31

Tơlơi Răm Ƀăm Kơ Ƀing Kơnang Kơ Lŏn Čar Êjip

  1Răm ƀăm yơh kơ ƀing trŭn nao pơ lŏn čar Êjip kiăng rơkâo kơ tơlơi djru,
   jing ƀing kơnang ƀơi khul aseh ƀing Êjip.
  Sĭt ƀing gơñu kơnang kơ khul rơdêh aseh lu ƀing Êjip anŭn,
   laih anŭn kơnang kơ tơlơi kơtang ƀing tơhan aseh ƀing Êjip anŭn
  pơala kơ tơlơi đaŏ kơnang kơ Pô Rơgoh Hiam Israel,
   jing tơlơi hơduah sem tơlơi djru mơ̆ng Yahweh yơh.
  2Kơsem pơmĭn bĕ tơlơi anai: Yahweh yơh jing Pô rơgơi laih anŭn dưi brơi rai tơlơi truh sat mơ̆n.
   Ñu ƀu lun ƀơ̆ng hĭ ôh tơlơi Ñu pơhiăp laih.
  Sĭt Ñu či tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing pơčrŏng sai bruă sat ƀai,
   laih anŭn hăng ƀing hlơi pô djru ƀing ngă tơlơi sat ƀai anŭn yơh.
  3Tơdang Yahweh yơr tơbiă tơngan Ñu kiăng kơ pơkơhma̱l hĭ ƀing sat ƀai anŭn,
   ƀing hlơi pô djru kơ ƀing gơñu či tơhneč rơbuh hĭ yơh,
  laih anŭn ƀing hlơi pô tŭ tơlơi djru anŭn ăt či răm hĭ mơ̆n,
   anŭn jing abih dua či răm rai hĭ abih yơh.
  Ƀing Êjip jing ƀing mơnuih ƀing gih kơnang kơnơ̆ng jing ƀing mơnuih mơnam đôč ƀu djơ̆ jing Ơi Adai ôh.
   Khul aseh gơñu jing asar laih anŭn ăt thâo djai mơ̆n.
4Anai yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp hăng kâo, Yesayah, tui anai:
  “Kâo, Yahweh, jing kar hăng rơmung dŭl pơgrao,
   jing sa drơi rơmung dŭl prŏng pơgrao ƀơi sa drơi triu ñu mă yơh.
  Wơ̆t tơdah arăng iâu pơƀut glaĭ sa grup ƀing wai triu
   kiăng pơkơdơ̆ng glaĭ hăng rơmung anŭn,
   rơmung anŭn ƀu huĭ bra̱l yua mơ̆ng tơlơi ur kraih ƀing wai anŭn ôh
   laih anŭn kŏn rŭng răng lơi yua mơ̆ng dơnai ngañ bañ ƀing gơñu ngă kiăng kơ pơhuĭ.
  Tui anŭn, Kâo, Yahweh Dưi Kơtang, či trŭn rai
   kiăng kơ pơblah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Čư̆ Ziôn, jing hăng plei Yerusalaim ƀơi kơčŏng glông anŭn yơh.
  5Kâo, Yahweh ăt jing kar hăng khul čim juang hyu gah ngŏ hruh ñu mơ̆n kiăng kơ pơgang brơi kơ ƀing ană ñu;
   Kâo, Yahweh Dưi Kơtang, či pơgang brơi plei Yerusalaim.
  Kâo či pơgang hăng pơklaih hĭ plei anŭn yơh.
   Sĭt Kâo či răng pơgang hăng pơrơngai hĭ plei anŭn yơh.”
   Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp laih.
6Wơ̆t glaĭ pơ Yahweh bĕ, Ơ ƀing Israel hơi, jing ƀing hơmâo tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ kơtang laih hăng Ñu. 7Sĭt hrơi či truh tơdang rĭm čô amăng ƀing gih či hơngah hĭ khul rup trah pơkra hăng amrăk, mah. Ƀing gih hơmâo ngă soh sat laih tơdang ƀing gih pơkra rai laih gơnam anŭn.
  8“Ƀing Assiria či răm hĭ yua mơ̆ng đao gưm ƀu djơ̆ đao mơnuih mơnam pơkra rai ôh.
   Sĭt đao anŭn ƀu djơ̆ đao mơnuih pơkra ôh či pơrai hĭ ƀing gơñu hlo̱m ƀo̱m.
  Ƀing ling tơhan gơñu či čơlah đuaĭ hĭ ƀơi anăp đao gưm anŭn
   laih anŭn pơtao blah juă hĭ ƀing Assiria anŭn či mă pơgŏ̱ ƀing hlak ai Assiria mă bruă brơi kơ ñu yơh.
  9Pơtao prŏng dêh čar Assiria či đuaĭ hĭ yuakơ tơlơi huĭ bra̱l.
   Laih anŭn amăng tơlơi pơblah, ƀing khua djă̱ akŏ gơñu či huĭ tơtư̆ hơngah hĭ ƀu kiăng đuaĭ tui hla gru tơlơi pơblah ôh.”
  Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh hơmâo pơhiăp pơhaih laih,
   jing Pô pơrai hĭ ƀing kơsung blah čư̆ Ziôn kar hăng apui ƀơ̆ng,
   jing kar hăng čuh amăng gŏ apui amăng plei Yerusalaim yơh.