3

Txav txem rua Yeluxalee hab Yuta

  1Saib maj, tug Tswv kws yog Yawmsaub
   tug muaj fwjchim luj kawg nkaus,
  saamswm tshem tug ncej hab tug laag
   kws txheem lub nroog Yeluxalee hab Yuta moog,
  yog nwg tshem tug ncej kws yog tej mov noj taag nrho huvsw
   hab tug ncej kws yog tej dej haus taag nrho huvsw,
  2hab tug kws sab luj sab tuab hab tug tub rog,
   tug kws tu plaub,
   hab tug kws cev Vaajtswv lug,
  tug kws saib swj saib yaig,
   tug kev txwj quas laug,
  3tug thawj kws kaav tswb caug leej
   hab tug kws muaj meej mom,
  tug kws ua chaw sablaaj,
   tug kws txawj ua yeeg swv,
   tug kws txawj ua khawv koob.
  4Kuv yuav tsaa tej mivnyuas yau ua puab le thawj,
   hab tej mivnyuas mog yuav kaav puab.
  5Hab tej pejxeem ib leeg yuav quab yuam ib leeg,
   txhua tug yuav quab yuam nwg tug phoojywg,
  hab txhua tug quab yuam nwg kwvtij zej zog.
  Tej mivnyuas yuav tsw fwm tej laug,
   hab tug tuabneeg tsw tswm txaj
   kuj tsw fwm tug kws muaj koob meej.

  6Yuav muaj ib tug moog tuav nkaus nwg ib tug kwvtij
   huv nwg leej txwv lub tsev has tas,
  “Koj muaj lub tsho ntev, tes koj yuav ua peb cov tug thawj,
   hab koj yuav kaav tej nam pawg thwv cib kws pob taag nuav.”
  7Mas nub ntawd nwg yuav has tas,
   “Kuv tsw yeem ua tug kws khu.
  Huv kuv tsev kuj tsw muaj mov noj hab tsw muaj tsho ntev.
   Koj tsw xob tsaa kuv ua tug kws coj tej pejxeem.”
  8Yeluxalee kuj dawm hab Yuta kuj qaug,
   vem yog puab tej lug hab puab tej num tawm tsaam Yawmsaub,
   faav xeeb rua nwg lub ntsej muag kws ci ntsaa ab.

  9Qhov kws puab tu plaub tsw ncaaj rov ua timkhawv tum puab,
   puab pav puab qhov txhum ib yaam le lub moos Xauntoo,
   puab tsw npog le.
  Puab yuav raug txem lauj
   vem puab coj tej xwm txheej phem lug rua puab tug kheej.
  10Ca le has rua cov kws ncaaj nceeg tas
   puab yuav nyob kaaj sab lug,
   vem puab yuav tau saws lawv le puab tub ua lawm.
  11Cov tuabneeg limham yuav raug txom nyem lauj!
   Vej sub vej sw yuav poob rua sau puab.
   Puab txhais teg tau ua yaam twg puab yuav raug yaam ntawd.
  12Kuv cov tuabneeg mas tej mivnyuas yau quab yuam puab
   hab cov quaspuj kaav puab.
  Kuv haiv tuabneeg 'e, mej cov thawj coj mej yuam kev,
   hab ua rua mej tsw pum qaab moog txuj twg.

  13Yawmsaub lug tu plaub ntug,
   nwg sawv tseeg txav txem rua tej tuabneeg.
  14Yawmsaub txav txem rua cov kev txwj quas laug
   hab cov kws ua thawj huv nwg haiv tuabneeg has tas,
  “Mej yog cov kws tau noj lub vaaj txwv maab taag lawm,
   hab tej hov txhua chaw kws mej txeeb ntawm cov pluag lug
   kuj nyob puv nkaus huv mej tsev.
  15Qhov kws mej muab kuv haiv tuabneeg tsuam kuas txa roj
   hab tsuj pis ntag tej tuabneeg pluag ntsej muag,
   mej ua daabtsw le ntawd?”
  Vaajtswv Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has le nuav ntaag.

Txav txem rua cov quaspuj huv Yeluxalee

  16Yawmsaub has tas,
  “Vem Xi‑oo cov ntxhais khaav theeb moog kev tsaa ntswg ncuv,
   ua qhov muag cu quas cav tsw paub txaaj muag,
  moog kev ua xom phij quas ntsuav kauj ruam mog nyoos,
   tswb nyaj nrov zag huv kwtaw,
  17Yawmsaub yuav ua kuas Xi‑oo tej ntxhais taubhau ua kav txhaab qawj,
   hab ua rua puab plaubhau hle taag do hau quas cuas.”
18Nub hov Vaajtswv yuav muab puab tej tsoog ua zaam sau moog, yog paug taw, hlaws rwg taubhau, paug cej daab kws zoo le thaus lub hli xab, 19khawb nyaj, paug teg, pluaj ntaub rwg cej daab, 20phuam, paug teg ntawm txhais npaab, hlaab sa, lub hum roj tsw qaab, hab tej pov hum, 21lub nplhaib txaam txwm ntawm ntiv teg, hab lub khawb ntswg, 22lub tsho tsuj tseeb, tsho ntev, daim ntaub kauv hab naab nyaj, 23cev tsoog tsho ntaub nyag, cev tsoog tsho ntaub maag, hauv phuam sau taubhau hab ntaub kauv taubhau.
  24Tej roj tsw qaab yuav tsw muaj,
   tsuas muaj tug ntxhab tsw lwj xwb.
  Tsw muaj hlaab sa tsuas muaj hlua sa xwb,
   tsw muaj plaubhau lug ntxag kuas zoo nkauj
   tsuas muaj do hau cuas xwb,
  tsw muaj tsoog tsho zoo naav
   tsuas muaj khaub seev tsaaj naav xwb,
  tsw muaj qhov zoo nkauj lawm,
   tsuas muaj poob ntsej muag xwb.
  25Mej cov txwvneej yuav raug ntaaj tuag taag,
   mej cov tub rog kws sab luj sab tuab
   yuav tuag taag huv tshaav rog.
  26Xi‑oo tej rooj loog yuav quaj ntsuag hab quaj lwj sab ntsuav,
   Xi‑oo yuav nyob do cuas hab nyob tsawg huv aav.