36

Sên-na-kê-ríp Ðe Dọa Giê-ru-sa-lem

(2 Vua 18:13-27; 2 Sử 32:1-19)

1Trong năm thứ mười bốn của triều đại Vua Hê-xê-ki-a, Sên-na-kê-ríp vua của A-sy-ri kéo quân đến tấn công và chiếm lấy các thành kiên cố của Giu-đa. 2Vua của A-sy-ri sai Ráp-sa-kê dẫn một đạo quân đông đảo từ La-ki kéo đến Giê-ru-sa-lem vây đánh Hê-xê-ki-a. Ráp-sa-kê đứng ở đầu kênh dẫn nước của Thượng Hồ, chỗ con đường dẫn đến cánh đồng của thợ nện. 3Ê-li-a-kim con của Hinh-kia quan tổng quản hoàng cung, Sép-na quan ký lục, và Giô-a con của A-sáp quan quản lý văn khố đi ra tiếp hắn.
4Bấy giờ Ráp-sa-kê nói với họ, “Hãy về nói với Hê-xê-ki-a rằng, Ðại đế, vua của A-sy-ri, nói thế nầy: Ngươi dựa vào gì mà tự tin như vậy? 5Ta nói cho ngươi biết, ngươi tưởng chỉ dùng những lời nói suông mà có thể thay thế mưu lược và sức mạnh của chiến tranh sao? Bây giờ ngươi tin cậy vào ai mà dám phản nghịch ta? 6Hãy xem, ngươi tin cậy vào Ai-cập, một cây sậy đã gãy; ai dựa vào nó ắt sẽ bị nó đâm lủng tay. Pha-ra-ôn vua của Ai-cập và tất cả những ai tin cậy vào hắn đều như vậy. 7Nhưng nếu ngươi nói với ta rằng, ‘Chúng tôi tin cậy vào CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng tôi.’ Nhưng đó chẳng phải là Ðấng mà những chỗ tế tự Ngài trên nơi cao và những bàn thờ Ngài đã bị Hê-xê-ki-a dẹp bỏ, rồi hắn bảo Giu-đa và Giê-ru-sa-lem rằng, ‘Các ngươi hãy đến thờ phượng Ngài trước bàn thờ nầy’ hay sao?
8Vậy bây giờ ta muốn ngươi đánh cuộc với chủ ta, vua của A-sy-ri: Ta sẽ cho ngươi hai ngàn con ngựa, nếu ngươi tìm đủ số kỵ binh để cỡi chúng. 9Thế thì làm sao ngươi có thể đương đầu nổi một tiểu tướng trong số các tôi tớ của chủ ta, cho dù ngươi cậy vào Ai-cập để nhờ các xe chiến mã và các kỵ binh của chúng đi nữa? 10Há chẳng phải CHÚA đã sai ta đến xứ nầy để hủy diệt nó sao? CHÚA đã bảo ta, ‘Hãy đi lên tiến đánh xứ nầy và hủy diệt nó.’”
11Bấy giờ Ê-li-a-kim, Sép-na, và Giô-a nói với Ráp-sa-kê, “Xin ngài vui lòng nói với các tôi tớ ngài bằng tiếng A-ram, vì chúng tôi hiểu tiếng ấy. Xin đừng nói với chúng tôi bằng tiếng Giu-đa trong tầm tai của dân chúng đang ở trên tường thành.”
12Nhưng Ráp-sa-kê đáp, “Há chẳng phải chủ ta sai ta đến chỉ để nói với chủ các ngươi và với các ngươi những lời nầy thôi, mà không nói với những người đang ngồi trên tường thành kia, những người sẽ ăn phân và uống nước tiểu với các ngươi sao?”
13Ðoạn Ráp-sa-kê đứng dậy và nói lớn tiếng trong tiếng Giu-đa, “Hãy nghe những lời của Ðại Ðế, vua của A-sy-ri. 14Ðức vua của ta phán, ‘Ðừng để Hê-xê-ki-a lừa gạt các ngươi, vì hắn sẽ không thể giải cứu các ngươi đâu.’ 15Cũng đừng để Hê-xê-ki-a khiến các ngươi tin cậy vào CHÚA, mà rằng, ‘CHÚA chắc chắn sẽ giải cứu chúng ta. Thành nầy sẽ không bị rơi vào tay vua của A-sy-ri.’ 16Các ngươi đừng nghe theo Hê-xê-ki-a, vì vua của A-sy-ri nói thế nầy, ‘Hãy đầu hàng ta và ra đây đầu phục ta, thì ai nấy trong các ngươi sẽ được ăn trái nho của mình, ai nấy sẽ được ăn trái vả của mình, và ai nấy sẽ được uống nước của giếng mình, 17cho đến khi ta đem các ngươi đến một xứ giống như xứ sở của các ngươi, một xứ đầy lúa gạo và rượu mới, một xứ đầy cơm bánh và vườn nho.’ 18Chớ để Hê-xê-ki-a thuyết phục các ngươi, bảo rằng, ‘CHÚA sẽ cứu chúng ta.’ Trong các thần của các dân, đã có thần nào giải cứu họ khỏi tay vua của A-sy-ri chăng? 19Các thần của Ha-mát và Ạt-bát đâu rồi? Các thần của Sê-phạt-va-im đâu rồi? Các thần ấy há có giải cứu Sa-ma-ri thoát khỏi tay ta chăng? 20Há có thần nào trong tất cả các thần của các nước đã giải cứu được đất nước họ khỏi tay ta chăng? Thế thì CHÚA của các ngươi há có thể giải cứu Giê-ru-sa-lem khỏi tay của ta được sao?”
21Nhưng họ đều im lặng và không đáp lại hắn lấy một lời, vì nhà vua đã truyền lịnh, “Ðừng trả lời hắn.”
22Ðoạn Ê-li-a-kim con của Hinh-kia quan tổng quản hoàng cung, Sép-na quan ký lục, và Giô-a con của A-sáp quan quản lý văn khố xé rách áo mình, rồi đến gặp Vua Hê-xê-ki-a, thuật lại mọi lời Ráp-sa-kê đã nói.