2

Kev thaaj yeeb

(Mkh. 4:1-3)

1Nuav yog tej kws Yawmsaub qha rua Yaxaya kws yog Amoj tug tub pum txug Yuta hab lub nroog Yeluxalee.

  2Yaav tom hauv ntej yuav muaj le nuav,
  lub roob kws muaj Yawmsaub lub tuam tsev
   yuav raug muab tsaa ua lub roob kws sab dhau
  hab yuav raug txhawb nqaa sab dua tej pov roob,
   hab txhua lub tebchaws yuav sau nthwv tuaj
   rua sau lub roob ntawd.
  3Ntau haiv tuabneeg yuav tuaj has tas,
   “Ca le lug, ca peb nce moog sau Yawmsaub lub roob,
  moog rua huv Yakhauj tug Vaajtswv lub tuam tsev,
   mas nwg yuav qha nwg txujkev rua peb
   sub peb txhad taug tau nwg txujkev.”
  Tsua qhov txuj kevcai yuav tawm huv Xi‑oo tuaj
   hab Yawmsaub txujlug yuav tawm huv Yeluxalee tuaj.
  4Nwg yuav phua cai rua txhua lub tebchaws,
   hab nwg yuav tu plaub
   rua ntau haiv tuabneeg kuas sws hum.
  Puab yuav muab puab tej ntaaj rag ntaus ua khais laij teb,
   hab muab puab tej muv ntaus ua lag.
  Ib lub tebchaws yuav tsw rhu
   ntaaj ua tsuv ua rog rua ib lub tebchaws,
   puab yuav tsw kawm txujci ua tsuv ua rog dua le lawm.
  5Yakhauj caaj ceg 'e, ca le lug,
   ca peb taug Yawmsaub txujkev kaaj.

Yawmsaub teem txem cov kws khaav theeb

  6Yawmsaub, koj tau tso koj haiv tuabneeg tseg,
   yog Yakhauj caaj ceg,
  tsua qhov puab ua neeb saib yaig puv nkaus tebchaws
   lawv le cov tuabneeg kws nyob saab nub tuaj,
  hab puab saib swj saib nyoog ib yaam le cov tuabneeg Filixatee,
   hab nrug lwm haiv tuabneeg cog lug sws raug zoo.
  7Puab lub tebchaws muaj nyaj muaj kub puv nkaus,
   hab puab tej nyaj txag tsw txawj taag le.
  Puab lub tebchaws muaj neeg puv nkaus,
   hab puab tej tsheb neeg ua rog muaj ntau swv tsw taag.
  8Puab lub tebchaws muaj txoov daab puv nkaus,
   puab pe hawm tej kws puab txhais teg ua
   hab pe tej kws puab ntiv teg ua.
  9Mas tuabneeg txhad raug txu fwjchim hab poob qeg kawg.
   Tsw xob zaam puab lub txem.
  10Ca le nkaag rua huv tej qaab zeb qaab caa,
   hab moog tswv nraim rua tej qhov aav,
  tswv kuas dim Yawmsaub txujkev chim
   hab tswv kuas dhau Yawmsaub tug fwjchim meej mom kws ci ntsaa ab.
  11Cov kws yoj cev quas yeeg khaav theeb yuav poob qeg,
   hab cov kws muab hlub yuav raug muab rhuav.
  Yawmsaub tuab leeg xwb
   txhad raug qhuas ntxhas rua nub ntawd.
  12Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus teem ib nub ca
   rua txhua yaam kws khaav theeb hab muab hlub,
  hab rua txhua yaam kws tsaab ua luj hab tsaa hau sab
  13hab rua txhua tsob ntoo cab huv Lenpanoo
   kws sab sab hab tsaa hau sab,
   hab rua txhua tsob ntoo qheb huv Npasaa,
  14hab rua txhua lub roob sab
   hab txhua lub pov roob kws tsaa hau sab,
  15hab rua txhua lub chaw tsom faaj kws nyob sab,
   hab rua txhua lub ntsaa loog kws txhwm zeb khov kho,
  16hab rua Thasi txhua lub nkoj txwg
   hab rua txhua lub nkoj kws zoo nkauj.
  17Qhov kws tuabneeg khaav theeb yuav raug muab rhuav
   hab qhov kws tuabneeg muab hlub yuav raug txu qeg.
  Yawmsaub tuab leeg xwb
   txhad raug qhuas ntxhas rua nub ntawd.
  18Tej txoov daab yuav pluj plag
   tsw muaj le lawm.
  19Hab tuabneeg yuav nkaag qhov zeb qhov tsua
   hab tej qhov aav, kuas dim Yawmsaub txujkev chim
  hab dhau ntawm Yawmsaub tug fwjchim meej mom kws ci ntsaa ab,
   rua thaus nwg sawv tseeg cu lub nplajteb ua zug quas kais.
  20Mas nub ntawd tej tuabneeg yuav muab tej txoov daab nyaj
   txoov daab kub kws puab ua rua puab pe
   laim pov tseg rua naag kus hab puav.
  21Puab yuav nkaag rua huv tej qhov tsua
   hab nkaag rua huv tej kem zeb,
   kuas dim Yawmsaub txujkev chim
  hab dhau ntawm Yawmsaub tug fwjchim meej mom kws ci ntsaa ab,
   rua thaus nwg sawv tseeg cu lub nplajteb ua zug quas kais.
  22Tsw xob quav ntsej tej tuabneeg.
   Puab lub qhov ntswg ua paa ib vuag dua xwb.
   Puab tswm txaj tug daabtsw?