34

Yawmsaub rau txem rua ib tsoom tebchaws hab Entoo

  1Ib tsoom tebchaws 'e, ca le txaav lug ze txhad tau nov,
   ib tsoom tuabneeg 'e, ca le tig ntsej noog.
  Thov ca lub nplajteb hab ib puas tsaav yaam huv nplajteb noog
   hab lub qaab ntuj hab txhua yaam
   kws tshwm lug huv qaab ntuj ca le noog.
  2Vem Yawmsaub chim sab heev rua ib tsoom tebchaws suavdawg,
   hab npau tawg rua puab tej paab tub rog huvsw.
  Nwg rau txem rua puab kuas puam tsuaj
   hab muab puab cob rua luas tua.
  3Puab cov kws raug tua yuav raug muab laim pov tseg,
   hab puab tej cev tuag yuav tsw lwj quas lawg thoob plawg,
   puab tej ntshaav yuav ndwg quas lawg sau tej roob.
  4Tej nub qub sau ntuj yuav lwj pluj taag huvsw,
   hab lub ntuj yuav dov zog le thooj ntawv.
  Tej nub qub sau ntuj huvsw yuav zeeg taag nrho
   yaam nkaus le nplooj txwv maab zeeg
   hab zeeg yaam nkaus le nplooj txwv cua zeeg.
  5Kuv raab ntaaj tub haus tsau sau ntuj lawm.
   Saib maj, raab ntaaj nqeg lug txav txem rua Entoo,
   yog haiv tuabneeg kws kuv tub rau txem kuas puam tsuaj lawm.
  6Yawmsaub muaj raab ntaaj kws raus ntshaav hab lu roj nplua mag,
   lu mivnyuas yaaj hab tshws le ntshaav
   hab lu tej txwv yaaj le roj ntawm lub raum,
  tsua qhov Yawmsaub muaj kev sws tua xyeem huv lub moos Npauxa
   hab sws tua luj heev huv lub tebchaws Entoo.
  7Nyuj qus yuav qaug tuag nrug puab ua ke,
   hab tej thaav txwv nyuj
   kuj nrug tej txwv nyuj muaj zug qaug ua ke.
  Puab lub tebchaws yuav raug ntshaav caam taag,
   hab tej roj yuav ua rua puab tej aav zoo tuaj.

  8Yawmsaub muaj ib nub kws yuav pauj taub,
   muaj ib xyoos kws ua pauj
   txhad tuav tau Xi‑oo txujcai.
  9Tej dej huv Entoo yuav ntxeev ua roj ntoos
   hab tej aav yuav ntxeev ua lawj faaj,
   nwg lub tebchaws yuav ntxeev ua roj ntoos kws saamswm kub.
  10Yuav kub nruab nub mo ntuj tsw tuag le,
   yuav nchu paa quas lug moog ib txhws le.
  Lub tebchaws yuav raug muab tso tseg
   nyob do cuas ib tam dhau ib tam,
   tsw muaj leejtwg hlaa huv moog ib txhab ib txhws.
  11Laj hab plaas yuav lug nyob quas nraim,
   loov nyuas hab uab voj yuav lug nyob rua huv.
  Yawmsaub yuav muab ib txuj hlua ntsuag kws yog ua kuas ntxhuv quas nab
   hab tso qai hlau kws ntsuag qhov ntseg
   kws yog ua kuas nyob do cuas ca rua sau nwg.
  12Puab tej num tswv yuav tis lub npe tas,
   “Tsw muaj lub tebchaws ntawm nuav lawm,”
   hab puab cov thawj suavdawg yuav tsw muaj nqes hlo le lawm.
  13Xuav paug yuav tuaj puv nkaus huv tej chaw ruaj khov
   hab xuav paug ntsaaj hab zaub kis yuav tuaj laum nkaus tej chaw zuv khuav.
   Yuav ua chaw rua maa nkaum hab noog ntxhuav lug nyob.
  14Tej tsaj qus yuav ntswb maa ntsuab
   hab daab tshws yuav quaj hu nwg tej phoojywg,
   daab tsog yuav lug rua hov ntawd hab nrhav chaw su.
  15Plaas yuav lug ua zeg hab nteg qai hab puag qai daug rua hov ntawd
   hab sau nwg tej mivnyuas mog rua huv phob tis.
  Laj ntsuab yuav sau zog rua hov ntawd,
   nyag nrug nyag nkawm nyob ua ke.
  16Ca le tshawb nrhav nyeem Yawmsaub phoo ntawv.
   Tej tsaj nuav puavleej muaj txhwj txhua tsw poob ib tug le,
   hab tsw muaj ib tug kws tsw muaj nkawm.
  Yawmsaub lub qhov ncauj tau has ca le nuav lawm,
   hab nwg tug ntsuj plig tau muab sau zog ua ke lawm.
  17Yawmsaub tub rhu ntawv rua tej tsaj hov nyob lawm,
   nwg txhais teg tub muab txuj hlua ntsuag faib chaw rua nyag nyob nyag lawm.
  Tej tsaj yuav tau chaw ua puab tug moog ib txhws,
   hab yuav nyob huv lub tebchaws hov txhua tam moog le.