37

Hê-xê-ki-a Xin I-sai-a Cầu Nguyện

(2 Vua 19:1-7)

1Khi Vua Hê-xê-ki-a nghe như thế, ông xé áo mình, lấy vải thô quấn lấy mình, rồi vào trong nhà CHÚA. 2Ðoạn vua sai Ê-li-a-kim quan tổng quản hoàng cung, Sép-na quan ký lục, và các tư tế cao niên thảy đều mặc vải thô, đến gặp I-sai-a con của A-mô. 3Họ nói với ông ấy, “Vua Hê-xê-ki-a nói: Hôm nay là ngày hoạn nạn, quở phạt, và hổ nhục, vì đã đến lúc con lọt lòng mà mẹ không có sức để sinh ra. 4Ước chi CHÚA, Ðức Chúa Trời của ông, đã nghe những lời của Ráp-sa-kê, người được chủ hắn, vua của A-sy-ri, sai đến để nói những lời xúc phạm đến Ðức Chúa Trời hằng sống, và sẽ quở phạt chúng vì những lời mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của ông, đã nghe. Vậy xin ông dâng lời cầu nguyện cho những người còn sót lại.” 5Ðó là điều bầy tôi của Vua Hê-xê-ki-a đến gặp I-sai-a đã làm.
6I-sai-a nói với họ, “Quý vị hãy về thưa với chủ quý vị như thế nầy, CHÚA phán, ‘Ðừng sợ vì những lời ngươi đã nghe các tôi tớ vua của A-sy-ri xúc phạm đến Ta. 7Ta sẽ sai một thần linh đến với nó, nó sẽ nghe một tin đồn và sẽ rút quân về. Ta sẽ khiến nó ngã chết bằng gươm trong đất nước của nó.’”

Vua của A-sy-ri Lại Ðe Dọa – Hê-xê-ki-a Cầu Nguyện

(2 Vua 19:8-19)

8Sau đó Ráp-sa-kê trở về tâu với vua của hắn, và hắn được biết rằng vua của A-sy-ri đã rút khỏi La-ki và đang vây đánh Thành Líp-na. 9Khi ấy Sên-na-kê-ríp nhận được tin báo về Tiệt-ha-ca vua của Ê-thi-ô-pi rằng “Vua ấy đã kéo quân ra để đối phó với ông.”
 Nghe như thế, ông sai các sứ giả đến gặp Hê-xê-ki-a và nói,
10“Các ngươi hãy nói với Hê-xê-ki-a vua Giu-đa rằng, ‘Ðừng để Ðức Chúa Trời, Ðấng ngươi tin cậy, lừa gạt ngươi, mà bảo rằng, “Giê-ru-sa-lem sẽ không bị rơi vào tay vua của A-sy-ri.”’ 11Hãy xem, ngươi đã nghe việc các vua của A-sy-ri đã làm cho các nước, hủy diệt chúng hoàn toàn, thế thì ngươi sẽ thoát sao? 12Các thần của các nước mà tổ tiên ta đã tiêu diệt, như các thần của dân Gô-xan, dân Cha-ran, dân Rê-xép, và con cháu của Ê-đen sống ở Tê-la-sa, có giải cứu được chúng chăng? 13Vua của Ha-mát, vua của Ạt-bát, vua của Thành Sê-phạt-va-im, vua của Hê-na, và vua của I-va đâu rồi?”
14Khi Vua Hê-xê-ki-a nhận bức thư từ tay các sứ giả và đọc xong, Hê-xê-ki-a đi lên nhà CHÚA và trải bức thư ấy ra trước mặt CHÚA. 15Ðoạn Hê-xê-ki-a cầu nguyện với CHÚA rằng, 16“Ôi lạy CHÚA các đạo quân, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, Ðấng ngự giữa các chê-ru-bim, chỉ một mình Ngài là Ðức Chúa Trời của tất cả các vương quốc trên đất. Chính Ngài đã dựng nên trời đất. 17Lạy CHÚA, xin nghiêng tai Ngài lắng nghe; lạy CHÚA, xin mở mắt Ngài nhìn xem. Xin Ngài nghe mọi lời Sên-na-kê-ríp đã sai người đến nói những lời xúc phạm đến Ðức Chúa Trời hằng sống. 18Thật vậy, CHÚA ôi, các vua của A-sy-ri đã đánh bại mọi nước, khiến xứ sở của họ ra hoang tàn, 19và ném các thần tượng của họ vào trong lửa, vì thật ra chúng chẳng phải là thần, nhưng chỉ là tác phẩm do tay người ta làm ra, chúng chỉ là gỗ và đá. Cho nên, họ có thể tiêu diệt chúng được. 20Vậy bây giờ, ôi lạy CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng con, xin cứu chúng con khỏi tay hắn, để tất cả các vương quốc trên đất có thể nhận biết rằng chỉ một mình Ngài là CHÚA mà thôi.”

