30

Klei Knang kơ Čar Êjip Jing Hơăi Mang

  1Yêhôwa lač, “Knap mñai yơh kơ phung anak bi kdơ̆ng,
   phung bi leh sa hdră, ƀiădah amâo djŏ hdră kâo ôh,
  phung ngă klei bi mguôp, ƀiădah amâo djŏ mơ̆ng Mngăt Myang kâo ôh,
   čiăng kơ diñu dưi lŏ thiăm klei soh kơ klei soh.
  2Diñu trŭn nao kơ čar Êjip
   amâo êmuh kâo êlâo ôh;
  čiăng kđap klei mtao Pharaôn mgang,
   leh anăn duah anôk kơup ti gŭ êyui čar Êjip!
  3Kyuanăn klei Pharaôn mgang srăng mbliư̆ jing klei hêñ kơ diih,
   leh anăn anôk kơup ti gŭ êyui čar Êjip jing klei bi hêñ prŏng diih.
  4Kyuadah wăt tơdah phung khua ñu dôk ti ƀuôn Sôan,
   leh anăn phung dĭng ktang ñu truh ti ƀuôn Hanês,
  5jih jang srăng hêñ mlâo kyua sa phung ƀuôn sang amâo jing tŭ dưn kơ diñu ôh,
   amâo brei klei yuôm amâodah klei đru ôh,
   ƀiădah klei hêñ leh anăn klei mưč.”
6Klei blŭ djŏ kơ hlô dliê čar dhŭng:
   Mơ̆ng tar ƀar čar rŭng răng leh anăn ênguôt,
  mơ̆ng anăn kbiă hriê lu êmông gu ana leh anăn knô,
   lu ala kpơ̆ng leh anăn lu anak rai phiơr,
  phung mnuih Yuđa mdiăng ngăn drăp diñu hŏng lu aseh dliê
   leh anăn ngăn yuôm diñu ti dlông mŭr aseh samô kơ čar Êjip,
   kơ sa phung ƀuôn sang amâo srăng jing tŭ dưn kơ diñu ôh.
  7Kyuadah klei čar Êjip đru amâo yuôm ôh leh anăn hơăi mang.
   Kyuanăn kâo pia ñu, “H'Rahap, pô dôk gŭ gơ gŭk.”
  8Nao bĕ ară anei ktur klei anăn ti dlông mdhă ti anăp diñu,
   leh anăn čih klei anăn hlăm sa pŏk hdruôm hră klĭt,
  čiăng pioh klei anăn kơ ênuk êdei,
   jing klei hưn hlŏng lar.
  9Kyuadah diñu jing sa phung ƀuôn sang bi kdơ̆ng, phung anak luar,
   phung anak amâo čiăng hmư̆ ôh klei bhiăn Yêhôwa,
  10phung lač kơ phung bi ƀuh,
   “Đăm lŏ bi ƀuh ôh”,
  leh anăn kơ phung khua pô hưn êlâo,
   “Đăm hưn êlâo kơ hmei klei djŏ ôh;
  blŭ bĕ kơ hmei klei bi mơak kơ knga,
   hưn êlâo bĕ kơ hmei klei bi ƀuh čhuai,
  11brei diih weh êlan, brei diih ñăk mơ̆ng êlan điêt,
   brei Pô Doh Jăk Israel đuĕ kbưi mơ̆ng anăp hmei.”
12Kyuanăn Pô Doh Jăk Israel lač snei:

   “Kyuadah diih hngah kơ klei blŭ anei,
   knang kơ klei ktư̆ juă leh anăn klei wê,
  13kyuanăn klei wê anei srăng jing kơ diih
   msĕ si anôk ƀăng kđang hlăm mnư̆ dlông, giăm klưh,
   leh anăn mčah rai bhiâo riâo rit.
  14Ñu rai msĕ si gŏ lăn arăng bi mčah đơ điêt,
   tơl djah adôk amâo lŏ mâo kơha ôh
  čiăng mă pui mơ̆ng kpur,
   amâodah čiăng djăt êa mơ̆ng brŏng.”
15Kyuadah Khua Yang Yêhôwa, Pô Doh Jăk Israel, lač snei:
  “Hlăm klei diih kmhal leh anăn mdei diih srăng tlaih,
   hlăm klei êđăp ênang leh anăn klei knang diih srăng mâo klei ktang.”
   Ƀiădah diih amâo čiăng ôh,
  16leh anăn diih lač, “Hơăi! Hmei srăng đuĕ pral hŏng aseh.”
   Snăn yơh diih srăng đuĕ!
  Diih lač, “Hmei srăng đuĕ đĭ aseh êran pral;”
   kyuanăn phung tiŏ diih srăng êran pral mơh.
  17Sa êbâo čô srăng đuĕ kyua sa čô arưp aram;
   leh anăn kyua êma čô arưp aram diih srăng đuĕ jih
  tơl diih jing hĕ msĕ si sa ƀĕ gơ̆ng ti dlông čŏng čư̆,
   msĕ si čhiăm gru ti dlông kbuôn.

