2

Bŏl Čư̆ Anih Sang Yang Yahweh Dŏ

(Mikhah 4:1-3)

1Anai yơh jing tơlơi Yesayah ană đah rơkơi Amôz ƀuh lui hlâo kơ tơlơi lŏn čar Yudah laih anŭn kơ plei phŭn Yerusalaim:
2Amăng khul hrơi hơnăl tuč
  bŏl čư̆ anih sang yang Yahweh dŏ
   či jing anih yom pơphan biă mă amăng abih bang khul bŏl čư̆,
   bŏl čư̆ anŭn či jing sa boh čư̆ glông hloh kơ abih bang khul bŏl čư̆ yơh.
  Laih anŭn ƀing kơnung djuai mơ̆ng abih bang lŏn čar či tơlŭh nao pơ bŏl čư̆ anŭn yơh.
3Ƀing gơñu či rai laĭ tui anai,
  “Nă ƀing ta đĭ nao bĕ pơ bŏl čư̆ Yahweh,
   jing pơ sang yang Ơi Adai ƀing Israel,
   yuakơ Ñu či pơtô kơ ƀing ta jơlan Ñu kiăng kơ ƀing ta ngă tui.
  Tui anŭn, ƀing ta či dưi rơbat amăng jơlan Ñu hơmâo ruah brơi laih.”
  Ƀing gơñu či pơhiăp tui anŭn yuakơ tơlơi pơtô Yahweh či tơbiă rai mơ̆ng plei Yerusalaim,
   sĭt mơ̆ng anih Ziôn anŭn yơh Ñu či pơhiăp hăng ƀing ană plei Ñu.
  4Ñu či pơsir hĭ kơđi tŏng krah abih ƀing lŏn čar
   laih anŭn či pơsir hĭ khul tơlơi pơrơjăh tŏng krah lu kơnung djuai.
  Ƀing gơñu či čruih tia khul đao gưm gơñu kơ tơlơi pơblah jing hĭ khul čŏng kai hơma,
   laih anŭn khul tơbăk gơñu kơ tơlơi pơblah jing hĭ khul thŏng khăt.
  Ƀing lŏn čar ƀu či nao pơblah dơ̆ng tah,
   ƀing gơñu kŏn či prap pre kơ tơlơi pơblah dơ̆ng lơi.

  5Ơ ƀing ană tơčô Yakôb hơi,
   nă ƀing ta rơbat bĕ amăng tơlơi bơngač Yahweh.

Hrơi Yahweh Či Phat Kơđi

  6Ơ Yahweh hơi, Ih hơmâo lui raih hĭ laih ƀing ană plei Ih,
   jing ƀing ană tơčô Yakôb anŭn.
  Tơlơi hơdip gơñu hơmâo bă hăng tơlơi phiăn soh sat mơ̆ng ƀing mơnuih gah Ngŏ̱,
   laih anŭn bă hăng bruă iâu yang kar hăng ƀing Philistia gah Yŭ̱ juăt ngă.
   Sĭt ƀing gơñu đuaĭ tui tơlơi hơdip hơdơ̆ng soh sat ƀing tuai ƀu thâo Ơi Adai.
  7Anih lŏn gơñu hơmâo bă hăng amrăk mah.
   Sĭt mŭk dram ƀing gơñu pơkom pioh jing lu biă mă tơl ƀu dưi yap ôh.
  Anih lŏn gơñu hơmâo bă hăng khul aseh.
   Sĭt khul rơdêh aseh gơñu hơmâo lu biă mă ƀu dưi yap ôh.
  8Anih lŏn gơñu hơmâo bă hăng khul rup trah.
   Sĭt ƀing gơñu bon kơkuh kơ bruă mơnuă mơ̆ng tơngan gơñu pô,
   jing kơ bruă čơđe̱ng tơngan gơñu hơmâo pơkra laih.
  9Tui anŭn, mơnuih mơnam či tŭ mă tơlơi pơtrŭn,
   sĭt abih bang mơnuih či tŭ mă tơlơi pơluă gŭ.
   Ơ Yahweh hơi, anăm pơdun đĭ ƀing gơñu ôh.