Lời của CHÚA về Sên-na-kê-ríp

(2 Vua 19:20-37)

21Bấy giờ I-sai-a con của A-mô sai người đến nói với Hê-xê-ki-a rằng, “CHÚA, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán thế nầy: Vì ngươi đã cầu nguyện xin Ta đối phó với Sên-na-kê-ríp vua của A-sy-ri, 22nên đây là lời CHÚA đã phán về nó:
  Nàng trinh nữ, con gái của Si-ôn, khinh bỉ ngươi, nhạo cười ngươi;
  Ái nữ của Giê-ru-sa-lem đứng sau lưng ngươi, nhìn ngươi, và lắc đầu.
  23Ngươi đã nhục mạ và xúc phạm đến ai?
  Ngươi đã lớn tiếng lên giọng với ai?
  Ngươi đã ngước mắt khinh bỉ ai?
  Ngươi đã nghịch lại Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên.
  24Ngươi đã dùng các tôi tớ ngươi phỉ báng Chúa,
  Và nói rằng, ‘Nhờ vào vô số xe chiến mã của ta,
  Ta đã lên những đỉnh cao các núi,
  Ðến tận nơi cao vút của Núi Li-băng;
  Ta đã đốn hạ những cây tùng cao lớn,
  Cùng những cây bách đẹp cao;
  Ta đã lên những đỉnh núi cao chót vót,
  Vào những nơi sâu thẳm của rừng xanh.
  25Ta đã đào giếng và uống nước;
  Với gót giày của ta, ta đã làm khô cạn mọi khe suối ở Ai-cập.’
  26Ngươi há chẳng nghe rằng Ta đã quyết định sự việc phải xảy ra như thế từ lâu rồi sao?
  Từ thời xa xưa, Ta đã định tâm làm như thế,
  Bây giờ Ta thực hiện những điều ấy;
  Ta muốn dùng ngươi phá tan những thành trì kiên cố ra thành những đống đổ nát điêu tàn.
  27Bởi thế, Ta đã làm cho dân cư các xứ ấy chẳng còn sức lực;
  Chúng hoảng sợ và bị làm cho sỉ nhục;
  Chúng như cỏ ngoài đồng,
  Giống đám rau xanh,
  Tựa cỏ non mọc trên mái nhà,
  Như thể những ngọn lúa chưa kịp lớn mà đã héo.
  28Nầy Ta biết rõ ngươi ở đâu; khi ngươi đứng, khi ngươi ngồi, khi ngươi ra, khi ngươi vào,
  Ta đều biết cả;
  Ngay cả khi ngươi giận dữ chống lại Ta, Ta cũng biết.
  29Vì ngươi đã nổi giận chống lại Ta,
  Những lời ngạo mạn của ngươi đã thấu đến tai Ta,
  Vì thế Ta sẽ đeo một vòng khoen vào mũi ngươi,
  Ðặt một hàm khớp nơi miệng ngươi,
  Khiến cho ngươi phải trở về bằng chính con đường ngươi đã ra đi.

  30Hỡi Hê-xê-ki-a, đây là dấu hiệu cho ngươi:
  Năm nay ngươi sẽ ăn hoa lợi do ruộng đất tự sinh ra,
  Năm thứ nhì, ngươi sẽ ăn những hoa lợi từ những hoa lợi đó tự sinh ra,
  Ðến năm thứ ba ngươi hãy gieo, gặt, trồng nho, và ăn trái.
  31Những người đã trốn thoát và còn sót lại của nhà Giu-đa sẽ đâm rễ sâu xuống đất,
  Còn ở trên sẽ kết quả đùm đề.
  32Vì từ Giê-ru-sa-lem những người còn sót lại sẽ sinh sôi nẩy nở thêm nhiều;
  Từ những kẻ đã trốn thoát của Núi Si-ôn nhiều người sẽ ra định cư khắp nơi trong nước.
  Lòng nhiệt thành của CHÚA các đạo quân sẽ làm điều ấy.

  33Vậy CHÚA phán thế nầy về vua của A-sy-ri:
  Nó sẽ không vào thành nầy,
  Không bắn một mũi tên vào thành,
  Không dàn quân mang thuẫn đứng trước cổng thành,
  Không xây công sự để công thành.
  34Nó từ đường nào kéo đến,
  Nó sẽ theo đường ấy rút về;
  Nó sẽ không vào thành nầy,” CHÚA phán vậy.
  35“Vì Ta sẽ bảo vệ thành nầy, để cứu nó,
  Vì Ta và vì Ða-vít tôi tớ Ta.”

Sên-na-kê-ríp Bị Bại và Bị Giết

36Bấy giờ một thiên sứ của CHÚA đi ra, đến doanh trại của quân A-sy-ri, và giết một trăm tám mươi lăm ngàn người. Sáng hôm sau, khi dân trong thành thức dậy, kìa, họ thấy toàn xác chết.
37Vậy Sên-na-kê-ríp vua của A-sy-ri rời bỏ, rút quân, về xứ, và ở tại Ni-ni-ve. 38Một ngày kia, khi ông đang thờ lạy trong đền thờ của Nít-róc thần của ông, hai con của ông, A-tra-mê-léc và Sa-rết-se, đã dùng gươm hạ sát ông, rồi chúng bỏ trốn qua xứ A-ra-rát. Ê-sạt-ha-đôn, một con khác của ông, lên ngôi kế vị.