2

Ŏ́c Ien Khễ Mantái Níc

1Nâi la máh santoiq Yiang Sursĩ atỡng Ê-sai con samiang Amot, yỗn án atỡng máh ranáq ễ toâq tâng cruang Yuda cớp vil Yaru-salem neq:
2Chumát cóh bữn Dống Sang Toâr Yiang Sursĩ cỡt sarỡih hỡn tễ nheq cóh canŏ́h. Cớp bữn cũai tễ dũ cruang toâq pỡ ntốq ki clứng lứq. 3Máh cũai ki pai neq: “Âu toâq pỡ nâi! Hái chỗn pỡ cóh Yiang Sursĩ, pỡ ntốq bữn dống sang Yiang Sursĩ tỗp I-sarel sang, dŏq Yiang Sursĩ arĩen tỗp hái tễ máh ranáq án yoc hái táq. Chơ hái ễ pỡq tâng máh rana án khoiq rưoh yỗn hái pỡq. Phễp rit Yiang Sursĩ loŏh tễ vil Yaru-salem; cớp án atỡng proai án tễ cóh Si-ôn.”
4Bo ki, án ễ parchĩn máh cruang ca ralỗih; cớp tỗp alới ễ dễr máh dau táq cỡt crơng cái nia ễn, cớp alới ễ dễr máh coih yỗn cỡt achũ tamblĩh abễng aluang ễn. Máh cruang cũai tỡ bữn yúc, cớp tỡ bữn thrũan ễ pỡq rachíl noâng.
5Ơ máh tŏ́ng toiq Yacốp ơi! Hái cóq tayáh pỡq tâng ŏ́c poang Yiang Sursĩ khoiq yỗn pỡ hái!

Ŏ́c Ỗt Cỡt Ralốh

6Ơ Yiang Sursĩ ơi! Anhia khoiq táh máh cũai proai anhia, la tŏ́ng toiq Yacốp. Cũai tâng cruang cutễq nâi rien ramoon tễ angia mandang loŏh, cớp tễ cruang Phi-li-tin. Máh cũai proai ki puai phễp rit cũai canŏ́h. 7Cruang cutễq alới bữn moang práq, yễng, cớp máh sanốc ntữn tỡ nai nheq. Tâng cruang alới bữn moang aséh cớp sễ aséh rachíl, tỡ rơi ngih noâng. 8Cruang cutễq tỗp alới bữn moang rup sang, cớp tỗp alới cucốh sang máh crơng alới táq bữm.
9Yuaq ngkíq, dũ náq cũai ki clễr cớp cỡt casiet táq lứq. Ơ Yiang Sursĩ ơi! Sễq anhia chỗi táh lôih tỗp alới.
10Ma nỡ‑ra tỗp alới mut tooq tâng máh cưp tamáu pỡ cóh, tỡ la píq máh hâm tâng cutễq dŏq ravoât ntốq ễ tooq yỗn vớt chíq tễ Yiang Sursĩ cutâu mứt, cớp ễ tooq chíq tễ chớc sốt toâr cớp ang‑ữr tễ án. 11Nỡ‑ra ŏ́c cũai dốq ỗt cỡt pứt, cớp ranáq alới táq pampla lứq pứt tê. Ống Yiang Sursĩ toâp bữn yám ra‑ưp. 12Tâng tangái ki, Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq lứq táq yỗn dũ náq cũai bữn chớc cỡt ralíh, dếh máh cũai ỗt cớp máh cũai pampla. 13Án ễ talốh nheq máh nỡm aluang sê-da sarỡih tâng cruang Lê-banôn, cớp máh nỡm aluang ỗc tâng cruang Basan. 14Án ễ táq dũ cóh sarỡih, dũ dũal, 15dũ ntốq kĩaq sarỡih, cớp dũ viang khâm, tâng dũ ntốq cỡt pứt nheq. 16Án ễ táq yỗn máh tuoc toâr cỡt dớp. 17-18Máh ŏ́c cũai ỗt cỡt pứt nheq, cớp máh ranáq cũai táq pampla cỡt pứt nheq tê. Máh rup noau sang cỡt pứt nheq. Tâng tangái ki, noau yám noap ống Yiang Sursĩ toâp.
19Tữ tangái Ncháu toâq cốc cutễq nâi cỡt cacưt nheq, máh cũai ễ pỡq tooq nheq tâng cưp tamáu tâng máh cóh, tỡ la píq prúng tâng cutễq dŏq tooq chíq tễ Yiang Sursĩ cutâu mứt chóq alới, cớp alới dễq chíq tễ chớc cớp ang‑ữr tễ án. 20Tữ tangái ki toâq, tỗp alới ễ takễl táh nheq máh rup práq rup yễng alới khoiq táq ễ cucốh sang; alới táh máh ramứh ki yỗn cunâi cớp asĩap. 21Toâq Yiang Sursĩ táq yỗn cốc cutễq cacưt, máh cũai pỡq tooq nheq tâng hâm cớp cưp tamáu tâng máh cóh ễq yỗn vớt tễ Yiang Sursĩ cutâu mứt, cớp alới ễ dễq chíq tễ chớc án cớp ang‑ữr án.
22Chỗi noap máh cũai, yuaq cũai cóq cuchĩt machớng nheq. Tỗp alới tỡ bữn kia ntrớu.