39

Pơtao Hizkiyah Pơrơđah Abih Gơnam Ñu Kơ Ƀing Khua Pơala Mơ̆ng Lŏn Čar Babilon

(2 Ƀing Pơtao 20:12-19)

1Amăng rơnŭk anŭn, Merôdah-Baladan ană đah rơkơi Baladan, jing pô ngă pơtao čar Babilon, pơkiaŏ ƀing khua pơala ñu ba rai hră kơ Hizkiyah wơ̆t hăng gơnam brơi pơyơr mơ̆n, yuakơ ñu hơmâo hơmư̆ laih kơ tơlơi Hizkiyah ruă nuă hăng suaih hĭ laih. 2Hizkiyah ju̱m ƀing khua anŭn laih anŭn kơčrâo brơi kơ ƀing gơ̆ abih bang gơnam amăng khul sang gơnam ñu, anŭn jing amrăk, mah, jrao ƀâo mơngưi laih anŭn ia jâo, wơ̆t hăng anih pioh abih bang gơnam blah ñu laih anŭn abih bang gơnam yom pơkŏn amăng anih pioh gơnam ñu. Ƀu hơmâo gơnam hơget ôh amăng sang pơtao ñu ƀôdah djŏp anih amăng čar Yudah, ñu pơdŏp hĭ mơ̆ng ƀing gơ̆.
3Giŏng anŭn, pô pơala Yesayah nao pơ pơtao Hizkiyah laih anŭn tơña tui anai, “Mơ̆ng pă ƀing mơnuih anŭn rai lĕ? Laih anŭn hơget tơlơi ƀing gơñu laĭ lĕ?”
 Hizkiyah laĭ glaĭ tui anai, “Ƀing gơñu rai mơ̆ng anih lŏn ataih, mơ̆ng lŏn čar Babilon yơh.”
4Pô pơala anŭn tơña dơ̆ng tui anai, “Hơget tơlơi ƀing gơñu ƀuh laih amăng sang pơtao ih lĕ?”
 Hizkiyah laĭ glaĭ tui anai, “Ƀing gơñu ƀuh laih abih bang gơnam amăng sang pơtao kâo. Ƀu hơmâo gơnam hơget ôh amăng khul sang gơnam kâo, kâo pơdŏp hĭ mơ̆ng ƀing gơñu.”
5Giŏng anŭn, Yesayah laĭ kơ Hizkiyah tui anai, “Hơmư̆ bĕ boh hiăp Yahweh Dưi Kơtang: 6Sĭt hrơi mông či truh yơh tơdang abih bang gơnam amăng sang pơtao ih, wơ̆t hăng abih bang gơnam ƀing ơi adon ih hơmâo ko̱m pơƀut laih truh kơ hrơi anai, ƀing Babilon či ba pơđuaĭ hĭ abih nao pơ lŏn čar gơñu pô yơh. Yahweh laĭ laih, ƀu hơmâo gơnam hơget ôh či dŏ glaĭ. 7Laih anŭn đơđa amăng ƀing ană tơčô ih, jing mơ̆ng drơi jan drah kơtăk ih pô yơh jing ƀing arăng tơkeng rai kơ ih, ƀing Babilon či ba pơđuaĭ hĭ ƀing gơñu laih anŭn ƀing gơñu či jing hĭ ƀing khua kreo kiăng kơ jing khua moa dŏ amăng sang pơtao Babilon yơh.”
8Hizkiyah pơmĭn Yahweh kiăng laĭ kơ tơlơi či hơmâo tơlơi rơnŭk rơno̱m laih anŭn tơlơi rơnŭk rơnua amăng abih tơlơi hơdip ñu pô yơh. Tui anŭn, ñu laĭ glaĭ tui anai, “Boh hiăp Yahweh hơmâo pơhiăp anŭn jing hiam yơh.”