34

Klei Yêhôwa Ngêñ kơ Phung Găp Djuê Mnuih

  1Ơ phung găp djuê mnuih, hriê giăm bĕ čiăng diih hmư̆,
   mđing knga bĕ, Ơ phung ƀuôn sang!
  Brei lăn leh anăn jih jang mnơ̆ng bi bŏ ñu dôk hmư̆,
   brei lăn ala leh anăn jih mnơ̆ng kbiă mơ̆ng ñu dôk hmư̆.
  2Kyuadah Yêhôwa ngêñ kơ jih jang găp djuê mnuih,
   leh anăn ăl kơ jih jang phung kahan diñu.
  Ñu pioh digơ̆ leh kơ klei bi rai,
   ñu jao digơ̆ leh brei arăng bi mdjiê.
  3Arăng srăng hwiê ti tač mnuih djiê diñu,
   atâo diñu bi hŭl mnâo ƀâo brŭ,
   leh anăn êrah diñu srăng ling bŏ čư̆.
  4 Jih jang phung kahan hlăm adiê srăng rai hĕ,
   arăng srăng klĭt hĕ adiê msĕ si arăng klĭt hră.
  Jih jang phung kahan ñu srăng lĕ
   msĕ si hla luh mơ̆ng ana boh kriăk ƀâo,
   msĕ si hla luh mơ̆ng ana boh hra.
  5 Tơdah đao gưm kâo mnăm trei leh hlăm adiê;
   nĕ anei, ñu srăng trŭn čiăng phat kđi čar Êđôm,
   phung ƀuôn sang kâo tăm pah leh.
  6Yêhôwa mâo sa ƀĕ đao gưm bŏ hŏng êrah
   leh anăn prăi, hŏng êrah êđai biăp leh anăn bê,
  hŏng prăi boh ƀleh biăp knô.
   Kyuadah Yêhôwa mâo leh klei ngă yang ti ƀuôn Bôsra,
   klei bi mdjiê prŏng hlăm čar Êđôm.
  7Êmô dliê srăng êbuh mbĭt hŏng diñu,
   leh anăn êđai êmô knô mbĭt hŏng êmô knô ktang.
  Lăn čar diñu msah hŏng êrah,
   leh anăn lăn srăng jing êbhơr kyua kđeh prăi mnơ̆ng djiê.

  8Kyuadah Yêhôwa pioh leh hruê kơ klei rŭ ênua,
   thŭn bi wĭt klei mưn kơ ƀuôn Siôn.
  9Hnoh êa hlăm čar Êđôm srăng mlih jing êa hrač,
   ƀruih lăn ñu srăng jing boh tâo pui,
   leh anăn lăn ñu srăng jing êa hrač pui ƀơ̆ng.
  10 Hruê mlam ñu amâo srăng ram ôh,
   săp pui ñu srăng đĭ hlŏng lar.
  Hlăm jih jang ênuk ñu srăng jing ênguôl,
   amâo srăng mâo mnuih găn tinăn ôh nanao hlŏng lar.
  11Ƀiădah čĭm kiêng leh anăn ksua srăng mă anôk anăn,
   mkao leh anăn ak srăng dôk tinăn.
  Yêhôwa srăng dăng klei kơ klei bi rai čar anăn,
   leh anăn yuôl mnơ̆ng ktrŏ kơ klei bi ênguôl gơ̆.
  12Arăng srăng bi anăn čar anăn amâo mâo ƀuôn ala mtao tinăn ôh,
   leh anăn jih jang phung khua gơ̆ srăng ram luč.
  13Êruê srăng čăt guôm kđông gơ̆,
   êruê ana leh anăn êruê hruĕ čăt hlăm anôk mgang gơ̆.
  Gơ̆ srăng jing anôk pioh kơ asâo tan,
   anôk dôk kơ čĭm ôtrus.
  14Hlô dliê srăng bi tuôm hŏng asâo tan,
   leh anăn bê dliê bi iêu hdơ̆ng găp diñu.
   Mnơ̆ng hiu mlam srăng gam tinăn, leh anăn mâo anôk mdei.
  15Tinăn mkao srăng ngă hruh leh anăn mboh.
   Ñu srăng krăm leh anăn kčeh êđai ti gŭ êyui ñu.
   Tinăn tlang grư̆ srăng bi kƀĭn knô ana.
16Duah hlăm hdruôm hră Yêhôwa leh anăn dlăng:
   Amâo srăng kƀah sa hlăm mnơ̆ng anăn ôh,
  amâo mâo sa drei kƀah hĕ knô amâodah ana ôh.
   Kyuadah ƀăng êgei Yêhôwa mtă leh klei anăn,
   Mngăt Myang Ñu bi kƀĭn jih digơ̆ leh.
  17Ñu ngă klei mđăo kơ digơ̆,
   leh anăn kngan Ñu dăng leh aruăt klei bi mbha.
  Digơ̆ srăng mâo anôk anăn hlŏng lar,
   leh anăn srăng dôk tinăn hlăm jih jang ênuk.