀu pơkra rai kâo ôh.”
  Ge̱t lŏn ƀu dưi laĭ ôh kơ pô ma̱n anŭn tui anai,
   “Ñu ƀu thâo pơkra rai hơget gĕt ôh”?

  17Hơdơr bĕ kơ tơlơi pơrơtưh anai, “Amăng ƀiă hrơi mông biă mă, anih lŏn Lebanôn či jing hĭ đang hơma kơmơ̆k
   laih anŭn đang hơma kơmơ̆k anŭn jing hĭ kar hăng glai kơmrơ̆ng yơh.”
  18Tơdang hrơi anŭn truh rai, pô ƀu dưi hơmư̆ hơdôm boh hiăp amăng tơkŭl hră arăng kơđŏm hĭ anŭn, či hơmư̆ rơđah,
   laih anŭn kar hăng mơ̆ng tơlơi tơu hăng tơlơi kơnăm mơmŏt yơh
   pô ƀu dưi ƀuh tơlơi bruă Ih či ƀuh rơđah yơh.
  19Sa wơ̆t dơ̆ng pô ƀu yom pơphan či hơ̆k mơak amăng Yahweh,
   sĭt pô kơƀah kơƀap či hơ̆k mơak amăng Pô Rơgoh Hiam ƀing Israel yơh.
  20Pô kơtư̆ juă ƀu či dŏ dơ̆ng tah,
   ƀing djik djak kơ tơlơi yom pơphan či rơngiă hĭ.
   Abih bang hlơi pô hơduah hơdră jơlan ngă sat ƀai, Ơi Adai či pơrai hĭ ƀing gơñu yơh.
  21Anŭn jing ƀing pơhiăp pơčĕr kơ arăng jing hĭ soh sat,
   jing ƀing ƀač čơđo̱ng kơ ƀing phat kơđi kiăng kơ khă kơ̆ng hĭ ƀing gơñu ƀu dưi khưp ngă tơlơi djơ̆ tơpă,
   laih anŭn jing ƀing ngă gơ̆ng jơlan ƀlŏr kiăng pơgăn hĭ mơnuih tơpă tŭ mă tơlơi tơpă hơnơ̆ng.
22Hơnŭn yơh, anai yơh jing tơlơi Yahweh, jing Pô song mă laih ơi adon ta Abraham, pơhiăp hăng ƀing Israel tui anai:
  “Ƀing lŏn čar Israel ƀu či mlâo mlañ dơ̆ng tah yuakơ tơlơi ƀing rŏh ayăt blah juă,
   ƀô̆ mơta gơñu ƀu či jing hĭ ƀlơ̆ dơ̆ng tah yuakơ tơlơi huĭ bra̱l.
  23Tơdang ƀing gơñu lăng jum dar, ƀing gơñu ƀuh gơñu pô hăng ƀing ană bă gơñu jing lu,
   yuakơ Kâo brơi kơ ƀing gơñu đĭ kơyar.
  Ƀing gơñu či thâo krăn kơ tơlơi kơnơ̆ng anăn Kâo đôč yơh jing rơgoh hiam,
   ƀing gơñu či thâo krăn kơ tơlơi kơnơ̆ng Kâo đôč yơh jing Pô Rơgoh Hiam ƀing ană tơčô Yakôb.
   Ƀing gơñu ăt či kơtuă hli̱ng hla̱ng yơh kơ Kâo, jing Ơi Adai ƀing Israel anŭn.
  24Ƀing hlơi pô ƀu thâo phe pho amăng jua pơmĭn, ƀing gơñu či tŭ mă tơlơi thâo hluh yơh,
   laih anŭn ƀing hlơi pô brŏk ƀuăh, ƀing gơñu či tŭ tơlơi kơčrâo brơi yơh.”