35

Tơlơi Hơ̆k Kơdơ̆k Ƀing Yahweh Song Mă

  1Amăng rơnŭk pơanăp, khul tơdron ha̱r hăng khul anih lŏn rơngol či mơak hăng pơtơbiă rai boh čroh yơh,
   laih anŭn khul tơdron tač či hơ̆k kơdơ̆k hăng bluh đĭ lu bơnga yơh,
   kar hăng bơnga hiam yuakơ hơmâo glaĭ hơjan bơyan bơnga yơh.
  2Sĭt bơnga anŭn či čơnŭh bluh đĭ lu bơnga biă mă.
   Khul anih anŭn či mơak biă mă laih anŭn ur dreo mơak mơai yơh.
  Khul anih anŭn ăt či jing ang yang kar hăng glai kơmrơ̆ng mơ̆n anih lŏn Lebanôn,
   laih anŭn či jing kơdrưh kơang kar hăng khul đang hơma kơmơ̆k anih lŏn Karmel laih anŭn anih lŏn Sarôn yơh.
  Ƀơi khul anih anŭn Yahweh či pơrơđah tơlơi ang yang Ñu,
   jing tơlơi ang yang Ơi Adai ta yơh.

  3Pơtrŭt pơđu̱r bĕ ƀing tơngan tơdu,
   jing pơhiăp mơak hăng ƀing gleh rơmơ̆n yuakơ tah hơtai.
  4Pơtă bĕ hăng ƀing hơmâo pran jua huĭ bra̱l tui anai,
   “Dŏ kơjăp bĕ, anăm huĭ ôh.
  Ơi Adai ta či rai,
   Ñu či rai rŭ nua kơ ƀing gih yơh.
  Ñu či pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing rŏh ayăt gih.
   Samơ̆ Ñu či rai pơklaih hĭ ƀing gih.”

  5Tơdang Yahweh ngă tui anŭn, mơta mơnuih bum či pŏk hĭ
   laih anŭn tơngia mơnuih tơngĭl ƀu či kơđŏl hĭ dơ̆ng tah.
  6Mơnuih rơwen či kơplŏng đĭ kar hăng rơsa,
   laih anŭn jơlah mơnuih kơmlô či ur dreo mơak mơai yơh.
  Ia či tơlŭh tơbiă mơ̆ng lŏn amăng tơdron tač
   laih anŭn khul hơnŏh ia rô amăng tơdron ha̱r yơh.
  7Čuah pơiă hlơr amăng anih anŭn či jing hĭ dơnao ia,
   laih anŭn mơ̆ng tơnah thu krô či hơmâo ia bluh yơh.
  Khul anih dŏ kơ khul asâo tan hlâo adih či jing hĭ anih trŏp,
   jing anih phŭn trang bo glông hăng phŭn trang brui hiam či čă đĭ kiăng kơ pơala kơ rơ̆k anih thu krô yơh.

  8Pơ anih anŭn či hơmâo jơlan yom pơphan
   laih anŭn arăng či pơanăn jơlan anŭn jing Jơlan Tơlơi Rơgoh Hiam yơh,
   samơ̆ ƀing mơnuih ƀu rơgoh yuakơ tơlơi soh gơñu ƀu či rơbat ƀơi jơlan anŭn ôh.
  Jơlan anŭn či pioh kơ ƀing hlơi pô rơbat tui hơdră jơlan Yahweh yơh,
   samơ̆ ƀing mơnuih mlŭk ƀu či đuaĭ hyu ƀơi jơlan anŭn ôh.
  9Ƀu či hơmâo rơmung dŭl ôh pơ jơlan anŭn,
   kŏn hơmâo hlô kheñ đet lơi dưi nao ƀơi anŭn.
  Ƀu či hơmâo hlơi pô ôh ƀuh hlô anŭn pơ jơlan anŭn.
   Samơ̆ kơnơ̆ng ƀing Yahweh song mă mơ̆ng tơlơi hlŭn mơnă đôč yơh či rơbat ƀơi jơlan anŭn,
  10kơnơ̆ng ƀing Yahweh song glaĭ đôč yơh či wơ̆t glaĭ,
   laih anŭn mŭt pơ plei Ziôn hăng tơlơi adoh.
  Tơlơi mơak mơai hlŏng lar yơh či jing hiam biă mă kar hăng troă ƀơi akŏ gơñu.
   Tơlơi hơ̆k kơdơ̆k hăng mơak mơai yơh či pơbă hĭ ƀing gơñu,
   laih anŭn tơlơi rơngot hơning hăng tơlơi kơhôih gleh gơñu či đuaĭ hĭ thĕng yơh.