Klei Aê Diê Ƀuăn kơ Phung Ƀuôn Sang Ñu

  18Kyuanăn Yêhôwa ăt čiăng snăk ngă klei jăk kơ diih;
   kyuanăn ñu kgŭ čiăng pap kơ diih.
  Kyuadah Yêhôwa jing Aê Diê kpă.
   Jăk mơak yơh kơ jih jang phung čang guôn kơ ñu.
19Ơ phung ƀuôn sang Siôn, phung dôk ti ƀuôn Yêrusalem, diih amâo srăng lŏ hia ôh. Sĭt nik ñu srăng pap kơ diih tơdah diih ur. Tơdah ñu hmư̆ diih ur, ñu srăng lŏ wĭt lač kơ diih. 20Wăt tơdah Khua Yang brei kơ diih kpŭng klei ênguôt leh anăn êa klei knap mñai, ăt Pô Bi Hriăm diih amâo srăng lŏ mdăp ñu pô ôh, ƀiădah ală diih pô srăng ƀuh Pô Bi Hriăm diih. 21Tơdah diih srăng weh tĭng hnuă amâodah tĭng điâo, knga diih srăng hmư̆ ti tluôn diih asăp lač, “Nĕ anei êlan, êbat tinei.” 22Leh anăn diih srăng bi čhŏ rup krah diih luôm hŏng prăk leh anăn rup diih tuh tia luôm hŏng mah. Diih srăng hwiê hĕ diñu msĕ si mnơ̆ng čhŏ; diih srăng lač kơ diñu, “Đuĕ bĕ.”
23Ñu srăng brei adiê hjan kơ mjeh diih rah leh ti lăn, leh anăn mdiê, boh mơ̆ng lăn, srăng jing jăk ƀơ̆ng leh anăn êbeh dlai. Hlăm hruê anăn, hlô mnơ̆ng diih rông srăng ƀơ̆ng rơ̆k hlăm kdrăn prŏng. 24Êmô leh anăn aseh dliê kai hma srăng ƀơ̆ng mdiê jăk, arăng hdei leh anăn srai hŏng kdroh leh anăn hŏng kdroh rưng. 25Ti dlông jih jang čư̆ dlông leh anăn kbuôn kngư srăng mâo êa hnoh đoh, ti hruê mâo klei bi mdjiê prŏng tơdah kđông klưh. 26Wăt klei mngač mlan srăng jing msĕ si klei mngač yang hruê, leh anăn klei mngač yang hruê srăng jing kjuh bliư̆ ktang hĭn, msĕ si klei mngač kjuh hruê, hlăm hruê Yêhôwa srăng guôm hĕ anôk êka phung ƀuôn sang ñu, leh anăn bi hlao anôk ñu čăm bi êka leh.

Khua Yang Phat Kđi Čar Asiri

  27Nĕ anei, Anăn Yêhôwa hriê mơ̆ng kbưi
   hŏng klei ñu ngêñ hlơr leh anăn hŏng săp pui kpal đĭ.
  Ƀăng êgei ñu bŏ hŏng klei ngêñ,
   leh anăn êlah ñu jing msĕ si pui trơ̆ng.
  28Êwa ñu jing msĕ si hnoh êa êtăng dlai hang
   đĭ truh ti kkuê,
  čiăng hdei phung găp djuê hŏng knguôr klei bi rai,
   leh anăn dưm msei khơp klei bi klah đuĕ hlăm ƀăng êgei phung ƀuôn sang.
  29Diih srăng mmuñ
   msĕ si hlăm mlam knăm doh jăk.
  Diih srăng mâo ai tiê mơak
   msĕ si arăng dơ̆ng êbat nao kơ čư̆ Yêhôwa, kơ Boh Tâo Israel,
   êjai arăng ayŭ dĭng buôt.
  30Leh anăn Yêhôwa srăng brei arăng hmư̆ asăp kdrăm Ñu,
   leh anăn brei arăng ƀuh kngan Ñu
  čăm hŏng klei ngêñ ktang leh anăn hŏng êlah pui trơ̆ng,
   hŏng angĭn ktang, angĭn êbŭ, leh anăn boh tâo pliêr.
  31Kyuadah phung Asiri srăng ktư̆ yơ̆ng tơdah hmư̆ asăp Yêhôwa,
   tơdah Yêhôwa čăm diñu hŏng giê hnuăt.
  32Grăp ƀăng lĕ Yêhôwa čăm diñu hŏng giê hnuăt
   srăng lĕ ti diñu hŏng ênai hgơr leh anăn brô̆.
   Yêhôwa srăng yơr kngan bi blah hŏng diñu.
  33Kyuadah mơ̆ng sui leh arăng mkra anôk čuh.
   Sĭt nik Yêhôwa mkra ñu kơ mtao Asyri,
  anôk čuh anăn êlam leh anăn ƀai,
   mâo pui leh anăn djuh lu,
   êwa Yêhôwa msĕ si hnoh boh tâo pui srăng kuč brei pui trơ̆ng.