32

Mtao Kpă Ênô

  1Nĕ anei sa čô mtao srăng kiă kriê hŏng klei kpă ênô,
   leh anăn phung khua srăng kiă kriê hŏng klei kpă.
  2Grăp čô srăng jing msĕ si anôk kđap kơ angĭn,
   anôk hơĭt kơ angĭn êbŭ,
  msĕ si hnoh êa hlăm anôk thu,
   msĕ si êyui boh tâo prŏng hlăm lăn thu.

  3Hlăk anăn ală phung thâo ƀuh amâo srăng pĭt hĕ ôh,
   leh anăn knga phung thâo hmư̆ srăng mđing.
  4Ai tiê phung ruăt ngă srăng thâo mĭn,
   leh anăn êlah phung kmlêč srăng blŭ pral leh anăn mngač.
  5Arăng amâo srăng lŏ pia mnuih mluk pô năng arăng mpŭ ôh,
   kăn mpŭ rei kơ pô mplư.
  6Kyuadah mnuih mluk blŭ klei mluk,
   leh anăn ai tiê ñu mĭn ngă klei wê,
  čiăng ngă klei čhŏ mrŏ,
   leh anăn blŭ klei čhuai bi kdơ̆ng hŏng Yêhôwa,
  lui pô êpa dôk tian êhŏng,
   leh anăn mă hĕ êa mnăm mơ̆ng pô mhao.
  7Êlan phung mplư jing jhat;
   diñu trông čhai ngă ƀai
  čiăng bi rai phung ƀun ƀin hŏng klei blŭ luar,
   wăt tơdah phung kƀah mnơ̆ng akâo jing djŏ.
  8Ƀiădah pô jing yuôm mĭn kơ klei yuôm,
   leh anăn ñu dôk kjăp hlăm klei yuôm ñu ngă.

Klei Brei Phung Mniê Ƀuôn Yêrusalem Răng

  9Ơ phung mniê dôk hơăi mang,
   kgŭ hmư̆ bĕ asăp kâo.
  Ơ phung anak mniê amâo răng,
   mđing bĕ knga kơ klei kâo blŭ.
  10Hlăm sa thŭn leh anăn đa đa hruê diih srăng ktư̆ yơ̆ng leh anăn rŭng răng,
   kyuadah amâo srăng mâo yan pĕ boh kriăk ƀâo ôh,
   kăn mâo yan pĕ boh mkăn rei.
  11Ơ phung mniê dôk hơăi, ktư̆ yơ̆ng bĕ,
   brei diih rŭng răng, Ơ phung mniê amâo răng ôh.
  Toh hĕ čhiăm ao diih, dôk lưng mlŭn;
   hyuă bĕ klŭng ti kơiêng diih.
  12Tŭk đah da diih kyua hma jăk
   leh anăn kyua ana boh kriăk ƀâo mboh,
  13kyua lăn phung ƀuôn sang kâo
   čăt êruê ana leh anăn êruê hruĕ,
   wăt kyua jih jang sang mơak hlăm ƀuôn hơ̆k mơak. Amâo lŏ mâo ôh.
  14Kyuadah arăng srăng lui hĕ sang mtao,
   ƀuôn prŏng srăng jing ênguôl,
  kbuôn leh anăn sang tum srăng jing ƀăng hlô dliê mơ̆ng anei kơ anăp,
   anôk mơak kơ aseh dliê leh anăn kdrăn rơ̆k kơ biăp;
  15tơl Aê Diê tuh Mngăt Myang kơ drei mơ̆ng dlông,
   leh anăn kdrăn tač lŏ jing hma mboh,
   leh anăn arăng dlăng kơ hma mboh msĕ si kmrơ̆ng.
  16Hlăk anăn srăng mâo klei kpă hlăm kdrăn tač,
   leh anăn klei kpă ênô hlăm hma mboh.
  17Boh tŭ dưn mơ̆ng klei kpă ênô srăng jing klei êđăp ênang,
   leh anăn boh tŭ dưn mơ̆ng klei kpă ênô jing klei mdei leh anăn klei knang nanao.
  18Phung ƀuôn sang kâo srăng dôk hlăm anôk êđăp ênang,
   hlăm anôk dôk hơĭt,
   hlăm anôk mdei hnŭk ênang.
  19Wăt tơdah boh tâo pliêr bi rai hlăm kmrơ̆ng,
   leh anăn ƀuôn prŏng srăng klưh,
  20jăk mơak yơh kơ diih
   phung buh pla ktuê grăp hnoh êa,
   amâo tling ôh jơ̆ng êmô leh anăn aseh dliê.