33

Lời Tiên Tri Về Việc Ðược Giải Cứu Khỏi Kẻ Thù

  1Khốn thay cho ngươi!
  Không ai hại ngươi mà ngươi đã hại người;
  Không ai phản bội ngươi mà ngươi đã phản bội người;
  Khi ngươi hại người xong, chính ngươi sẽ bị hại;
  Khi ngươi phản bội người xong, chính ngươi sẽ bị phản bội.

  2Lạy CHÚA, xin thương xót chúng con;
  Chúng con trông cậy Ngài;
  Mỗi buổi sáng, xin Ngài làm cánh tay mạnh mẽ giúp đỡ chúng con;
  Xin làm Ðấng cứu giúp chúng con trong khi hoạn nạn.
  3Nghe tiếng động của Ngài, các dân liền bỏ chạy;
  Khi Ngài đứng lên, các nước chạy tán loạn khắp nơi.
  4Người ta thu chiến lợi phẩm như con sâu gom lấy thực phẩm,
  Người ta xông vào cướp giựt hổn loạn như đám cào cào búng nhảy tứ tung.

  5CHÚA được tôn cao, vì Ngài ngự trên cõi trời cao;
  Ngài làm cho Si-ôn đầy dẫy công lý và công chính.
  6Ngài sẽ là sự ổn định trong thời của ngươi;
  Ngài là kho tàng của sự giải cứu, khôn ngoan, và tri thức;
  Lòng kính sợ CHÚA là chìa khóa để nhận kho tàng ấy.

  7Nầy, những người dũng mãnh sẽ kêu la ngoài đường phố;
  Các sứ giả hòa bình sẽ khóc lóc đắng cay.
  8Những đại lộ sẽ vắng tanh hoang phế;
  Các du khách sẽ chẳng còn lai vãng ngược xuôi;
  Hiệp ước bị hủy bỏ;
  Các nhân chứng bị khinh thường;
  Chẳng ai được tôn trọng.
  9Cả xứ đều nhuộm màu tang tóc thê lương;
  Li-băng xấu hổ và sầu héo;
  Sa-rôn giống như hoang địa;
  Ba-san và Cạt-mên đều xơ xác tiêu điều.

  10CHÚA phán, “Bây giờ Ta sẽ trỗi dậy;
  Bây giờ Ta sẽ được tôn cao;
  Bây giờ Ta sẽ làm cho mình được trỗi lên.
  11Các ngươi đã mang mầm cỏ dại,
  Nên các ngươi chỉ sinh ra toàn cỏ rác;
  Hơi thở của Ta sẽ như ngọn lửa thiêu rụi các ngươi.
  12Các dân sẽ bị cháy thành vôi;
  Chúng sẽ giống như những nhánh gai bị chặt và bị thiêu trong lửa.
  13Hỡi những kẻ ở xa, các ngươi hãy nghe những việc Ta đã làm;
  Hỡi những kẻ ở gần, khá nhận biết sức mạnh của Ta.”

  14Quân tội lỗi ở Si-ôn khiếp đảm;
  Phường đạo đức giả run sợ bảo nhau,
  “Ai trong chúng ta có thể sống gần lửa hừng hay thiêu đốt?
  Ai trong chúng ta có thể sống với ngọn lửa cháy đời đời?”
  15Ấy là người sống ngay lành,
  Nói điều chính trực,
  Khinh lợi lộc do áp bức,
  Xua tay từ chối của hối lộ,
  Quay tai không muốn nghe chuyện làm đổ máu người ngay,
  Nhắm mắt không muốn thấy việc làm gian ác.
  16Người như thế sẽ được sống ở nơi cao đẹp,
  Ðược bảo vệ bằng thành trì xây trên núi đá vững vàng;
  Các thức ăn sẽ được cung cấp dư dật,
  Còn thức uống lúc nào cũng được tiếp tế đầy tràn.

Xứ của Vua Oai Nghiêm

  17Chính mắt các ngươi sẽ thấy Ðức Vua và sự toàn bích của Người;
  Người ta sẽ thấy xứ sở của Người mở rộng thật xa.
  18Lòng các ngươi sẽ hồi tưởng nỗi kinh hoàng ngày trước:
  Thầy ký lục đâu rồi?
  Người thu thuế đâu rồi?
  Người kiểm kê các pháo tháp đâu rồi?
  19Các ngươi sẽ không còn thấy một dân hung dữ;
  Một dân có ngôn ngữ lạ, không ai hiểu họ muốn nói gì,
  Một thứ tiếng líu lo, chẳng ai hiểu được ý nghĩa.

  20Hãy nhìn lên Si-ôn, thành được chỉ định để tổ chức những ngày lễ của chúng ta;
  Mắt các ngươi sẽ thấy Giê-ru-sa-lem, một nơi cư trú yên tịnh,
  Nơi Lều Tạm sẽ không bị dỡ xuống,
  Không một cọc nào của Lều sẽ bị nhổ đi,
  Cũng không một dây căng nào của Lều sẽ bị đứt.
  21Nhưng tại đó oai nghiêm của CHÚA sẽ biểu lộ cho chúng ta,
  Từ nơi ấy phước hạnh của Ngài sẽ như các sông lớn và các suối lớn chảy ra;
  Dĩ nhiên nơi ấy sẽ không có thuyền bè qua lại,
  Và các tàu to đẹp cũng không thể đi qua,
  22Vì CHÚA là Ðấng Phán Xét của chúng ta;
  CHÚA là Nhà Lập Pháp của chúng ta;
  CHÚA là Vua của chúng ta;
  Chính Ngài sẽ cứu chúng ta.
  23Các dây thừng của các ngươi đã lỏng;
  Chúng không thể giữ cho chân cột buồm đứng vững;
  Chúng không thể giương cánh buồm lên.

  Bấy giờ người ta sẽ chia nhau vô vàn chiến lợi phẩm,
  Ngay cả người què cũng chiếm được một phần cho mình.
  24Rồi không người dân nào trong thành sẽ nói, “Tôi bị đau ốm;”
  Tội lỗi của dân sống trong thành đều sẽ được tha.