39

Mtao Hêsêkia Jum Phung Dĭng Ktang Mơ̆ng Čar Ƀaƀilôn

(II Mtao 20:12-19; II KYD 32:27-31)

1Hlăk anăn Y-Merôdak-Baladan anak êkei Y-Baladan mtao Ƀaƀilôn tiŏ nao phung dĭng ktang ba hră leh anăn mnơ̆ng myơr kơ mtao Y-Hêsêkia, kyuadah ñu hmư̆ gơ̆ ruă leh anăn hlao leh. 2Y-Hêsêkia jum diñu hŏng klei hơ̆k, leh anăn ktrâo kơ diñu sang ñu pioh dŏ yuôm, prăk, mah, êa ƀâo mngưi, leh anăn êa boh ôliwơ yuôm, jih sang pioh mnơ̆ng bi blah, leh anăn jih jang mnơ̆ng hlăm sang ngăn yuôm. Amâo mâo ôh sa mta mnơ̆ng mtao Y-Hêsêkia amâo bi êdah kơ diñu hlăm sang gơ̆ leh anăn hlăm jih ƀuôn ala mtao gơ̆. 3Leh anăn khua pô hưn êlâo Y-Êsai nao kơ mtao Hêsêkia leh anăn êmuh kơ ñu, “Ya phung mnuih anăn lač lĕ? Leh anăn mơ̆ng diñu hriê kơ ih?” mtao Y-Hêsêkia lač, “Diñu hriê kơ kâo mơ̆ng sa boh čar kbưi, mơ̆ng Ƀaƀilôn.” 4Y-Êsai lač, “Ya mnơ̆ng diñu ƀuh leh hlăm sang ih?” mtao Y-Hêsêkia lŏ wĭt lač, “Diñu ƀuh leh jih jang mnơ̆ng hlăm sang kâo, amâo mâo sa mta mnơ̆ng hlăm sang ngăn yuôm kâo, kâo amâo bi êdah kơ diñu ôh.”
5Leh anăn Y-Êsai lač kơ mtao Y-Hêsêkia, “Hmư̆ bĕ klei Yêhôwa kơ phung kahan blŭ: 6Nĕ anei hruê srăng truh tơdah arăng srăng mă ba kơ ƀuôn Ƀaƀilôn jih jang mnơ̆ng hlăm sang ih leh anăn jih jang mnơ̆ng phung aê ih mkăm pioh leh truh kơ hruê anei; amâo srăng adôk sa mta mnơ̆ng ôh, Yêhôwa lač. 7 Leh anăn arăng srăng mă ba đa đa phung anak čô arăng srăng kkiêng kơ ih, digơ̆ srăng jing phung dĭng buăl kriâo hlăm sang mtao Ƀaƀilôn.” 8Mtao Y-Hêsêkia lač kơ Y-Êsai, “Klei Yêhôwa blŭ ih hưn leh jing jăk.” Kyuadah ñu mĭn, “Srăng mâo klei êđăp ênang leh anăn klei hơĭt êjai ênuk kâo dôk hdĭp.”