31

Phung Êjip Jing Mnuih, Amâo Djŏ Aê Diê Ôh

  1Knap mñai yơh kơ phung trŭn nao kơ čar Êjip čiăng mâo klei đru,
   phung knang kơ aseh,
  leh anăn knang kơ êdeh aseh kyuadah mâo lu,
   leh anăn knang kơ phung đĭ aseh kyuadah digơ̆ ktang snăk,
  ƀiădah amâo dlăng ôh kơ Pô Doh Jăk Israel,
   kăn duah Yêhôwa rei!
  2Ƀiădah Yêhôwa jing pô thâo mĭn leh anăn dưi bi truh klei knap mñai.
   Ñu amâo bi mlih ôh klei ñu blŭ leh,
  ƀiădah srăng kgŭ bi kdơ̆ng hŏng sang phung ngă jhat,
   leh anăn hŏng phung đru phung ngă klei wê.
  3Phung Êjip jing mnuih, amâo djŏ Aê Diê ôh;
   aseh diñu jing kđeh, amâo djŏ mngăt myang ôh.
  Tơdah Yêhôwa srăng yơr kngan ñu,
   pô đru srăng têč hnêč,
  wăt pô arăng đru srăng lĕ buh,
   leh anăn jih jang diñu srăng rai tuč mđrăm mbĭt.
4Kyuadah snei Yêhôwa lač leh kơ kâo:
   “Msĕ si êmông gu amâodah êđai êmông gu grêñ
  giăm mnơ̆ng ñu mă leh,
   leh anăn wăt tơdah arăng iêu phung mgăt biăp čiăng ngă kơ ñu,
  ñu amâo huĭ ôh kơ asăp digơ̆,
   kăn rŭng rei kyua ênai digơ̆,
  msĕ snăn mơh Yêhôwa kơ phung kahan srăng trŭn hriê
   bi blah ti čư̆ Siôn leh anăn ti kbuôn ñu.
  5Msĕ si čĭm phiơr sa anôk ti dlông êđai digơ̆,
   msĕ snăn mơh Yêhôwa kơ phung kahan srăng mgang ƀuôn Yêrusalem.
  Ñu srăng mgang leh anăn bi mtlaih gơ̆,
   ñu pap leh anăn dŏng gơ̆.”
6Ơ phung ƀuôn sang Israel, lŏ wĭt bĕ kơ pô diih bi kdơ̆ng leh. 7Kyuadah hlăm hruê anăn grăp čô srăng hwiê hĕ rup yang prăk leh anăn mah rup yang kngan diih pô soh ngă leh,
  8“Pô Asiri srăng êbuh hŏng đao gưm, amâo djŏ đao gưm mnuih ôh;
   leh anăn đao gưm amâo djŏ đao gưm mnuih ôh srăng bi mdjiê ñu.
  Ñu srăng đuĕ mơ̆ng đao gưm anăn,
   leh anăn phung êkei hlăk ai ñu srăng jing hlŭn.
  9Boh tâo ñu knang srăng luč kyua klei huĭ,
   leh anăn phung khua kahan ñu srăng rŭng răng êran đuĕ mơ̆ng čhiăm gru ñu.”
  Snăn Yêhôwa lač,
   pô jing msĕ si pui hlăm čư̆ Siôn,
   leh anăn kpur pui hlăm ƀuôn Yêrusalem.