38

Klei Ruă Mtao Hêsêkia

(II Mtao 20:1-11; II KYD 32:24-26)

1Ênuk anăn Y-Hêsêkia ruă giăm djiê. Khua pô hưn êlâo Y-Êsai anak êkei Y-Amôt nao kơ ñu leh anăn lač, “Snei Yêhôwa lač: ‘Bi leh jih bruă hlăm sang ih, kyuadah ih srăng djiê, amâo lŏ dôk hdĭp ôh.’ ” 2Leh anăn Y-Hêsêkia wir ƀô̆ ñu phă mtih, leh anăn wah lač kơ Yêhôwa, 3“Ơ Yêhôwa, kâo kwưh kơ ih, brei ih hdơr ară anei klei kâo dôk dơ̆ng ƀơ̆ng huă leh ti anăp ih hŏng klei sĭt suôr leh anăn hŏng jih ai tiê, leh anăn ngă leh klei jăk ti anăp ală ih.” Mtao Y-Hêsêkia hia ênguôt snăk. 4Leh anăn Yêhôwa blŭ kơ Y-Êsai: 5“Nao bĕ, lač kơ Y-Hêsêkia, Snei Yêhôwa Aê Diê Y-Đawit aê ih lač: ‘Kâo hmư̆ leh klei ih wah lač, kâo ƀuh leh êa ală ih; nĕ anei, kâo srăng lŏ thiăm pluh êma thŭn kơ hruê ih dôk hdĭp. 6Kâo srăng bi mtlaih ih leh anăn ƀuôn prŏng anei mơ̆ng kngan mtao čar Asiri, leh anăn kâo srăng mgang ƀuôn anei.’
7Anei srăng jing klei bi knăl kơ ih mơ̆ng Yêhôwa kơ klei Yêhôwa srăng bi truh klei ñu ƀuăn anăn: 8‘nĕ anei, kâo srăng brei êyui yang hruê lĕ kdŭn wĭt pluh wang kơ tluôn ti mmông Y-Ahas mkă êyui.’ ” Snăn yang hruê kdŭn pluh wang ti mmông mkă êyui mơ̆ng anôk ñu êbat leh.
9Klei Y-Hêsêkia mtao čar Yuđa čih leh ñu hlao klei ruă:
  10Kâo lač, “Ti krah ênuk kâo dôk hdĭp
   kâo srăng đuĕ nao kơ ƀăng jang Ƀuôn Phung Djiê,
   čiăng luč thŭn adôk kơ kâo mơ̆?”
  11Kâo lač, “Kâo amâo srăng lŏ ƀuh Yêhôwa ôh
   ti lăn ala phung hdĭp.
  Kâo amâo srăng lŏ ƀuh mnuih ôh
   amâodah dôk mbĭt hŏng phung mnuih ti lăn ala.
  12Arăng bi klưh hĕ sang kâo dôk
   leh anăn mđuĕ ba mơ̆ng kâo msĕ si sa boh sang čhiăm mgăt biăp.
  Kâo klĭt bŭl hĕ klei hdĭp kâo msĕ si pô mñam;
   ñu khăt hĕ kâo mơ̆ng kpañ.
   Mơ̆ng hruê truh kơ mlam ih bi luč kâo.
  13Kâo gĭr guôn truh ti aguah,
   ñu bi mčah jih klang kâo msĕ si sa drei êmông gu.
   Mơ̆ng hruê truh kơ mlam ih bi luč kâo.
  14Kâo ur msĕ si čĭm iăt amâodah čĭm jhưng,
   kâo krao msĕ si mgăm.
   Ală kâo êmăn leh kngưr kơ dlông.”

   “Ơ Khua Yang, kâo rŭng răng, brei ih đru bĕ kâo!
  15Ƀiădah ya kâo dưi lač?
   Kyuadah ñu blŭ leh kơ kâo leh anăn ñu pô yơh ngă klei anei.
   Kâo srăng hiu rưng jih thŭn kâo dôk hdĭp kyua klei phĭ mngăt kâo.
  16Ơ Khua Yang, hŏng jih klei anei phung mnuih dôk hdĭp;
   hlăm jih klei anei mơh mngăt kâo dôk hdĭp.
   Snăn bi hlao kâo bĕ leh anăn brei kâo dôk hdĭp!”
  17Nĕ anei, kâo mâo leh klei ênguôt
   čiăng bi truh klei jăk kơ kâo;
  klei khăp ih mgang klei hdĭp kâo mơ̆ng ƀăng klei bi rai,
   kyuadah ih dlăm leh jih jang klei soh kâo ti tluôn ih.
  18Kyuadah Ƀuôn Phung Djiê amâo dưi bi mni kơ ih ôh,
   klei djiê amâo dưi mpŭ mni kơ ih ôh.
  Phung trŭn nao leh kơ ƀăng êlam
   amâo dưi čang hmăng ôh kơ klei sĭt suôr ih.
  19Pô hdĭp, pô dôk hdĭp yơh, srăng bi mni kơ ih
   msĕ si kâo ngă hruê anei.
  Phung ama yăl dliê kơ phung anak diñu,
   brei thâo kơ klei ih sĭt suôr.

  20Yêhôwa srăng bi mtlaih kâo,
   leh anăn drei srăng mmuñ mbĭt hŏng đĭng brô̆,
  jih jang hruê drei dôk hdĭp,
   hlăm sang yang Yêhôwa.
21Y-Êsai lač, “Brei arăng djă ba ƀêñ boh hra leh anăn duôm ti anôk tiêng čiăng kơ ñu dưi hlao.” 22Msĕ mơh Y-Hêsêkia lač leh, “Ya jing klei bi knăl kơ kâo srăng đĭ nao kơ sang yang Yêhôwa?”