  10Ơ ƀing Yerusalaim hơi, đuaĭ nao dŏ bĕ amăng khul pa̱r boh pơtâo,
   đuaĭ kơdŏp hĭ bĕ pơ khul amăng gah yŭ lŏn
  mơ̆ng tơlơi Yahweh pơhuĭ pơbra̱l
   laih anŭn mơ̆ng tơlơi ang yang kơdrưh kơang Ñu yơh!
  11Hlơi pô lăng djik kơ arăng či tŭ mă tơlơi pơluă gŭ,
   laih anŭn hlơi pô pơang gơñu pô či tŭ mă tơlơi pơtrŭn hĭ gah gŭ̱ yơh.
   Amăng hrơi anŭn, kơnơ̆ng hơjăn Yahweh đôč yơh či hơmâo tơlơi pơdun đĭ.

  12Yahweh Dưi Kơtang hơmâo ruah laih sa hrơi
   tơdang Ñu či pơkơhma̱l hĭ abih bang mơnuih pơgao ang laih anŭn pơmĭn pơgao,
  Ñu či pơtrŭn hĭ abih bang ƀing mơnuih pơđĭ mă gơñu pô
   laih anŭn pơluă gŭ hĭ ƀing gơñu yơh.
  13Ñu či dro̱m hĭ abih bang khul kơyâo sar prŏng glông anih lŏn Lebanôn,
   laih anŭn abih bang khul kơyâo sen anih lŏn Basan,
  14pơtơhnă̱ hĭ abih bang khul čư̆ čan glông kơtŭm,
   laih anŭn abih bang khul kơdư glông,
  15pơglưh hĭ rĭm sang kơtŭm
   laih anŭn rĭm pơnăng plei kơđông,
  16pơkơdra̱m rĭm boh sŏng sĭ mơnia
   laih anŭn rĭm sŏng anet hiam rô̆ yơh.
  17Hlơi pô pơgao pơang či tŭ mă tơlơi pơtrŭn hĭ gah gŭ̱
   laih anŭn hlơi pô pơang ñu pô či tŭ mă tơlơi pơluă gŭ hĭ yơh.
   Kơnơ̆ng hơjăn Yahweh yơh či hơmâo tơlơi pơdun đĭ amăng hrơi anŭn!
  18Samơ̆ khul rup trah či rơngiă hĭ thĕng abih bang yơh.

  19Mơnuih mơnam či đuaĭ kơdŏp pơ khul pa̱r amăng boh pơtâo
   laih anŭn pơ khul amăng gah yŭ lŏn
  mơ̆ng tơlơi Yahweh pơhuĭ pơbra̱l,
   laih anŭn mơ̆ng tơlơi ang yang kơdrưh kơang Ñu yơh,
   tơdang Ñu prap pre kiăng kơ pơhuĭ pơbra̱l hĭ ƀing mơnuih mơnam hăng tơlơi rơyŭh hĭ lŏn tơnah anai.
  20Amăng hrơi anŭn mơnuih mơnam či glŏm lui hĭ
   khul rup trah ngă hăng amrăk mah gơñu
   jing khul gơnam ƀing gơñu pơkra kiăng kơ kơkuh pơpŭ.
  Ƀing gơñu či glŏm lui hĭ khul tơkuih anur laih anŭn khul čim dŭng yơh.
  21Ƀing gơñu či đuaĭ kơdŏp pơ khul pa̱r amăng boh pơtâo
   laih anŭn nao pơ khul anih čơđa̱ng khul boh pơtâo khăng
  mơ̆ng tơlơi Yahweh pơhuĭ pơbra̱l
   laih anŭn mơ̆ng tơlơi ang yang kơdrưh kơang Ñu yơh,
   tơdang Ñu prap pre kiăng kơ pơhuĭ pơbra̱l mơnuih mơnam hăng tơlơi rơyŭh hĭ lŏn tơnah anai.

  22Anăm đaŏ kơnang kơ mơnuih mơnam dơ̆ng tah,
   jing pô kơnơ̆ng hơdip mơ̆ng tơlơi suă jua amăng adrŏng adŭng ñu đôč.
   Mơnuih mơnam jing đôč đač đôč yơh ƀu dưi djru kơ ƀing gih ôh.