39

1Được tin vua Ê-xê-chia đau nặng rồi lành bệnh, Bê-rô-đác Ba-la-đan, con trai Ba-la-đan, hoàng đế Ba-by-luân, cử các sứ thần đến thủ đô Giê-ru-sa-lem chúc mừng và dâng lễ vật cho vua. 2Vua Ê-xê-chia mừng rỡ, hớn hở đưa các sứ thần Ba-by-luân đi xem các cung điện, kho tàng chứa đầy vàng, bạc, hương liệu và dầu thơm. Vua cũng khoe các kho vũ khí, các ngân khố quốc gia và tất cả các bảo vật, tài nguyên trong nước.
3Nhà tiên tri Ê-sa nghe tin, vội vã vào chầu vua, và hỏi: "Các ông ấy từ đâu đến và họ tâu vói vua điều gì?" Vua đáp: "Họ đến từ một xứ rất xa; họ ở tận Ba-by-luân kia!" 4Ê-sa lại hỏi: "Vua cho họ xem những gì trong cung điện?" Vua đáp: "Ta cho họ xem tất cả mọi thứ trong các cung điện, kho tàng, không sót một chút gì!" 5Ê-sa thưa: "Xin vua nghe lời Chúa Hằng Hữu Toàn năng đã phán: 6Này, sẽ có ngày tất cả bảo vật trong cung điện vua, kể cả những bảo vật các tiên đế dã tàng trữ từ xưa nay, sẽ bị đem qua Ba-by-luân, không sót một thứ gì! Chúa đã xác nhận điều ấy. 7Người Ba-by-luân sẽ bắt các con trai vua sắp sinh ra và dùng chúng làm quan hoạn trong cung điện hoàng đế Ba-by-luân."
8Vua Ê-xê-chia nhìn nhận: "Lời Chúa mà ông vừa thuật lại thật tốt lành... vì suốt đời ta vẫn hưởng được hòa bình và an ninh."