33

Yawmsaub yuav cawm dim

  1Koj kws ua kuas puam tsuaj 'e,
   koj tsw tau raug kev puam tsuaj
   los koj yuav raug txom nyem lauj!
  Koj yog tug kws faav xeeb,
   tassws tsw tau muaj leejtwg faav xeeb rua koj.
  Thaus koj tseg tsw ua kuas puam tsuaj,
   koj yuav raug puam tsuaj,
  thaus koj tseg tsw faav xeeb lawd,
   luas yuav faav xeeb rua koj.
  2Au Yawmsaub, thov koj hlub peb,
   peb tog rawv koj.
  Thov koj ua peb txhais npaab rua txhua taagkig,
   hab cawm peb dim rua lub swjhawm kws raug ceblaaj.
  3Thaus nov koj lub suab nroo ntwg
   ib tsoom tuabneeg ca le tswv,
  thaus koj sawv tseeg,
   ib tsoom tebchaws tswv rw quas sua.
  4Tej kws txeeb tau lug raug muab sau zog ua ke
   ib yaam le kaab muab sau zog ua ke.
  Tej tuabneeg kuj dha caws qa moog fuas
   ib yaam le kooj ntaas dha caws qa.
  5Yawmsaub raug qhuas ntxhas vem nwg nyob lub chaw sab,
   nwg pub txujkev ua ncaaj hab txujkev ncaaj nceeg puv nkaus Xi‑oo.
  6Nwg yuav ua mej lub chaw ruaj khov rua mej lub caij nyoog,
   hab yuav ua txujkev dim hab tswvyim
   hab kev txawj ntse nplua quas mag rua mej.
  Qhov kws fwm hab paub ntshai Yawmsaub
   yog yaam kws tswm txaj kawg.

  7Saib nawj, cov kws sab luj sab tuab nyob saab nrau taij hu,
   cov kws cheem kuas sws hum xeeb kuj quaj lwj sab ntsuav.
  8Tej nam kev kuj nyob ntsag tu,
   tsw muaj tuabneeg moog moog lug lug lawm.
  Tej lug cog tseg raug muab rhuav pov tseg,
   cov kws ua timkhawv raug saib tsw taug,
   tej tuabneeg tsw muaj leejtwg fwm.
  9Lub tebchaws quaj ntsuag hab qaug zug zuj quas zug,
   Lenpanoo poob ntsej muag hab qhuav quas zug moog.
  Lub vuag haav Saloo zoo yaam nkaus ntuj nraag teb do,
   Npasaa hab lub roob Khamee zeeg nplooj taag.

  10Yawmsaub has tas, “Nwgnuav kuv yuav sawv tseeg,
   nwgnuav kuv yuav raug qhuas ntxhas,
   nwgnuav kuv yuav raug luas thaj.
  11Mej xeeb npluag qoob rua huv plaab,
   hab mej yug tau quav nyaab xwb.
  Mej tej paa zoo le tej nplaim tawg
   kws yuav hlawv mej kub nyab taag huvsw.
  12Ib tsoom tuabneeg yuav zoo le raug muab hlawv ua moov swb,
   hab zoo le tej xuav paug kws raug muab txav hlawv pov tseg.”

  13Mej cov kws nyob deb, ca le noog saib kuv tau ua le caag,
   mej cov kws nyob ze, ca le leeg paub kuv tug fwjchim.
  14Cov tuabneeg muaj txem huv Xi‑oo kuj ntshai,
   cov kws tsw fwm Vaajtswv kuj ceeb tshee quas nyo.
  “Peb cov leejtwg yuav nrug nplaim tawg kub ceev
   nyob tau ua ke?
  Peb cov leejtwg yuav nrug tej suavtawg
   kws kub moog ib txhws nyob tau ua ke?”
  15Tug kws ua lub neej ncaaj nceeg hab has lug raug cai,
   hab tsw nyam tej kws quab yuam luas le lug,
   hab nkaum teg tsw txais tej nyaj xab,
  hab ntsaws qhov ntsej tsw noog tej lug kws tuav huv ua kuas lug ntshaav,
   hab qe muag tsw saib tej kev phem,
  16mas tug hov yuav tau nyob sau lub chaw sab,
   nwg lub chaw nraim cev yog lub chaw ruaj khov kws xuas pob zeb ua,
   nwg yuav tau mov noj hab yuav tsw txhawj dej haus.

  17Koj lub qhov muag yuav pum tug vaajntxwv muaj meej mom,
   hab pum lub tebchaws kws nthuav daav.
  18Koj lub sab yuav xaav txug txujkev ntshai thau u, has tas,
   “Tug kws txheeb npe dua twg lawm?
  Tug kws kiv tej se nyob hovtwg?
   Tug kws tshuaj saib tej chaw tsom faaj nyob hovtwg lawm?”
  19Koj yuav tsw pum haiv tuabneeg kws khaav theeb dua le lawm,
   yog haiv tuabneeg kws has lug tsw meej kws koj noog tsw tau,
   hab has lwm yaam lug kws koj tsw nkaag sab.
  20Ca le tsaa muag saib Xi‑oo,
   yog lub nroog kws peb coj tej kevcai lawv le teem ca.
  Koj lub qhov muag yuav pum Yeluxalee,
   yog lub chaw nyob tug yeeg,
   yog lub tsev ntaub kws yuav tsw muab tshais chaw,
  tej tswg kws nqug lub tsev ntaub yuav tsw muab rhu le,
   hab tej hlua tsaa tsev yuav tsw tu ib txuj le.
  21Yawmsaub yuav muaj fwjchim meej mom nrug peb nyob hov ntawd,
   hov ntawd muaj tej dej cag hab tej nam dej daav,
  tsw muaj tej nkoj luj kws nkuam duav phuaj moog,
   tsw muaj nkoj txwg zoo nkauj hlaa moog.
  22Tsua qhov Yawmsaub yog tug kws tu plaub rua peb,
   Yawmsaub yog tug kws kaav peb, Yawmsaub yog peb tug Vaajntxwv,
   nwg yuav cawm peb dim.

  23Koj tej hlua nqug daim ntaub huv nkoj ntaug,
   mas nqug tsw tau tug ncej nyob ruaj
   hab nqug tsw tau daim ntaub daav.
  Thaus hov tej kws lws hab txeeb tau lug ntau ntau yuav raug muab faib,
   txawm yog tej tuabneeg ceg tawv kuj yuav muab tau lug.
  24Tsw muaj ib tug kws nyob huv lub tebchaws
   yuav has tas, “Kuv mob lawm.”
  Cov tuabneeg kws nyob hov ntawd
   yuav tau txais kev zaam txem.