31

Vấn đề liên minh với Ai-cập

1Khốn cho những kẻ xuống Ai-cập cầu viện và dựa vào lực lượng của ngựa chiến, của đội kỵ binh hùng mạnh, của đoàn chiến xa đông đảo, nhưng đã quên ngưỡng vọng và cầu hỏi Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên! 2Nhưng Chúa khôn ngoan đã quyết định giáng thảm họa trên dân Ngài và không đổi ý. Chúa sẽ dấy lên chống nghịch những kẻ làm ác và những tên đồng lõa. 3Quân đội Ai-cập là xương thịt, chứ không phải là thần linh. Một khi Chúa đưa tay ra, cả viện quân lẫn bọn cầu viện đều vấp chân, ngã nhào và chết chung nhau.
4Nhưng Chúa phán dạy tôi điều này: Khi sư tử hay sư tử tơ gầm thét vồ mồi, nó không đếm xỉa đến tiếng la hét, khua động ầm ĩ của đám mục đồng. Chúa cũng sẽ ngự xuống và chiến đấu trên núi Si-ôn, xem thường những kẻ chống đối. 5Như phụng hoàng bay lượn bảo vệ tổ mình, Chúa Toàn năng sẽ bảo vệ, gìn giữ, phủ che và giải cứu Giê-ru-sa-lem.
6Vì thế, nhân dân hãy quay về với Đấng mà các ngươi đã phản nghịch. 7Ngày ấy, mỗi người sẽ vất bỏ các thần tượng bằng vàng, bạc mà họ đã đúc ra và nhìn nhận tội mình. 8Lúc ấy, người A-sy-ri sẽ bị gươm đâm ngã nhưng không phải gươm loài người. Một lưỡi gươm không do tay người sẽ đánh tan quân đội A-sy-ri, làm cho chúng chạy trốn tán loạn. Thanh niên A-sy-ri sẽ bị bắt làm nô lệ. 9Các căn cứ quân sự sẽ khủng khiếp đầu hàng; các tướng lãnh run sợ, vất quân kỳ chạy trốn. Chúa Hằng Hữu đã báo trước những việc ấy. Ngọn lửa của Ngài cháy bừng lên tại Si-ôn, lò lửa Ngài nung đốt giữa Giê-ru-sa-lem.